facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja pomocy społecznej

 • Bieżące informacje


  Rachunkowość i podatki


   Cele ksztacenia

  Celem ksztacenia jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia ksig rachunkowych w instytucjach i przedsibiorstwach oraz sporzdzania i analizy sprawozdania finansowego, przy wykorzystaniu systemów informatycznych rachunkowoci.

  Student w trakcie nauki poznaje zasady rzdzce instytucjami tworzcymi sektor finansowy: bank centralny, banki komercyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne. Student poznaje zastosowanie rónych instrumentów  finansowych w praktyce oraz mechanizm funkcjonowania rynku usug  finansowych (bankowych, ubezpieczeniowych, inwestycyjnych).

  Program studiów

    Program studiów przewiduje przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe z zakresu ekonomii i zarzdzania oraz specjalnociowe z zakresu rachunkowoci, podatków, finansów i ubezpiecze.

    Zajcia dydaktyczne s realizowane gównie w formie wykadów i zaj warsztatowych, a take wicze i gier symulacyjnych, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Istotnym elementem planu studiów jest obowizek realizacji praktyk w przedsibiorstwach i instytucjach sektora finansowego.

    Ponadto studenci mog rozszerza swoj wiedz poprzez uczestnictwo w dziaaniach wielu kó naukowych, funkcjonujcych w ramach Uczelni.

  Wiedza

  Absolwent posiada m.in.:

  • znajomo mechanizmów planowania gospodarczego,
  • znajomo zasad i metod prowadzenia rachunkowoci oraz sporzdzania sprawozdawczoci finansowej,
  • znajomo midzynarodowych standardów rachunkowoci i rewizji finansowej oraz podstaw aktualnego systemu podatkowego,
  • umiejtno swobodnego poruszania si po rynku finansowym, wraz ze znajomoci jego mechanizmów i zasady nim rzdzcych,
  • umiejtno dobierania rozwiza i usug finansowych odpowiednich do zapotrzebowania i sytuacji finansowej danego podmiotu (gospodarstwa domowego, przedsibiorstwa, pastwa, banku, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego),
  • umiejtno zabezpieczania si przed rónymi rodzajami ryzyka wynikajcymi z waha kursów walutowych czy stóp procentowych,
  • umiejtno korzysta z instrumentów finansowych,
  • umiejtno dokonania analizy ekonomicznej podmiotu i zbudowania biznes plan oraz strategi rozwoju.

  Umiejtnoci

  Student w toku studiów nabywa umiejtnoci:

  •  prowadzenia analiz rynku, ze szczególnym uwzgldnieniem rynku usug finansowych, zarzdzania instytucjami finansowymi w zmieniajcych si warunkach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej,
  • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsibiorstw i  banków,
  •   wykorzystywania nowoczesnych systemów komputerowych do analizy procesów rynkowych,
  • rozwizywania problemów  rachunkowoci, marketingu i  zarzdzania produktami finansowymi
  • sporzdzania sprawozda finansowych,
  • wspódziaania w opracowywaniu strategii przedsibiorstwa, w szczególnoci w zakresie kierunków rozwoju i marketingu  oraz zarzdzania finansami przedsibiorstwa,
  • budowania strategii rozwoju usug finansowych wiadczonych przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
  • opracowywania deklaracji podatkowych i wspópracy z Urzdem Skarbowym,
  • analizy kosztów w firmie w celu podejmowania waciwych i trafnych decyzji oraz prowadzenia pogbionego rachunku kosztów,
  • przygotowania planów rozwoju dla firm dziaajcych na rynkach wiatowych,
  • podejmowania strategicznych decyzji zarzdczych
  • negocjacji z partnerami biznesowymi,
  • wdraania innowacyjnych rozwiza w przedsibiorstwie.

  Jzyki obce

  Absolwent uzyskuje kompetencje jzykowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtno posugiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu rachunkowoci i finansów.

  Umidzynarodowienie studiów

  • Wykady w jzyku angielskim z Visiting Proffesor, m.in.  prof. Mathias Moersch, prof. Alexander Kozov, prof. Olga Ilyash
  • udzia w programie Erasmus
  • podwójne dyplomowanie

  Wykaz przedmiotów

  Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu rachunkowoci:

  • Rachunkowo finansowa
  • Rachunkowo zarzdcza
  • Rachunkowo budetowa
  • Midzynarodowe standardy rachunkowoci i audyt finansowy

  Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu podatków:

  • Rachunkowo podatkowa
  • Postpowanie karno-skarbowe
  • Podatki
  • Prawo podatkowe

  Wybrane zagadnienia tematyczne z zakresu usug finansowych:

  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Strategie finansowe
  • Podstawy sprawozdawczoci finansowej
  • Ubezpieczenia
  • Biznes plan
  • Bankowo detaliczna i korporacyjna
  • Analiza finansowa przedsibiorstw
  • Analiza portfela inwestycyjnego
  • Polityka kredytowa i zarzdzanie ryzykiem
  • Finanse przedsibiorstw i gospodarstw domowych
  • Metody wyceny projektów gospodarczych

  Wybrane przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Matematyka
  • Podstawy rachunkowoci
  • Analiza ekonomiczna
  • Mikroekonomia
  • Podstawy makroekonomii
  • Ekonometria

  Przygotowanie praktyczne

  • PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE

  Zgodnie z profilem ksztacenia program wyszych studiów I stopnia, absolwent jest przygotowany do podjcia pracy zawodowej na rónych szczeblach zarzdzania przedsibiorstw i instytucji finansowych. Osignicie tego celu uatwiaj zajcia praktyczne prowadzone przez ekspertów i dowiadczonych praktyków z sektora finansowo-ksigowego. Znaczna cz tych zaj prowadzona jest w formie warsztatów uatwiajcych opanowanie okrelonych umiejtnoci zarzdczych w przedsibiorstwie.

  • OPIEKA

  Realizacj praktyk nadzoruj: Koordynator ds. ksztacenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawizaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga równie Biuro Ksztacenia Praktycznego.

  • DOWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

  Osoby pracujce lub prowadzce wasn dziaalno gospodarcz uzyskuj moliwo  zaliczenia efektów ksztacenia praktyk na podstawie dowiadczenia zawodowego.

  Student ma moliwo rozwoju umiejtnoci i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

  Praktyki i stae

  • CEL

  Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdroenie studentów do przyszej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez dowiadcze w zakresie studiowanego obszaru ksztacenia ze szczególnym uwzgldnieniem integracji nabywanych umiejtnoci praktycznych z wiedz i kompetencjami spoecznymi.

   

  • LICZBA PUNKTÓW ECTS

  Studenci w toku ksztacenia odbywaj Praktyki:

  - Praktyk „Kompetencje pracownicze”, realizowan do koca I roku studiów, uzyskujc 6 punktów ECTS;

  - Praktyk branow, realizowan w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskujc 12 punktów ECTS.

   

  • MIEJSCA

  Miejsca odbywania praktyk: banki komercyjne i spódzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, organizacjech samorzdowe, izby gospodarcze, izby skarbowe, firmy konsultingowe, biura maklerskie, dziay finansowe polskich i midzynarodowych firm, urzdy publiczne, biura rachunkowe, urzdy skarbowe, gospodarstwa rolne, prowadzce rolnicz produkcj rolinn i/lub zwierzc, komórki finansowe i zarzdcze maych i rednich przedsibiorstw, jednostki samorzdu terytorialnego.

   

  • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

  Studenci maj take moliwo odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych midzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS oraz innych programów partnerskich, np. we Francji, Woszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

  Zajcia eksperckie

  Zajcia z wybitnymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi.

  Szkolenia i certyfikaty

  Centrum szkole i Certyfikacji WSG oferuje nastpujce kursy:

  • Kontrola, nieprawidowoci i ewaluacja funduszy strukturalnych
  • Kontrola Zarzdcza w wietle ustawy o finansach publicznych
  • Doradztwo Zawodowe
  • Kadry i pace w firmie
  • Rozliczenia roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Rachunkowo dla wspólnot mieszkaniowych
  • Kurs kompetencji biznesowych
  • Rachunkowo dla Managerów
  • Kurs usugowe prowadzenie ksig rachunkowych

  W tym take kursy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne:

  • Podstawy rachunkowoci i ksigowoci firmy z wykorzystaniem komputera
  • Kurs dla samodzielnych ksigowych
  • Kurs dla kandydatów na czonków rad nadzorczych spóek z udziaem Skarbu Pastwa
  • Ksigowo budetowa
  • Analiza finansowa przedsibiorstwa
  • Kasjer walutowo-zotowy

  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze ksigowego, finansisty, analityka w komórkach: finansowo-ksigowych, analitycznych , inwentaryzacji, kontroli wewntrznej przedsibiorstw produkcyjnych, handlowych, usugowych, instytucjach finansowych, izbach i urzdach skarbowych oraz prowadzenia biura rachunkowego.

  Uprawnienia zawodowe

  Absolwenci specjalnoci s nade wszystko ekonomistami przygotowanymi do pracy w kraju i zagranic a zdobyta wiedza umoliwia ubieganie si o certyfikaty i dyplomy dajce uprawnienia do wykonywania zawodu. np:

  • Certyfikat uprawniajcy do prowadzenia ksig rachunkowych
  • Certyfikat dyplomowanego pracownika bankowego
  • Certyfikat Dilera Papierów Wartociowych - Maklera
  • Certyfikat z uprawnieniami audytora wewntrznego.

  Miejsca i stanowiska pracy

  Absolwent przygotowany jest do pracy:

  • ksigowy, 
  • controller,
  • analityk finansowy,
  • specjalista w dziale analiz ekonomicznych,
  • finansista,
  • pracownik izb i urzdów skarbowych,
  • pracownik instytucji bankowo-finansowych,
  • pracownik przedsibiorstw produkcyjnych, handlowych, usugowych,
  • pracownik administracji samorzdowej,
  • pracownik komórek przedsibiorstw odpowiedzialnych za analiz ekonomiczn dziaalnoci gospodarczej

  cieki kariery

  Zgodne z proponowanymi miejscami i stanowiskami pracy oraz perspektyw zatrudnienia.

  Uzupenienie wyksztacenia

  Absolwent przygotowany jest do podjcia studiów II stopnia w obszarze ksztacenia Ekonomia i obszarach pokrewnych, oferowanego w Wyszej Szkole Gospodarki, takich jak:

  • Controlling w finansach i rachunkowoci
  • Ekonomia menaderska
  • Zarzdzanie zasobami ludzkimi
  • International Business.

  Dodatkowo absolwent moe uzupeni swoje kompetencje uczszczajc na studia podyplomowe oferowane przez WSG, np.:

  • Controlling i Rachunkowo Zarzdcza
  • Kadry i Pace - Prawo i Praktyka 
  • Podyplomowe Studia Menederskie 
  • Pozyskiwanie i Zarzdzanie Funduszami Europejskimi
  • Zamówienia i Dyscyplina Finansów Publicznych
  • Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi dla Menaderów

  Rekomendowane specjalizacje

  • rachunkowo budetowa
  • rachunek kosztów dziaa
  • rachunkowo zarzdcza
  • sprawozdawczo finansowa
  • bankowo
  • etyka w rachunkowoci
  • rynek pracy w finansach
  • controlling