facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Regulamin

1. Słuchaczem Szkoły Języków Obcych może zostać każda osoba bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, itd. Przy zapisie osoba zainteresowana wypełnia Kartę uczestnika lub u osoby odpowiedzialnej za organizację kursu pozostawia dane do kontaktu.

2. Na pierwszych zajęciach, pomiędzy Szkołą a Słuchaczem podpisana zostaje umowa, która szczegółowo określa warunki uczestnictwa w kursie i której podpisanie jest równoznaczne z akceptacją tych warunków. W przypadku osób niepełnoletnich umowa podpisana zostaje z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka.

3. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Language Center Działdowskiego Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR, przy ul. Polnej 11a w Działdowie.

4. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu spotkań zaproponowanego przez organizatora i zaakceptowanego przez większość słuchaczy w grupie. W przypadku niezawinionej przez organizatora koniczności odwołania zajęć (spowodowanej m.in.: chorobą wykładowcy) lektor wyznacza dodatkowy termin, w którym zajęcia zostaną odpracowane. W przypadku niemożności wyznaczenia takiego terminu – zajęcia w zastępstwie prowadzi inny lektor

5. Słuchacz jest uprawniony do:

a) bezpłatnego otrzymywania materiałów i pomocy przygotowanych przez lektora,

b) sprawdzania swoich umiejętności i wyników w nauce poprzez zaliczenia wewnętrzne prowadzone przez lektora,

c)przynajmniej dwukrotnego w ciągu roku otrzymania pisemnej opinii przygotowanej przez lektora prowadzącego uwzględniającej postępy w nauce oraz obszary wymagające wsparcia,,

d) zgłaszania własnych uwag i opinii na temat sposobu prowadzenia zajęć i organizacji kursu,

e) otrzymania zaświadczenia potwierdzającego naukę w placówce.

6. Słuchacz jest zobowiązany do:

a) wniesienia pełnej opłaty, której wysokość określa cennik Szkoły Języków Obcych na dany rok; Słuchacz ma możliwość ratalnego regulowania płatności (bez dodatkowych kosztów) - w takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania o ilości wybranych rat (2 lub 4) i terminowego ich uiszczania. W przypadku wpłaty całościowej – słuchacz ma prawo do 7 % zniżki (tylko kursy dla dorosłych)

b) szanowania mienia szkoły,

c) aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w stopniu pozwalającym na nabycie umiejętności językowych w danym stopniu.

7. Roczny kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w kursie i promocją na wyższy poziom zaawansowania. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest pozytywne napisanie testów zaliczeniowych oraz frekwencja nie mniejsza niż 70%.

8. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w kursie, Szkoła nie zwraca dokonanych wpłat. Podobnie Szkoła nie zwraca wpłat za zajęcia, które Słuchacz opuszczał w trakcie trwania kursu.

9. Wszelkich informacji na temat działalności Szkoły udziela sekretariat.

ul. Polna 11a, 13 – 200 Działdowo
tel. 023/697 06 90 / 697 06 92; fax. 023/697 06 95;
e-mail: szkolajezykow@darsa.pl
www.darsa.pl

Oferta

Organizacja zajęć

Kadra

Regulamin

Informacja o zapisach

Cennik

Kontakt

Galeria

Certfikaty językowe ETS

Podział na grupy