Olsztyn Ełk Szczytno Węgorzewo Iława Ostróda Dobre Miasto

 

POŻYCZKA ROZWOJOWA

ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF).

 dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku nie dłużej niż 3 lata, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

 kwota:

 • wartość Pożyczki Rozwojowej nie może być niższa niż 5 000 zł oraz wyższa niż 1 000 000 zł
 • wartość udzielonych jednostkowych pożyczek rozwojowych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 1 500 000 zł

 okres spłaty:

 • maksymalny okres spłaty Pożyczki Rozwojowej nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat)
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

 oprocentowanie:

 • stałe 0,07% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji realizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI)
 • stałe 0,11% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego tj.: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości, ekonomia wody
 • stałe od 1,2% do 4,5% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych

 opłaty i prowizje:

 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A. nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji

 przeznaczenie Pożyczki Rozwojowej:

 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego
 • przedsięwzięcia łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym (maksymalnie do 50% udziału w jednostkowej pożyczce ogółem) mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mającą na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej)
 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki

 Pożyczka Rozwojowa nie może być przeznaczona na:

 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych

 rozliczenie pożyczki:

 • wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Pośrednik Finansowy może przyjąć do rozliczenia dokument potwierdzający wydatkowanie Pożyczki wystawiony z datą wcześniejszą, pod warunkiem, że pozyska on wiarygodne dowody, że przedstawiony dokument nie został opłacony przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni ze względu na charakter inwestycji dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego, wystawiony nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki
 • przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT

 rodzaje zabezpieczeń:

 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej
 • hipoteka na nieruchomości
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie
 • zastaw rejestrowy
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku
 • przystąpienie do długu
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 W celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu:

 

Punkt Pożyczkowy w Działdowie 
ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 61

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.darsa.pl

Punkt Pożyczkowy w Szczytnie
ul. Odrodzenia 40, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Pożyczkowy w Ełku
Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta

 tel. 89 647 51 84

www.frrl.org.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 36 51

www.nida.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI

  Regulamin

  Zał. nr 6 do Regulaminu PR COVID19

  Karta produktu

  Gminy województwa warmińsko-mazurskiego z preferencjami do OSI

  Inteligentne Specjalizacje

  Tabela opłat i prowizji

  Wzór Umowy Inwestycyjnej na warunkach rynkowych

 Załączniki nr 1 i 3 do Umowy Inwestycyjnej

 Załączniki nr 5 do Umowy Inwestycyjnej

 Załączniki nr 6 do Umowy Inwestycyjnej

  Wzór Umowy Inwestycyjnej z pomocą de minimis

  Upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

  Upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

  Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (wersja monochromatyczna)

  Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami (wersja kolorowa)