Pożyczki na Rozwój Turystyki  udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków wkładu własnego wnoszonego przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w związku z realizacją Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka  finansowanego ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

  dla kogo:

 • instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej w branży turystycznej i okołoturystycznej w ramach następujących działów i grup PKD:
  • 55 - Zakwaterowanie;
  • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
  • 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
  • 50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
  • 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
  • 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  • 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
  • 79 - Działalność związana z turystyką;
  • 86 - Opieka zdrowotna;
  • 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
  • 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
  • 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
  • 47 - Handel detaliczny;
  • 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
  • 10.52 - Produkcja lodów;
  • 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  • 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  • 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
  • 32 - Pozostała produkcja wyrobów;
  • 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • poza rodzajami działalności wymienionymi  powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się Ostateczni Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej (zgodnie z typami przedsięwzięć opisanymi poniżej):
  • obiekty noclegowe;
  • obiekty gastronomiczne;
  • infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
  • infrastruktura turystyki zdrowotnej;
  • infrastruktura kultury i rozrywki;
  • transport turystyczny;
  • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
  • ekologiczne produkty;
  • produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło
  • inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

  kwota: wartość pożyczki na Rozwój Turystyki maksymalnie do 500 000 zł.

  wkład własny w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: pożyczka może  być udzielona bez udziału własnego MŚP lub z udziałem własnym wnoszonym w udokumentowanej formie finansowej lub rzeczowej.

  okres spłaty: 

 • 84 miesiące (7 lat) maksymalny okres spłaty pożyczki od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty pożyczki,
 • dopuszczalny maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • do dnia 31 grudnia 2020 roku na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji dodatkowej wynoszącej maksymalnie 6 miesięcy; następuje ona bezpośrednio po upływie określonego w umowie okresu karencji standardowej i rozpoczyna się nie później niż do 30 czerwca 2021r.; na wniosek pożyczkobiorcy okres karencji dodatkowej może wydłużyć maksymalny okres spłaty pożyczki.

  zatrudnienie:

 • udzielenie pożyczki na Rozwój Turystyki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy (co powinno zostać potwierdzone przez Ostatecznego Odbiorcę poprzez złożenie oświadczeń o utworzonych miejscach pracy i okresie zatrudnienia, na etapie ubiegania się o wsparcie oraz po 24 miesiącach jego udzielenia) lub utrzymaniem miejsc pracy przez MŚP.

  oprocentowanie:

 • stałe 0,61% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
 • stałe 0,31% w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis w przypadku:
  • pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
  • pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up (tj. działających nie dłużej niż 2 lata).
 • stałe od 1,4% do 4,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

do dnia 31 grudnia 2020 roku:

 • do nowo udzielonych Jednostkowych Pożyczek oprocentowanie wymienione powyżej dodatkowo obniża się odpowiednio o połowę (dotyczy pożyczek udzielonych z pomocą de minimis),

Oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

  opłaty i prowizje: Pośrednik Finansowy nie pobiera za udzielenie pożyczki żadnych opłat i prowizji.

  koszty kwalifikowane do finansowania:

 • prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury),
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
  • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej),
  • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%),w ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością,
  • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
   • nowy lub używany środek transportu (nie starszy niż 5 - lat), z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczony do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
   • wyłącznie przez MSP prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadające na na tym terenie siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • jako element przedsięwzięć, może dotyczyć wydatków  związanych z:
  • wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,
  • bieżącą/obrotową działalnością,
  • promocją i reklamą, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.
 • do dnia 31.12.2020r. pożyczka może zostać udzielona z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.

  ograniczenia w finansowaniu: Pożyczki na Rozwój Turystyki nie może być udzielona na:

 • pokrycie wydatków poniesionych przez Ostatecznego Odbiorcę przed dniem otrzymania wsparcia, tzn. wydatków za które zapłata nastąpiła przed dniem udzielenia pożyczki,
 • finansowanie działalność polegającej na:
  • promocji turystycznej;
  • rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
  • organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.,
 • przedsięwzięcia których celem jest pokrywanie wyłącznie bieżącej/ obrotowej działalności Ostatecznego Odbiorcy /nie dotyczy do dnia 31.12.2020r./,
 • finansowanie w całości lub części wydatków pokrytych uprzednio ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • finansowanie w całości lub części wydatków planowanych do zrefundowania ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych ze środków funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • finansowanie spłat zobowiązań publiczno - prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów.

  rozliczenie pożyczki:

 • wydatkowanie środków Pożyczki na Rozwój Turystyki musi zostać należycie udokumentowane przez Ostatecznego Odbiorcę w pełnej kwocie Jednostkowej Pożyczki w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Ostatecznego Odbiorcy Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu do 180 dni od dnia uruchomienia Pożyczki na Rozwój Turystyki, ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jaki została udzielona, w cenach brutto przez przedsiębiorców ubiegającym się o finansowanie, niezależnie od tego czy przedsiębiorca jest czynnym płatnikiem VAT.

  rodzaje zabezpieczeń:

 • weksel in blanco Ostatecznego Odbiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
 • gwarancja banku mającego siedzibę w kraju,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • hipoteka na:
  • prawie własności nieruchomości,
  • prawie współwłasności nieruchomości,
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • blokada środków na rachunku bankowym Ostatecznego Odbiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Pośrednika Finansowego środkami zdeponowanymi na tym rachunku.
 • inne zabezpieczenie dopuszczalne przez Kodeks Cywilny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

  w celu ubiegania się o pożyczkę zapraszamy do kontaktu:

Punkt Pożyczkowy w Działdowie

ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 06 61

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Pożyczkowy w Szczytnie

ul. Odrodzenia 40, 12-100 Szczytno

tel. 571 293 195

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Punkt Pożyczkowy w Ełku

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 lok. 2, 19-300 Ełk

tel. 572 222 050

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  Regulamin

  Załącznik nr 5 do regulaminu

  Wzór umowy na warunkach rynkowych

  Wzór umowy z pomocą de minimis

  Załącznik nr 1 i 3 do umowy

  Załącznik nr 4 do umowy - karta produktu

 

Wersje monochromatyczne       Wersje kolorowe
Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami i oświadczeniami   Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami i oświadczeniami
Wniosek o pomoc de minimis, formularz, oświadczenia   Wniosek o pomoc de minimis, formularz, oświadczenia

 Upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

 Upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

  


Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej