facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Czas trwania kursu:
90 godzin

Cel kształcenia:
przygotowanie pedagogiczne i uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu rzemieślników, pracowników i właścicieli zakładów pracy zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego

Cena:
700 zł - 800 zł + VAT/ os. (cena uzależniona od liczebności grupy)

Ogólny program :

- Zagadnienia z pedagogiki – 10 godz.
- Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy – 20 godz.
- Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu – 40 godz.
- Praktyka metodyczna – 10 godz.
- Zagadnienia prawne – 5 godz.
- Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe – 5 godz.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Uczestnikami kursu mogą być osoby spełniające warunki zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. z późn. zm. w sprawie praktycznej nauki zawodu tj.

Osoby posiadające:

1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać lub osoby niemające tytułu mistrza w zawodzie, ale posiadające:

2) świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

3) świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

4) świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

5) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.)