facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja pomocy społecznej

 • Bieżące informacje


  Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


   Cele ksztacenia

     Celem ksztacenia w ramach tej specjalnoci jest wyposaenie przyszych absolwentów w wiedz, umiejtnoci oraz kompetencje spoeczne niezbdne do wykonywania pracy w zawodach zwizanych z gospodarowaniem kapitaem ludzkim.

     Program studiów jest ukierunkowany  na opanowanie ogólnej i szczegóowej wiedzy z zakresu:

  • gospodarowania kapitaem ludzkim, 
  • przygotowanie do prowadzenia dziaalnoci praktycznej w podmiotach systemu gospodarczego,
  • ksztatowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartoci,
  • denie do cigego podnoszenia kwalifikacji poprzez samoksztacenie.

  Program studiów

    Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe z zakresu ekonomii, zarzdzania i finansów oraz specjalnociowe z zakresu gospodarowaniem zasobami ludzkimi.

    Zajcia dydaktyczne s realizowane gównie w formie wykadów i zaj warsztatowych, a take wicze i gier symulacyjnych, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Istotnym elementem planu studiów jest obowizek realizacji praktyk w komórkach przedsibiorstw zajmujcych si sprawami kadrowymi i personalnymi.

    Ponadto studenci mog rozszerza swoj wiedz poprzez uczestnictwo w dziaaniach wielu kó naukowych, funkcjonujcych w ramach Uczelni.

  Wiedza

  Absolwent posiada m.in.:

  • pogbion wiedz o procesach gospodarowania kapitaem ludzkim zachodzcych w przedsibiorstwach, ukadach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz midzynarodowych,
  • rozszerzon wiedz o pracowniku oraz zespoach i grupach pracowniczych,
  • rozszerzon wiedz o systemach motywacji pracowników,
  • rozszerzon wiedz o zasadach rekrutacji i doboru pracowników.

  Umiejtnoci

  Absolwent posiada m.in.:

  • umiejtno podejmowania decyzji ekonomicznych w zakresie gospodarowania kapitaem ludzkim w przedsibiorstwie lub innej instytucji,
  • umiejtno oceny kwalifikacji pracownika,
  • umiejtno samodzielnego proponowania rozwiza problemów ekonomicznych, które wi si z kwalifikacj i wycen wartoci kapitau ludzkiego w przedsibiorstwie,
  • umiejtno samodzielnego podejmowania waciwych decyzji pracowniczych i innych zwizanych z zasobami ludzkimi w przedsibiorstwie oraz instytucji. 

  Jzyki obce

  Nauka jzyka obcego na II stopniu studiów jest moliwa, zgodnie z ustaleniami Studium Jzyków Obcych dla wybranego kierunku z uwzgldnieniem sownictwa branowego.

  Umidzynarodowienie studiów

    Student WSG ma moliwo kontynuacji programu studiów na wielu uczelniach w Europie i poza ni, gdy prowadzona jest na uczelni wymiana w ramach programu ERASMUS i programów uczelni partnerskich.

    Moe take uczestniczy w praktykach studenckich odbywajcych si zagranic. Równie studenci z wielu krajów Europu, Azji i Afryki maj moliwo studiowania na WSG i odbywania tu praktyk. Wszelki kontakty w tym zakresie umoliwiaj i uatwiaj takie instytucje WSG jak Centrum Wspópracy z Zagranic czy Biuro Praktyk Zawodowych.

    Dodatkowo w ramach programu studiów studenci maj wykady w jzyku angielskim z Visiting Proffesor, takich jak:  prof. Mathias Moersch, prof. Alexander Kozov, prof. Olga Ilyash.

  Wykaz przedmiotów

  Wybrane zagadnienia tematyczne z obszaru Zarzdzania zasobami ludzkimi:

  • Elementy prawa pracy
  • Techniki negocjacji
  • Polityka rynku pracy i zatrudnienia
  • Analiza zasobów ludzkich w przedsibiorstwie
  • Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi
  • Rekrutacja i dobór kadr
  • Ocena i rozwój pracowników
  • Badanie rynku pracy
  • Zarzdzanie konfliktem
  • Systemy motywacyjne w przedsibiorstwie
  • Podstawy kierowania zespoami pracowniczymi
  • Etyka pracy
  • Ekonomika i organizacja pracy w przedsibiorstwie

  Wybrane przedmioty kierunkowe i podstawowe z zakresu Ekonomii:

  • Wnioskowanie statystyczne
  • Ekonomia matematyczna
  • Rynek finansowy i kapitaowy
  • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

  Przygotowanie praktyczne

  • PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE

  Zgodnie z profilem ksztacenia program wyszych studiów II stopnia, absolwent jest przygotowany do podjcia pracy zawodowej na rónych szczeblach zarzdzania przedsibiorstwa. Osignicie tego celu uatwiaj zajcia praktyczne prowadzone przez ekspertów i dowiadczonych praktyków z sektora biznesowego. Znaczna cz tych zaj prowadzona jest w formie warsztatów uatwiajcych opanowanie okrelonych umiejtnoci zarzdczych w przedsibiorstwie.

  • OPIEKA

  Realizacj praktyk nadzoruj: Koordynator ds. ksztacenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawizaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga równie Biuro Ksztacenia Praktycznego.

  • DOWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

  Osoby pracujce lub prowadzce wasn dziaalno gospodarcz uzyskuj moliwo  zaliczenia efektów ksztacenia praktyk na podstawie dowiadczenia zawodowego.

  Student ma moliwo rozwoju umiejtnoci i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

  Praktyki i stae

  • CEL

  Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdroenie studentów do przyszej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez dowiadcze w zakresie studiowanego obszaru ksztacenia ze szczególnym uwzgldnieniem integracji nabywanych umiejtnoci praktycznych z wiedz i kompetencjami spoecznymi. Praktyki umoliwiaj równie przeprowadzenie niezbdnych bada do pracy dyplomowej, zebranie materiaów ródowych, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przedsibiorstwa. 

   

  • LICZBA PUNKTÓW ECTS

  Studenci w toku ksztacenia odbywaj Praktyki:

  - Praktyk „Kompetencje pracownicze”, realizowan do koca I semestru studiów, uzyskujc 6 punktów ECTS;

  - Praktyk branow, realizowan w kolejnych semestrach zgodnie z planem studiów, uzyskujc 12 punktów ECTS.

   

  • MIEJSCA

  Miejsca odbywania praktyk: dziay personalne i kadrowe przedsibiorstw, przedsibiorstwa zajmujce si zarzdzaniem kapitaem ludzkim.

   

  • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

  Studenci maj take moliwo odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych midzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS oraz innych programów partnerskich, np. we Francji, Woszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

  Zajcia eksperckie

  Program studiów obejmuje zajcia prowadzone przez praktyków i ekspertów krajowych oraz wykady prowadzone w jzyku angielskim przez wykadowców z uczelni europejskich.

  Szkolenia i certyfikaty

  Sugerowany jest udzia studenta w szkoleniach specjalistycznych i uzyskiwanie certyfikatów uzupeniajcych wiedz i umiejtnoci zdobyte w trakcie studiów. Student powinien uczestniczy w sympozjach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez uczelnie, organizacje branowe, w ramach programu unijnych.

   

  Równie Centrum Szkole i Certyfikacji WSG oferuje moliwo uzupenienia kwalifikacji na kursach takich, jak:

  • Kurs kompetencji biznesowych
  • Kadry i pace w firmie
  • Sztuka motywacji
  • Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2016 r. 
  • Prawo Pracy w praktyce
  • Budowanie zespoów pracowniczych w instytucjach i organizacjach
  • Coaching dla Menederów
  • LIDERSHIP - budowanie zespou, zarzdzanie zespoem, delegowanie uprawnie
  • Przeprowadzenie ocen pracowniczych.

  Dodatkowe kompetencje

  Absolwenci tej specjalnoci nabywaj midzy innymi kompetencje:

  • swobodnego zarzdzania personelem pracowniczym
  • koordynacji i kierowania zespoami ludzkimi w korporacjach, firmach konsultingowo-doradczych, podmiotach rynku pracy, przedsibiorstwach handlowo-usugowych, jednostkach samorzdu terytorialnego.

  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwenci koczcy specjalno "Zarzdzanie zasobami ludzkimi" przygotowani s do wykonywania pracy na rónych stanowiskach w firmach konsultingowo-doradczych, podmiotach rynku pracy, przedsibiorstwach sektora handlowo-usugowego, jednostkach samorzdu terytorialnego.

  Uprawnienia zawodowe

  Absolwent posiada umiejtnoci uprawniajce go do przeprowadzenia szczegóowej analizy zasobów pracy w jednostkach biznesowych, podmiotach rynku pracy oraz podstawowe umiejtnoci w zakresie kierowania zespoami pracowniczymi.

  Miejsca i stanowiska pracy

   - Specjalista ds. Zarzdzania zasobami ludzkimi w dziaach personalnych, równie dziaach kadr i pac, w rónych typach przedsibiorstw i instytucji,
  - Meneder zarzdzajcy prac zespoów ludzkich,
  - Doradca personalny, odpowiedzialny za rekrutacj i derekrutacj personelu oraz zarzdzanie wynikami pracy,
  - Meneder i Specjalista w firmach doradztwa personalnego,
  - Doradca zawodowy lub personalny w biurach pracy, doradzajcy poszukujcym pracy i poszukujcym odpowiednich pracowników,
  - Konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorzdowych i pozarzdowych.

  cieki kariery

  Przede wszystkim w firmach i przedsibiorstwach, w dziaach zwizanych z Zarzdzaniem Zasobami Ludzkimi.

  Uzupenienie wyksztacenia

  Wskazane studia podyplomowe realizowane przez Wysz Szko Gospodarki:

  • Coaching
  • Negocjacje i Mediacje
  • Psychologia w Zarzdzaniu i Biznesie
  • Public Relations
  • Kadry i Pace - prawo i praktyka
  • Podyplomowe Studia Menederskie.

  Rekomendowane specjalizacje

  • zarzdzanie personelem pracowniczym,
  • analiza i parametryzacja zasobów ludzkich w korporacjach,
  • kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji,
  • systemy motywacyjne w przedsibiorstwie