facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja pomocy społecznej

 • Bieżące informacje


  Administracja i zarządzanie publiczne


  Cele ksztacenia

  Celem ksztacenia na obszarze studiów Administracja i Zarzdzanie Publiczne jest przygotowanie studentów do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze administracyjnej sektora publicznego. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejtnoci z zakresu nowego zarzdzania publicznego, prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych. Zapoznanie si z problemami organizacji oraz wykorzystywanymi metodami i technikami w celu efektywnego zarzdzania jednostkami administracji publicznej. Kluczowym celem jest wyksztacenie wysoko wykwalifikowanej kadry nastawionej na rozwizywanie problemów w jednostkach administracji rzdowej oraz samorzdowej.
   
  Studia skierowane s do osób chccych zdoby wyksztacenie z zakresu administracji publicznej oraz w przyszoci podj prac w instytucjach administracyjnych rónego szczebla, w szczególnoci na stanowiskach kierowniczych.
   

  Program studiów

  Obszar Administracja i Zarzdzanie Publiczne realizowany w ramach kierunku Zarzdzanie przejawia elementy Nowego Zarzdzania Publicznego (NPM), które wskazuje na podobiestwo organizacyjnych cech administracji publicznej i sektora prywatnego, a take sektora pozarzdowego, eksponujc znaczenie profesjonalnego zarzdzania i efektywnoci.

  Wiedza

  Absolwent obszaru Administracja i Zarzdzanie Publiczne ma szerok wiedz z zakresu zarzdzania, prawa i administracji w kontekcie mechanizmów rzdzenia i administrowania, ze szczególnym uwzgldnieniem zarzdzania publicznego oraz procesów decyzyjnych. Zna i rozumie istot misji administracji publicznej. Do najistotniejszych zagadnie, którym powica si wiele uwagi podczas realizacji procesu ksztacenia nale: rodzaje struktur i instytucji spoecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) i ich istotne elementy, system i organy wadzy w Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem organów administracji publicznej rzdowej (ogólnej i specjalnej) i samorzdowej, system prawa polskiego, prawa midzynarodowego i prawa Unii Europejskiej oraz wzajemne powizania w ramach tych systemów oraz relacji pomidzy prawem polskim, prawem midzynarodowym, i prawem Unii Europejskiej, podstawowe formy indywidualnej przedsibiorczoci.

  Umiejtnoci

  Student obszaru administracja publiczna w toku studiów zdobywa umiejtnoci z zakresu:

  - prawidowego interpretowania poj prawnych, ekonomicznych

  - potrafi posugiwa si terminologi z zakresu prawa i administracji

  - potrafi przewidzie skutki prawne i praktyczne wprowadzania wybranych rozwiza prawnych

  - potrafi prawidowo posugiwa si wybranymi normami i reguami prawnymi, w celu rozwizania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauk prawnych i ekonomicznych

  - samodzielnego przeprowadzenia postpowania administracyjnego

  - dokonania rzetelnej kwalifikacji prawnej

  - wydania i uzasadnienia prawidowej decyzji administracyjnej

                       - kierowania zespoami ludzkimi

  - planowania i organizacji pracy biurowej

  - wspóczesnych rozwiza strukturalnych

  - komunikacji interpersonalnej

  - potrafi uywa rónorodnych technik negocjacyjnych

  - formuowania celów strategicznych

  - rozwizywania problemów w jednostkach rzdowych oraz samorzdowych

  Jzyki obce

  Studenci mog dokona wyboru w zakresie jzyka obcego, którego chc si uczy. Zdecydowanie najchtniej wybierany jest jzyk angielski. Dziki ogromnemu zaangaowaniu lektorów, studenci tego obszaru potrafi opisa podstawowe zagadnienia z zakresu administracji, zarzdzania i prawa w jzyku angielskim. 

  Umidzynarodowienie studiów

  Studenci maj moliwo uczestniczenia w licznych midzynarodowych programach wymiany (m.in. program ERASMUS PLUS), a take realizowa praktyki specjalistyczne w krajach Unii Europejskiej. 

  Wykaz przedmiotów

  • Prawo administracyjne
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Zarzdzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
  • Zarzdzanie w sektorze publicznym
  • Zarzdzanie strategiczne w administracji publicznej
  • Metody i techniki zarzdzania w administracji publicznej
  • Organizacja i zarzdzanie w administracji publicznej
  • Podstawy ekonomii
  • Komunikacja interpersonalna
  • Relacje spoeczne
  • Postpowanie administracyjne
  • Publiczne prawo gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo pracy
  • Prawo urzdnicze
  • Psychologia zarzdzania
  • Statystyka z demografi
  • Finanse publiczne i prawo finansowe
  • Prawo zamówie publicznych
  • Prawo karne i prawo wykrocze
  • Instytucje i róda prawa UE
  • Ustrój i administracja pastw UE
  • Elektroniczna administracja
  • Postpowanie egzekucyjne w administracji
  • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
  • Legislacja administracyjna
  • Publiczne prawo konkurencji
  • Prawo samorzdu terytorialnego
  • Sdownictwo administracyjne
  • Gospodarowanie mieniem samorzdu terytorialnego
  • System budetowy samorzdu terytorialnego

  Praktyki i stae

  • CEL

  Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdroenie studentów do przyszej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich dowiadcze w zakresie studiowanego obszaru ksztacenia ze szczególnym uwzgldnieniem integracji nabywanych umiejtnoci praktycznych z wiedz i kompetencjami spoecznymi.

  • LICZBA PUNKTÓW ECTS

  Studenci w toku ksztacenia odbywaj praktyki:
  - praktyk „Kompetencje pracownicze” realizowan do koca I roku studiów, uzyskujc min. 6 punktów ECTS;
  - praktyk branow, realizowan w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskujc min. 12 punktów ECTS.

  Cz praktyk moe odbywa si w sposób zdalny lub projektowy.

  • MIEJSCA

  Miejsca odbywania praktyk: urzdy administracji rzdowej i samorzdowej, instytucje i agendy Unii Europejskiej, suby dyplomatyczne, Komenda Wojewódzka/Miejska Policji, Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencja Wywiadu, stra gminnej, przedsibiorstwa prywatne i pastwowe (realizowanie praktyk na stanowisku doradcy finansowego lub eksperta do spraw podatków), biura nieruchomoci, firmy ubezpieczeniowe.

  • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

  Studenci maj take moliwo odbycia obligatoryjnych lub fakultatywnych midzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Woszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

  Zajcia eksperckie

  W trakcie przygotowania teoretycznego odbywaj si wykady eksperckie prowadzone przez wybitnych praktyków z dziedzin takich jak: zarzdzanie, administracja czy prawo. Tematyka wykadów eksperckich oscyluje wokó Nowego Zarzdzania Publicznego. 

  Szkolenia i certyfikaty

  W trakcie studiów student ma moliwo skorzystania ze szkole oferowanych przez Centrum Szkole i Certyfikacji np.:

  Strategie rozwoju jednostki samorzdowej

  Partnerstwo publiczno-prywatne – zaoenia i praktyka

  Strategia zarzdzania projektem

  Dodatkowe kompetencje

  Zarówno absolwenci jak i uczestnicy studiów maj moliwo zdobycia i doskonalenia dodatkowych kompetencji w ramach szerokiej oferty specjalistycznych kursów, szkole, warsztatów oraz licznych kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Wysz Szko Gospodarki. Rekomendowane kursy i warsztaty rozszerzajce zakres kompetencji to m.in.:  Audyt wewntrzny w sektorze publicznym, Zamówienia publiczne, Prawo pracy dla urzdników, Prawo i praktyka postpowania administracyjnego, Kadry i pace, Psychologia w zarzdzaniu i biznesie, Asertywno, Techniki negocjacji.

  Perspektywy zatrudnienia

  Uprawnienia zawodowe (uprawnienia do wykonywania zawodu, uzyskane w efekcie ukoczenia studiów, moliwe do uzyskania po odbyciu szkole uzupeniajcych, praktyk zawodowych lub spenieniu dodatkowych warunków)

  Obszar studiów przygotowuje do wykonywania zawodów takich jak: urzdnicy do spraw podatków, urzdnicy organów udzielajcych licencji, porednicy pracy, asystenci ubezpieczeniowi, specjalici analizy rynku pracy, referenci administracyjno-biurowi, urzdnicy pastwowi, urzdnicy samorzdowi, pracownicy urzdów pracy, administracji owiatowej i wiele innych. 

  Miejsca i stanowiska pracy

  Absolwenci znajd prac na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w sektorze publicznym administracji pastwowej, rzdowej lub samorzdowej na nastpujcych szczeblach:

  - centralnym: ministerstwa, urzdy centralne, fundusze, agencje

  - wojewódzkim: urzdy wojewódzkie, marszakowskie, wojewódzkie inspekcje i suby

  - powiatowym i gminnym: starostwa, urzdy miejskie, urzdy gminne, inspekcje, suby 

  cieki kariery

  Budowanie cieki kariery polega na indywidualnym zaplanowaniu schematu rozwoju zawodowego pracowników bd te potencjalnych kandydatów. Dobrze wyznaczona cieka kariery zawodowej jest niezbdna na dzisiejszym rynku pracy. Warto wzi pod uwag róne warianty rozwoju kariery. WSG daje tak moliwo.

  Uzupenienie wyksztacenia

  Po ukoczeniu studiów istnieje moliwo kontynuowania ksztacenia na studiach drugiego stopnia (magisterskich), bd na studiach podyplomowych realizowanych przez Wysz Szko Gospodarki, na takich kierunkach jak np.:

  - Administracja i Zarzdzanie Finansami Publicznymi

  - Bezpieczestwo i Higiena Pracy

  - Doradca finansowy

  - Public Relations

  - Zarzdzanie Finansami Maych i rednich Przedsibiorstw

  - Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi