"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie jako Członek Konsorcjum realizuje projekt pn. "Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013".

Projekt ten realizujemy na podstawie:
Umowy o dofinansowanie projektu "Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach" Nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (RPO WiM),
OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu,
Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

dla kogo:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
 • osoby rozpoczynające działalność gospodarczą
mający/ce siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

kwota: maksymalna kwota pożyczki 300 000zł

oprocentowanie: stałe od 1,4% do 4,7% w stosunku rocznym

okres spłaty: maksymalny okres finansowania 7 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 3 miesiące, a wszczególnych przypadkach 6 miesięcy

koszty kwalifikowane do finansowania ze środków z pożyczki: są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto/netto (w zależności od sposobu rozliczania) na:
INWESTYCYJNE:

 • zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości
 • zakup przedmiotów, o których powyżej nie zaliczonych do środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup usług obcych np. roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, doradztwo, ekspertyzy, badania, analizy, szkolenia, promocja
OBROTOWE:
 • zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy), przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • zakup towarów, materiałów i surowców

rozliczenie pożyczki: pożyczkę należy wykorzystać zgodnie z celem na który została udzielona i udokumentować wydatki, tzn. przedstawić dokumenty zakupu w terminie 30 dni od daty uruchomienia

rodzaje zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • poręczenie funduszu Poręczeniowego
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
 • hipoteka na nieruchomości w postaci aktu notarialnego
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • inne dopuszczone przez kodeks cywilny akceptowane przez DAR S.A.

załączniki do pobrania:

przydatne linki: