Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 2/2019

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 16.10.2019r. do 30.10.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 - 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.30

 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

Dodano: 11-10-2019

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych/PS zakwalifikowanych do FPS.

 - pobierz listę rankingową

INFORMACJA DOTYCZĄCA  KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA NASZEJ STRONIE W NAJBLIŻSZYM TERMINIE.

Dodano: 07-10-2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

OGŁASZA KONKURS NA NABÓR

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w ramach Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie podmioty, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji inwestycyjnej na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 1/2019.

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzonej działalności niezależnie od poziomu uzyskanych przychodów. Katalog możliwych do poniesienia wydatków wymieniony jest w Rozdziale XVII Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Termin składania wniosków: od 25.09.2019r.
  2. Do 04.10.2019r. przyjmowane są wnioski istniejących przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków w sprawie przyznania dotacji na utworzenie miejsc pracy w ramach rundy konkursowej nr 1/2019.
  3. W przypadku podmiotów w trakcie rejestracji konkurs ma charakter otwarty.
 2. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  1. Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej prowadzonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w Działdowie, Władysława Jagiełły 15, 13 - 200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na wyżej wskazany adres.
  2. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z innymi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej (oryginał).
  3. Wniosek oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez reprezentację podmiotu zgodnie z KRS.
  4. Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu - (dotyczy istniejących przedsiębiorstw społecznych).
  5. Złożenie Wniosku w Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej potwierdzone jest na pierwszej stronie Wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia Wniosku, numer Wniosku (indywidualne oznaczenie) oraz podpis osoby przyjmującej Wniosek.
  6. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie.
  7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela grupy inicjatywnej/ reprezentację podmiotu zgodnie z KRS lub podmiot który wydał dokument. Wnioskodawca proszony jest
   o potwierdzanie za zgodność z oryginałem w określony sposób „za zgodność z oryginałem, podpis” na każdej stronie lub, gdy strony są ponumerowane, „za zgodność z oryginałem od str... do str... , podpis”;
  8. Zaleca się, nie pozostawianie wolnych, niewypełnionych pól w wypełnianym Wniosku oraz załącznikach. W polach które nie dotyczą Wnioskodawcy należy wpisać wyrażenie ”nie dotyczy” lub dokonać przekreślenia.
  9. Zaleca się, aby Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami był trwale spięty.
  10. Szczegółowe warunki i zasady wnioskowania i przyznawania wsparcia finansowego w postaci podstawowego wsparcia pomostowego znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  11. Szczegółowe zasady i procedura Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zawarte są
   w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  12. Do składanego Wniosku dołącza się wymagane Załączniki wskazane wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w Rozdziale XIV pkt.3 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 3. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 19 wersja pdf) (Załącznik nr 19 wersja edytowalna);
  2. Dokument (kopia) poświadczający zgłoszenie pracownika/ów do ubezpieczenia w ZUS (z potwierdzeniem wpływu do ZUS);
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3);
  4. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Załącznik nr 4 wersja pdf) (Załącznik nr 4 wersja edytowalna);
  5. Umowa/y potwierdzające zatrudnienie UP przez przedsiębiorstwo społeczne (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Dodano: 19-09-2019

Komisja Oceny Wniosków w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 oceniła pozytywnie 10 wniosków o JDI przyznając dotację na łączną kwotę 912 000,00  zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego terminu zawarcia Umowy oraz niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę jej podpisania zostaną przesłane pismem do wszystkich podmiotów.

 - zobacz listę rankingową

Dodano: 28-08-2019

W ramach realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż rozpoczyna rekrutację do 
Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
w ramach rundy nr 2/2019

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w dniach 02-16.09.2019r.

Poniżej pełna dokumentacja rekrutacyjna: 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

 Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną 
w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo w godzinach od 7.30-15.00

Dodano: 23-08-2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 1/2019

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22.07.2019r. do 05.08.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 - 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.30

 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

Dodano: 12-07-2019

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych/PS zakwalifikowanych do FPS.

 - zobacz listę rankingową

Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

Dodano: 12-07-2019

Informujemy, iż rozmowy rekrutacyjne w ramach II etapu Rekrutacji nr 1/2019 rozpoczną się od dnia 27.06.2019r. O terminie i godzinie Grupy Inicjatywne będą powiadamiane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w części III Załącznika nr 1 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Formularza rekrutacyjnego Grupy Inicjatywnej.

Dodano: 24-06-2019

Informujemy, iż zaktualizowano zapis w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Rozdziale IV pkt 1 -  dotyczący udziału w rekrutacji uprawnionych grup inicjatywnych.

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Dodano: 07-06-2019

Informujemy, iż zaktualizowano Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) w części „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”.


Doprecyzowano zapisy dotyczące m.in.: dodania nazwy projektu, danych Administratora, danych dotyczących zbiorów.

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
 2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /zaktualizowany/.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
 4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
 5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 06-06-2019

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Działdowska Agencja Rozwoju S.A. INFORMUJE, iż w dniach 3-14 czerwca 2019r. rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu.

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie FPS (Rozdział IV).

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
 2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
 4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
 5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 24-05-2019