facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej PDCKU DAR
 • Regulamin rekrutacji do BS II
 • Regulamin rekrutacji do LOdD.doc
 • Regulamin rekrutacji do SP.doc
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO BS II
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LOdD
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO SP
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LO DAR
 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


  Harmonogram egzaminów

 • Harmonogram egzaminów klasy III
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych w klasach III LOdD
 • Harmonogram egzaminów semestralnych I, II , II A
 • Harmonogram egzaminów semestralnych klasa I BS II.pdf


 • Matura

 • Harmonogram matury


 • Egzamin zawodowy

 • Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Ochrona danych osobowych


  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl

 • Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
 • Prawa osób wynikające z RODO
 • Wnioski do pobrania


 • Statut

  Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR

   

  Rozdział I

  Informacje ogólne o Centrum

   

  §1.1. Placówka nosi nazwę „Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR” i mieści się w Działdowie przy ul. Polnej 11 a. Placówka może używać nazwy skróconej PD CKU.

  2. Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR zwane dalej „Centrum” jest publiczną placówką kształcenia ustawicznego – centrum kształcenia ustawicznego, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

  3. Organem prowadzącym Centrum jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15.

  4. W Centrum używany jest stempel prostokątny o treści:

  Publiczne Działdowskie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego

  DAR

  13-200 Działdowo, ul. Polna 11a

  Regon 281462719 tel. 023/697 06 90

  5. Na budynku Centrum, w okolicach głównego wejścia, umieszczona jest tablica urzędowa o treści:

  Publiczne Działdowskie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego

  DAR

  6. Centrum realizuje zadania edukacyjne na rzecz osób dorosłych z terenu Powiatu Działdowskiego, a także z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

  7. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

   

  §2. 1. W skład Centrum wchodzą szkoły:

                    1)     Szkoła Policealna dla Dorosłych – dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższy niż 2,5 roku.

                    2)     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej.

  2. Szkoły, o których mowa w ust. 1 kształcą w formie zaocznej oraz stacjonarnej i posiadają odrębne statuty.

   

   

  Rozdział II
  Misja Centrum, model absolwenta

   

  §3. 1. Misja Centrum.

  Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych słuchaczy, a wskaźnikiem tego jest satysfakcja i prestiż Centrum w środowisku. Priorytetem Centrum jest budowanie systemu jakości pracy, zapewniającego zaspokajanie potrzeb słuchaczy i nauczycieli we wszystkich obszarach działalności Centrum na coraz wyższym poziomie.

  2. Wizja Centrum.

  Centrum, realizując misję, umożliwia rozwój edukacyjny osobom dorosłym poprzez uzyskanie, uzupełnienie i podniesienie wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy. Realizując ideę kształcenia przez całe życie, oferuje drożne i elastyczne kształcenie, absolwenci liceum kontynuują naukę w szkole policealnej. Programy nauczania ukierunkowane są na rozwój słuchacza, jego osobowość i potrzeby.

  3. Model absolwenta Centrum:

  1)      posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;

  2)      wykazuje się samodzielnością;

  3)      stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;

  4)      umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;

  5)      umie rozwiązywać problemy;

  6)      zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować;

  7)      umie dokonać samooceny;

  8)      łatwo nawiązuje kontakty;

  9)      umie współdziałać w grupie;

  10)    prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;

  11)    cechuje go uczciwość i prawdomówność;

  12)    zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;

  13)    jest wrażliwy na potrzeby innych;

  14)    selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.

   

  Rozdział III

  Cele i zadania Centrum

   

  §4.1. Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  2. Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład Centrum określają przepisy dotyczące szkół publicznych. Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, określają przepisy i wytyczne dotyczące tej formy kształcenia.

  3. Szczegółową organizację, warunki i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form określają odrębne przepisy.

  4. Centrum za zgodą organu prowadzącego może otwierać nowe typy szkół.

  5. Centrum może prowadzić inne formy pozaszkolne, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych, czy inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

   

  §5.1. Głównym celem Centrum jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie mające za zadanie rozwój osobowości słuchaczy, zdobywanie przez nich wiedzy, kwalifikacji, kształtowanie umiejętności i rozwój ich uzdolnień.

  2. Centrum w szczególności:

  1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz realizuje programy nauczania uwzględniające te podstawy, umożliwiając zdobycie wiedzy zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, ale dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy;

  2) w przypadku kształcenia zawodowego umożliwia odbycie praktycznej nauki zawodu w siedzibie placówki lub u pracodawcy na mocy umowy, a także odbycie praktyk zawodowych na mocy umowy z pracodawcą;

  3) przygotowuje słuchaczy do zdania egzaminów zewnętrznych;

  4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;

  6) dostosowuje ofertę kształcenia do wymagań rynku pracy;

   7) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań słuchaczy w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;

   8)umożliwia naukę słuchaczom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

   9) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, kształtuje wśród słuchaczy postawy przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, zapewnia słuchaczom poczucie godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

  10) dopuszcza na wniosek słuchaczy podejmowanie działań z zakresu wolontariatu;

  11) pobudza do uczestnictwa w życiu kulturowym miasta, regionu, kraju;

  3. Centrum współpracuje z lokalnym środowiskiem, diagnozuje potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania słuchaczy.

  4. Centrum systematycznie ewaluuje osiągnięcia słuchaczy na podstawie klasyfikacji semestralnych i egzaminów zewnętrznych.

  5. Centrum zapewnia pełne bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce, a także odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń.

   

  §6.1. Do zadań Centrum należy:

  1)prowadzenie kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład Centrum;

  2) upowszechnianie i wspomaganie idei kształcenia ustawicznego;

  3)przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem potrzeb słuchaczy, lokalnego środowiska, pracodawców;

  4)gromadzenie informacji naukowo – technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia.

  5) realizacja zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu;

  6) wszechstronne przygotowanie słuchaczy do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, usystematyzowania i wdrażania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem nowych narzędzi informacyjnych;

  7) rozwijanie u słuchaczy postawy dbałości o zdrowie własne i innych oraz tworzenie podstaw sprzyjających zdrowiu;

  8) przygotowanie słuchaczy do wyzwań jakie niesie za sobą rynek pracy, szczególnie do kompetentnego wykonywania pracy i aktywności na rynku pracy;

  9) korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych, nabytych we wcześniejszych etapach edukacyjnych
  z umiejętnościami zawodowymi;

  10) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestniczenia
  w zajęciach edukacyjnych;

  11) bieżąca ocena stopnia osiągnięć słuchacza, zakładanych w efektach jego kształcenia oraz stopnia przygotowania do potwierdzenia kwalifikacji w danym zawodzie;

  12) wszechstronny rozwój słuchaczy, adekwatnie do ich potrzeb i predyspozycji,
  z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
  .

  2. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem:

  1)współpracy w zakresie celów i zadań statutowych z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne;

  2)współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych
  w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników;

  3)strategii rozwoju kraju i regionu.

  3. Centrum może współpracować z organizatorami kształcenia ustawicznego za granicą.

  4. Centrum może pozyskiwać środki na wsparcie edukacji z funduszy unijnych i innych środków publicznych.

  5. Centrum może zawierać partnerstwa na rzecz realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

   

   

   

   Rozdział IV

  Sposoby wykonania zadań

                                                                                                                        

  §7.1. Praca dydaktyczna w Centrum realizowana jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, zgodnie
  z przyjętymi programami nauczania.

  2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku kształcenia zawodowego - program nauczania dla danego zawodu lub danej kwalifikacji.

  3. Programy nauczania muszą obejmować treści nauczania dla danych zajęć edukacyjnych ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach i być dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy, dla których są przeznaczone.

  4. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w danym oddziale przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

  5. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci placówka.

  6. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

  1)      z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub

  2)      bez zastosowania podręcznika lub materiałów.

  7. W uzasadnionych przypadkach zespoły nauczycieli mogą przedstawić Dyrektorowi propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

  8. Nauczyciele przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla słuchaczy niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych słuchaczy.

  9. Dyrektor na podstawie propozycji nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych.

  10. Dyrektor na wniosek zespołu nauczycieli może:

  1)      dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego;

  2)      uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych.

  11. Dyrektor corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danym roku szkolnym.

   

  §8.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  1)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

  2)      porad i konsultacji;

  3)      warsztatów i szkoleń.

  2. Opiekun semestru na polecenie Dyrektora informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy ze słuchaczem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami, opiekunami oddziałów lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, opiekunów oddziałów
  i specjalistów oraz bieżącej pracy ze słuchaczem.

  3. Dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

  4. Opiekun oddziału oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie słuchaczowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami słuchacza niepełnoletniego albo z pełnoletnim słuchaczem, w zależności od potrzeb,
  z innymi podmiotami.

  5. W przypadku słuchaczy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną osoby udzielające słuchaczom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych słuchacza.

  6. Nauczyciele, opiekunowie semestrów i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność udzielonej pomocy, formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania słuchacza i wdrażają je w życie.

  7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają słuchaczom nauczyciele, pedagog szkolny, doradcy zawodowi.

  8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

   

   

  Rozdział V

  Organy, ich kompetencje, zasady współdziałania

  oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

   

  §9.1. Organami Centrum są:

  1)      Dyrektor;

  2)      Rada Pedagogiczna;

  3)      Samorząd Słuchaczy.

  2. Kompetencje organów, o których mowa w ust.1, określają ustawy i akty wykonawcze.

  3. Każdy organ ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, działania nie mogą być sprzeczne ze statutem i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

  4. Organy Centrum zobowiązane są do systematycznej wymiany informacji w planowanych i podejmowanych działaniach z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

  5. Usprawnieniu wymiany informacji i działalności służą między innymi zarządzeniai komunikaty Dyrektora, zebrania pracowników z kadrą kierowniczą, zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowych, zebrania Rady Pedagogicznej i Rady Słuchaczy. Informacje są przekazywane w komunikacji bezpośredniej, za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, strony internetowej lub poczty elektronicznej.

  6. Spory między organami Centrum powinny być rozwiązywane w drodze mediacji, których celem jest nadrzędne dobro – dobro słuchaczy i placówki. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami lub wewnątrz danego organu, Dyrektor jest zobowiązany zbadać przyczyny konfliktu i wydać decyzję rozwiązującą konflikt, informując o niej strony. Spory między Dyrektorem a innymi organami Centrum rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

   

  §10.1. Dyrektor :

  1)      kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

  2)      sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę nad słuchaczami;

  3)      dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;

  4)      zapewnia bezpieczeństwo słuchaczy i nauczycieli oraz tworzy warunki harmonijnego ich rozwoju;

  5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym;

  6)      skreśla z listy słuchaczy;

  7)      w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę i po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii, wprowadza nowe profile, ustala zawody kształcenia w zależności od potrzeb rynku pracy;

  8)      odpowiada za mienie Centrum;

  9)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  10)   stwarza warunki do działania Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji harcerskich i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność non profit, wychowawcza lub rozszerzenie i rozwój form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej Centrum;

  11)   współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli;

  12)    odpowiada za prowadzenie działalności pozaszkolnej.

  2. Dyrektor organizuje działalność placówki, a w szczególności:

  1)      opracowuje arkusze organizacyjne;

  2)      przydziela nauczycielom prace i zajęcia;

  3)      określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznej;

  4)      zapewnia należyty stan higieniczno-sanitarny i bezpieczne warunki w budynku Centrum;

  5)      dba o właściwe wyposażenie Centrum w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

  6)      sprawuje nadzór na działalnością administracyjno- gospodarczą placówki;

  7)      opracowuje wspólnie z głównym księgowym projekt planu finansowego placówki;

  8)      dokonuje wymaganych prawem przeglądów w budynku;

  9)       powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu opiekunem oddziału;

  10)    podejmuje decyzję o zmianie opiekuna oddziału, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności;

  11)    odpowiada za archiwizację dokumentacji placówki i przekazanie do archiwum;

  12)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych
  i dydaktycznych;

  13)    współdziała z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

  14)    przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  15)    przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej;

  16)    zapoznaje Radę Pedagogiczną z planem nadzoru pedagogicznego
  w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;

  17)    ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy placówki;

  18)    przedkłada Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

  19)    przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji
  i promocji słuchaczy;

  20)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały niezgodne
  z przepisami prawa;

  21)    podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania słuchaczy do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy słuchaczy;

  22)   planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej słuchaczom szkół w Centrum.

   

  §11. W Centrum tworzy się na wniosek Dyrektora za zgodą organu prowadzącego stanowisko lub stanowiska wicedyrektora, lub inne stanowisko kierownicze. Obowiązki wicedyrektora określa § 28.

   

  §12.1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział,
  z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  2. Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, z których wyłania przewodniczących.

   

  §13.1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

  2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania najpóźniej na 7 dni przed zebraniem, w szczególnych sytuacjach dopuszcza się nieprzestrzeganie tego terminu. Nauczyciele są zawiadamiani telefonicznie. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności placówki.

  3. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

  4. Przewodniczący dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli oraz pozytywnie oddziałuje na pracę nauczycieli.

   

  §14.1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

  2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

  2)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce;

  3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

  4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy;

  5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
  w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Centrum;

  3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1)      organizację pracy placówki, w tym harmonogram i rozkład zajęć edukacyjnych;

  2)      projekt planu finansowego Centrum;

  3)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

  4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Centrum.

  5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.

  6. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków.

  7. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady Pedagogicznej.

  8. Głosowanie jest jawne (przez podniesienie ręki) i przeprowadza
  je przewodniczący zebrania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Pedagogicznej. W szczególnych przypadkach rada na wniosek nauczyciela może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.
  9. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują na kartkach, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano każdorazowo w określony sposób
  na kartkach ustalonych dla danego głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród członków rady dwuosobowa komisja skrutacyjna.

   

  §15.1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem słuchaczy, po zakończeniu semestralnych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego placówkę albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

  3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i podpisywane przez wszystkich
  jej członków zgodnie z listą w porządku alfabetycznym. Podpis pod protokołem oznacza zapoznanie z treścią protokołu i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Rady Pedagogicznej.

  4. Protokół sporządza protokolant w ciągu 7 dni od daty odbycia posiedzenia i wykłada
  w sekretariacie do zapoznania się z nim przez nauczycieli. Protokoły są prowadzone
  w wersji elektronicznej i w formie ponumerowanych wydruków.

  5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 7 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i pisemnego zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

  6. Obecność nauczycieli w zebraniach Rady Pedagogicznej jest odnotowywana na liście obecności przez złożenie własnoręcznego podpisu. Członek Rady Pedagogicznej usprawiedliwia swoją nieobecność u przewodniczącego, co najmniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zebrania, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, niezależnych od członka Rady Pedagogicznej.

   

  §16.1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze. Każdy oddział wybiera Radę Słuchaczy. Ponadto ogół słuchaczy wybiera w demokratycznych wyborach trzyosobową Radę Słuchaczy, złożoną z przewodniczącego, jego zastępcy i członka wspomagającego.

  2. Samorząd Słuchaczy za pośrednictwem Rady Słuchaczy może przedstawić Radzie Pedagogicznej swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, zwłaszcza dotyczących realizacji ich praw.

  3. Członkowie Samorządu Słuchaczy mają prawo do:

  1)      zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami, celami
  i stawianymi wymaganiami;

  2)      jawnej i umotywowanej oceny z prac kontrolnych i egzaminów;

  3)      składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza;

  4)      organizowania na terenie Centrum różnych form działalności pozaszkolnych za zgodą Dyrektora, w tym podejmować działania
  z zakresu wolontariatu i ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu;

  5)      opiniowania skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Centrum;

  6)      prawo wyboru opiekunów samorządu;

  7)      w celu wspierania działalności statutowej może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek lub innych źródeł.

   

  §17. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin Rady Słuchaczy.

   

   

  Rozdział VI

  Organizacja Centrum

   

  §18.1. Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Centrum, który tworzą arkusze organizacyjne szkół wchodzących w skład Centrum, opracowane przez Dyrektora, w każdym roku kalendarzowym, na podstawie ramowych planów nauczania dla danego typu szkoły i ewentualnie kształcenia
  w formach poza szkolnych, zatwierdzony przez organ prowadzący Centrum.

  2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i dzieli się na dwa semestry.

  3. Terminy zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych, ferii określają odrębne przepisy.

  4. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład Centrum jest oddział.

  5. Do realizacji zadań statutowych Centrum posiada sale konferencyjne, pracownie przedmiotowe, bibliotekę oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Korzystanie przez słuchaczy z pracowni Centrum możliwe jest wyłącznie w obecności nauczyciela lub pracownika Centrum. Jeśli jest zabezpieczona realizacja zadań Centrum, Dyrektor może wynajmować, dzierżawić lub za zgodą organu prowadzącego użyczać niniejszych pomieszczeń.

  6. Pracownicy administracji i obsługi pracują wg ustalonego z Dyrektorem czasu pracy. Nauczyciele pracują wg tygodniowego lub semestralnego rozkładu zajęć opiniowanego przez Radę Pedagogiczną.

   

  §19.1. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Centrum do 30 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu. Ten po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza w terminie do 31 maja. W przypadku wprowadzania zmian wymagających zgody organu prowadzącego należy ponowie przedstawić arkusz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

  2. Zajęcia ze słuchaczami kształcącymi się w formie stacjonarnej odbywają się przez
  3-4 dni w tygodniu, zaś w formie zaocznej przez 2 dni, co dwa tygodnie, chyba że istnieją uzasadnienia organizowania zajęć częściej.

  3. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze
  co najmniej 20% ogólnej liczny godzin w semestrze.

  4. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru; pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze, drugą – przedegzaminacyjną.

  5. Podstawą nauczania jest samokształcenie kierowane.

  6. Podstawą efektywnego kształcenia jest właściwy dobór różnorodnych form pracy
  w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład Centrum.

  7. Zajęcia edukacyjne w szkołach są organizowane w oddziałach.

  8. Grupa rozpoczynająca kształcenie na KKZ powinna liczyć co najmniej 20 osób, chyba, że organ prowadzący wyda zgodę na mniejsza liczbę uczestników.

  9. Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych realizowane są w formie zaocznej lub stacjonarnej w dowolnych terminach w trakcie roku szkolnego, zgodnie z rozkładem zajęć. Centrum może pobierać opłaty na kursach i KKZ. Wysokość opłat ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

  10. Dokonuje się podziału na grupy:

  1)      na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej
  niż 24 słuchaczy;

  2)      na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 słuchaczy;

  3)      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia
  w zawodzie zapewniając bezpieczne warunki kształcenia.

   

  §20.1. Pozaszkolne formy kształcenia to:

  1)      Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy;

  2)      Kurs Umiejętności Ogólnych;

  3)      inny kurs umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności
  i kwalifikacji zawodowych.

  2. Dokumentacja pozaszkolnych form obejmuje:

  1)      program nauczania;

  2)      dziennik zajęć;

  3)      protokoły z przeprowadzanych zaliczeń;

  4)      ewidencję wydanych zaświadczeń.

  3. Program określonej formy pozaszkolnej powinien zawierać:

  1)      nazwę formy kształcenia;

  2)      czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;

  3)      wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem
  w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

  4)      cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy w zależności od ich potrzeb i możliwości;

  5)      plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;

  6)      treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;

  7)      opis efektów kształcenia;

  8)      wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;

  9)      sposób i formę zaliczenia.

  4. Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia słuchacza potwierdza się odpowiednim zaświadczeniem.

  5. Centrum prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zapewnia:

  1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

  Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację kształcenia;

  3)      bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

  4)      warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;

  5)      nadzór podnoszący jakość prowadzonego kształcenia.

  6. Centrum prowadząc kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
  z wykorzystaniem metod i technik na odległość musi zapewnić:

  1) materiały dydaktyczne w formie dostosowanej do tego typu kształcenia;

  2) bieżącą kontrolę postępów w nauce i opanowaniu wiedzy słuchaczy, weryfikacje ich wiedzy, umiejętności i kompetencji;

  3) dostęp do sprzętu i oprogramowania, które umożliwia interakcję między słuchaczami a nauczycielami, wykładowcami.

   

  §21.1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

  2. Minimalna liczba godzin kształcenia na KKZ jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

  3. Podany w podstawie programowej wymiar godzin dotyczy kursu realizowanego
  w formie stacjonarnej. W przypadku KKZ realizowanego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
  w zawodach dla danej kwalifikacji. Kształcenie na KKZ może odbywać się
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze godzin ustalonych przez Dyrektora.

  4. Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje się pełnoletnich kandydatów, którzy złożą wniosek o przyjęcie na KKZ oraz posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  5. W przypadku, gdy KKZ kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, uczestnicy KKZ są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym
  w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana między Centrum a zakładem pracy przyjmującym uczestników KKZ na praktykę.

  7. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się zaliczeniem na podstawie egzaminów
  z przedmiotów, które były realizowane na danym KKZ. Do egzaminów, które są przeprowadzane na ostatnich zajęciach z poszczególnych przedmiotów, są dopuszczane osoby, które były obecne przynajmniej na 50% zajęć przewidzianych w ramowym planie nauczania dla KKZ.

  8. Osoba, która uzyskała zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych KKZ, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego zgodnie ze wzorem określonym odrębnymi przepisami.

  9. Uczestnik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, który uzyskał wszystkie zaliczenia i otrzymał zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, uprawniony jest do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

   

  §22. Centrum może prowadzić kursy i szkolenia dla dorosłych słuchaczy z inicjatywy własnej lub na zlecenie urzędów pracy, pracodawców, organizacji społecznych i innych instytucji.

   

  §23.1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a także w formie praktyk zawodowych.

  2. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej między Dyrektorem a pracodawcą przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

  3. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

  4. Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy i mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.

  5. Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez słuchaczy na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania do danego zawodu.

  6. W przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia pracodawca, w sposób określony w umowie, może zgłaszać Dyrektorowi wnioski do treści programu nauczania w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

  7. Centrum, kierując słuchaczy na praktyczną naukę zawodu:

  1)      nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;

  2)      współpracuje z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu;

  3)      zapewnia ubezpieczenie słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków;

  4)      akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu
  i opiekunów praktyk zawodowych.

   

  §24.1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, w której słuchacze uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzeniem wiedzy oraz rozwijaniem własnych zainteresowań.

  2. Zadania biblioteki szkolnej:

  1)      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

  2)      zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
  i informacyjnych;

  3)      przysposabianie słuchaczy do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji
  i bibliotek;

  4)      działanie na rzecz przygotowania słuchaczy do wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

  5)      rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych słuchaczy, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

  6)      wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  7)      organizacja wystaw okolicznościowych, imprez, konkursów;

  8)      pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w placówce.

  3. Z biblioteki Centrum mogą korzystać:

  1)      nauczyciele i inni pracownicy Centrum;

  2)      słuchacze.

  4. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym mieszczą się wypożyczalnia z czytelnią.

  5. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora i dostosowane
  do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić słuchaczom i nauczycielom dostęp
  do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu

  6. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty:

  1)      podręczniki, materiały ćwiczeniowe i programy nauczania;

  2)      wydawnictwa informacyjne;

  3)      lektury z języka polskiego;

  4)      książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej;

  5)      wydawnictwa naukowe;

  6)      inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych programów nauczania;

  7)      wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów;

  8)      literaturę piękną;

  9)       dokumenty audiowizualne i multimedialne;

  10)    prasę i czasopisma dla słuchaczy i nauczycieli;

  11)    informacje na temat Unii Europejskiej.

  7. Gromadzenie zbiorów odbywa się systematyczne, w porozumieniu z Dyrektorem, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.

  8. Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie
  ze wszystkich zasobów biblioteki.

  9. Biblioteka Centrum stara się wspierać indywidualny rozwój słuchacza przy współpracy z innymi nauczycielami.

   

  §25.1. Centrum prowadzi dokumentację nauczania zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  2. Dokumentacja przebiegu nauczania jest udostępniana słuchaczowi pełnoletniemu
  lub opiekunowi prawnemu słuchacza niepełnoletniego do wglądu w obecności nauczyciela Centrum na pisemny wniosek złożony do Dyrektora.

  3. W przypadku przejścia słuchacza do innej szkoły, po co najmniej jednym semestrze nauki przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom słuchacza niepełnoletniego albo pełnoletniemu słuchaczowi kopię arkusza ocen słuchacza poświadczoną za zgodność
  z oryginałem przez Dyrektora. Rodzice słuchacza niepełnoletniego lub pełnoletni słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie kopii tego arkusza ocen.

  4. W przypadku przejścia słuchacza do innej szkoły po okresie nauki krótszym niż okres,
   o którym mowa powyżej, przesyła się do tej szkoły lub wydaje rodzicom słuchacza niepełnoletniego, pełnoletniemu słuchaczowi zaświadczenie o przebiegu nauczania słuchacza. Rodzice słuchacza niepełnoletniego lub pełnoletni słuchacz potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia.

   

  §26.1. Centrum prowadzi system kancelaryjny oparty na rzeczowym wykazie akt i teczki spraw poszczególnych działów i komórek organizacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

  1)      księgę słuchaczy;

  2)      dzienniki zajęć i arkusze ocen;

  3)      protokoły egzaminacyjne;

  4)      szkolny zestaw programów nauczania;

  5)      przydział czynności dla nauczycieli na semestr;

  6)      harmonogram zjazdów;

  7)      plan pracy w semestrze;

  8)      dzienniczki praktyk zawodowych;

  9)      księgę protokołów Rady Pedagogicznej;

  10)    rejestr uchwał Rady Pedagogicznej;

  11)    dokumentację nadzoru pedagogicznego;

  12)    księgę kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;

  13)    rejestr wydanych indeksów, legitymacji szkolnych i zaświadczeń;

  14)    rejestr wydanych świadectw;

  15)    księgę absolwentów.

  3. Centrum prowadzi teczki akt osobowych nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

   

  Rozdział VII

  Nauczyciele i inni pracownicy Centrum

   

  §27. 1. Zadania nauczycieli:

  1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą
  i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa słuchaczom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

  2)      wspierać każdego słuchacza w jego rozwoju;

  3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

  4)      dbać o kształtowanie u słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

  5)      przestrzegać dyscypliny pracy i obowiązujących przepisów;

  6)      przestrzegać tajemnicy służbowej i zasad współżycia społecznego;

  7)      prowadzić rzetelnie dokumentację przebiegu nauczania i uczestniczyć
  w prowadzeniu egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i realizacji zadań statutowych Centrum.

  2. Zadania opiekuna oddziału:

  1)      prowadzenie dokumentacji semestru: dziennika zajęć, arkuszy ocen, dokumentacji egzaminów semestralnych;

  2)      monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego i przestrzeganie wewnątrzszkolnych praw;

  3)      zapoznanie słuchaczy z zasadami bhp i ppoż. oraz podstawowymi dokumentami, które ich obowiązują podczas konferencji wstępnej.

  3. W Centrum są zatrudniani nauczyciele, którzy poza wymaganymi kwalifikacjami
  (lub w przypadku ich braku stosownie za zgodą organu prowadzącego bądź nadzorującego) spełniają warunki zdrowotne do pracy w zawodzie oraz w pełni korzystają z praw publicznych, nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne
  w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne oraz nie byli prawomocnie karani dyscyplinarnie
  zwolnieniem z pracy
  z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela, w okresie 3 lat od ukarania i wydaleniem z zawodu nauczyciela.

  4. W Centrum działają nauczycielskie zespoły przedmiotowe:

  1)      nauczycieli przedmiotów zawodowych;

  2)      nauczycieli uczących w jednym oddziale.

  5. W placówce mogą działać też doraźne zespoły zadaniowe.

   

   

  §28.1. Wicedyrektor w Centrum:

  1)      bezpośrednio podlega Dyrektorowi;

  2)      ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor” oraz podpisywania pism wewnętrznych samodzielnych lub zastępowalnych
  w przypadku nieobecności Dyrektora, których treść jest zgodna
  z zakresem jego kompetencji;

  3)      zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.

  2. Zakres obowiązków Wicedyrektora:

  1)      prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym,
  w szczególności monitorowanie realizacji podstawy programowej, przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania
  i promowania słuchaczy, obserwacja zajęć nauczycieli, kontrolowanie dokumentacji szkolnej (planów nauczania, kart monitorowania podstawy programowej, protokołów Rad Pedagogicznych, arkuszy ocen, dzienników zajęć), opracowywanie wniosków ze sprawowanego nadzoru;

  2)      prowadzenie czynności związanych z organizacją semestrów;

  3)      prowadzenie czynności zleconych przez Dyrektora w związku
  z organizacją egzaminów zewnętrznych;

  4)      prowadzenie czynności związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, inspirowanie do rozwoju zawodowego;

  5)      nadzorowanie pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych nauczycieli;

  6)      współdziałanie z organami szkoły w tym z: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Słuchaczy;

  7)      dbanie o dobrą atmosferę w pracy, współtworzenie warunków rozwoju wszystkich członków społeczności Centrum;

  8)       dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

  9)       przygotowywanie analiz służących diagnozowaniu poziomu kształcenia słuchaczy;

  10)    monitorowanie zmian w prawie oświatowym;

  11)    wykonywanie innych zleconych przez Dyrektora zadań statutowych;

  12)    egzekwowanie dyscypliny pracy:

  a)       reagowanie na negatywne zachowanie słuchaczy uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa oraz warunki higieny pracy i nauki
  w placówce;

  b)      egzekwowanie wykonania zadań przydzielonych nauczycielom;

  13)    koordynowanie procesu przyjmowania słuchaczy do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

   

  §29.1. W Centrum tworzy się stanowiska administracyjne i obsługowe. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach znajduje w aktach osobowych pracowników, w organie prowadzącym Centrum.

  1.       Zadania pracowników administracyjnych są rozdzielone wg kompetencji
  i dotyczą:

  1)      zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania zadań na poszczególnych stanowiskach;

  2)      przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej;

  3)      przygotowania projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych;

  4)      współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami zawodowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;

  5)       przestrzegania prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

  6)       przekazywania dokumentacji archiwalnej do składnicy akt;

  7)       przygotowywania i terminowego przekazywania sprawozdawczości zgodnie z poleceniem Dyrektora;

  8)       przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania przypisanego stanowiska;

  9)       opracowywania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego Centrum w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań;

  10)    wykonywania innych zadań wynikających z ustaw i statutu placówki
  oraz poleceń Dyrektora.

  2.       Zadania pracowników obsługi dotyczą:

  1)      utrzymywania czystości wewnątrz budynku Centrum;

  2)      utrzymywania porządku i czystości terenów zielonych.

  3.       Wszyscy pracownicy Centrum są zobligowani do przestrzegania dyscypliny, regulaminu pracy i przepisów bhp oraz ppoż., obowiązujących przepisów
  i regulacji wewnętrznych określonych przez organ prowadzący Centrum.

   

   

  Rozdział VIII

  Ocenianie wewnątrzszkolne

  §30.1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.

  2. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla danego zawodu, opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady przedmiotowego oceniania z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

  3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

   

  §31. 1.Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

  1)      informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

  2)      udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

  3)      pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  4)      motywowanie słuchacza do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności;

  5)      rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy
  w dziedzinie edukacji szkolnej, wyrabianie umiejętności efektywnej samooceny;

  6)      dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz o specjalnych trudnościach i osiągnieciach słuchacza;

  7)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na:

  1)      systematycznym rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów
  w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  i podstawie programowej kształcenia w zawodach;

  2)      formułowaniu i dokumentowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualny możliwości percepcyjnych słuchaczy.

   

  §32.1. Słuchacz w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: semestralne i końcowe.

  2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza oraz przekazywanie słuchaczowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

  3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w wyniku egzaminów semestralnych po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne uzyskane w wyniku egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły wchodzącej w skład Centrum.

   

  §33.1. Oceny bieżące, oceny z egzaminów semestralnych i poprawkowych odnotowuje się w dzienniku zajęć. Oceny z egzaminów w przypadku szkół odnotowuje się również
  w arkuszu ocen.

  2. Oceny zapisuje się w pełnym brzmieniu z egzaminów, a oceny bieżące – cyfrą.

   

  §34.1. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminów semestralnych jest uczęszczanie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć.

  2.     Słuchacze szkół potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na listach obecności.

   

  §35.1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania godności obu stron - ocenianego i oceniającego.

  2. Oceny są jawne dla słuchacza.

  3. Nauczyciel na początku każdego semestru informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć słuchaczy, w tym o terminie egzaminu semestralnego oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć, co musi zostać odnotowane w dzienniku zajęć.

  4. Nauczyciel:

  1)      określa zakres wiedzy do opanowania;

  2)      podaje jej źródła;

  3)      zapoznaje z zasadami oceniania.

  5. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.

  6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.

  7. Nauczyciele na miesiąc przed egzaminem semestralnym informują słuchaczy,
  a w przypadku słuchaczy niepełnoletnich – ich rodziców (podczas indywidualnie umówionych spotkań), czy słuchacze spełniają warunki dopuszczenia ich do egzaminu.
  8. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze
  w wymiarze, co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz otrzymał z tych zajęć oceny wyższe niż niedostateczne.

   

  §36.1. Słuchacze szkół podlegają klasyfikacji semestralnej i końcowej.

  2. Klasyfikacja polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

  3. Na klasyfikację końcową składają się:

  1)      semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz

  2)      semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych
  w szkole dla dorosłych danego typu.

  4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.

  5. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

   

  §37.1. Egzamin semestralny w formie pisemnej i ustnej przeprowadza się z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, zaś w przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych egzamin pisemny przeprowadza się z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu,
  w którym się kształci, z pozostałych zajęć egzaminy mają formę ustną, natomiast z zajęć praktycznych egzaminy mają formę zadań praktycznych.

  2. Egzamin semestralny pisemny może odbywać się w następującej formie:

  1)      pracy opisowej;

  2)      testu;

  3)      zadań do rozwiązania.

  3. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.

  4. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie.

  5. Z egzaminu semestralnego sporządza się protokół, do którego dołącza się prace słuchaczy i całość przekazuje się do sekretariatu. Oceny zaś należy wpisać do dziennika zajęć i w przypadku szkół – do arkusza ocen.

   

  §38. Słuchacz, a w przypadku osoby niepełnoletniej jego opiekun prawny, może zgłosić zastrzeżenia do semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeśli została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia
  w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć.

   

  §39. Słuchacz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych przeprowadzanego w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć przeprowadzanego w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą. Zwolnienie, o którym mowa, równoznaczne jest ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej, zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.

   

  §40.1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych (umotywowana prośba pisemna złożona do Dyrektora) nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora.

  2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później
  niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do
  31 sierpnia.

  3. Nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie dodatkowym jest równoznaczne
  z niepromowaniem słuchacza na semestr programowo wyższy lub nieukończeniem szkoły.

   

  §41.1. Jeżeli słuchacz nie uczęszczał na poszczególne zajęcia, co najmniej połowy czasu
  na każde z tych zajęć albo nie otrzymał z nich pozytywnych ocen (tj. wyższych niż niedostateczna) lub nie przystąpił do egzaminu semestralnego – w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana.

  2. Odbycie i zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym do promowania słuchacza
  na semestr programowo wyższy lub ukończenia całego cyklu nauki w przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych.

   

  §42.1. Słuchacz Centrum może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch egzaminów.

  2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze w takiej formie jak odpowiadające im egzaminy semestralne.

  3. Egzamin poprawkowy po semestrze pierwszym (jesienno-zimowym) przeprowadza się nie później niż do końca lutego, a po semestrze drugim (wiosenno-letnim) -
  w ostatnim tygodniu ferii letnich.

  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

  5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, dołącza się do niego prace słuchacza i całość należy przekazać do sekretariatu.

  6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy lub nie kończy szkoły.

   

  §43.1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.

  2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, Dyrektor skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

  3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych Dyrektor na pisemny wniosek słuchacza może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. Dyrektor w szczególnie uzasadnionych okolicznościach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi.

  4. Wniosek, o którym mowa w p. 3, słuchacz składa do Dyrektora nie później
  niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

  5. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy także po semestrze programowo najwyższym.

  6. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

   

  §44.1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 53, przeprowadza się w terminie ustalonym ze słuchaczami dorosłymi lub rodzicami słuchaczy niepełnoletnich, jednak nie później niż w dzień poprzedzający dzień zakończenia zajęć; w formie pisemnej
  i ustnej.

  2. Dyrektor powołuje komisję złożoną z nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia lub pokrewne, która sporządza protokół i załącza do niego prace słuchaczy, a całość stanowi integralną część arkusza ocen.

  3. W Centrum nie ma możliwości zdawania przez słuchaczy egzaminów klasyfikacyjnych
   w związku z nieobecnością na zajęciach edukacyjnych.

   

  §45.1. Klasyfikowanie semestralne słuchaczy przeprowadza się dwa razy do roku
  na zakończenie każdego semestru w danym roku szkolnym.

  2. Klasyfikacja końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza
  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

  3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

  1)      w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych;

  2)      w pozostałych przypadkach nauczyciel praktycznej nauki zawodu .

   

  §46.1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej i zwalnia się z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

  2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. l, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia.

  Słuchacz, który powtarza semestr po upływie trzech lat od daty przerwania nauki, musi powtarzać wszystkie zajęcia z danego semestru, ale nie oznacza to, że musi zaczynać naukę od nowa. Zaczyna od nowa tylko dany semestr.

   

  §47.1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu w terminie dodatkowym oraz z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzono egzamin, imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu oraz oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

  2. Do protokołu dołącza się prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu
  w formie pisemnej, wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań –
  w przypadku egzaminu w formie ustnej, wylosowane przez słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

   

  §48. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

   

  §49. Egzaminy zewnętrzne odbywają się zgodnie z procedurami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

   

  §50.1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych
  i praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy. Natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać się w pracowniach placówki lub u pracodawcy. 2. Praktykę zawodową uznaje się za zaliczoną, jeżeli słuchacz przedłoży opiekunowi praktyk dzienniczek praktyk wraz z pozytywną oceną wystawioną przez pracodawcę.

  3. Odbycie i zaliczenie praktyki jest warunkiem koniecznym do promowania słuchacza
  na semestr programowo wyższy lub ukończenia całego cyklu kształcenia.

   

  Rozdział IX

  Rekrutacja

   

  §51.1. Centrum przeprowadza nabór kandydatów dwa razy do roku - na semestr jesienno – zimowy oraz na semestr wiosenno – letni, a w przypadku Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych odpowiednio przed ustalonym terminem ich rozpoczęcia, który może być
  w dowolnym okresie.

  2. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

  1)      Dyrektor - przewodniczący;

  2)      zastępca Dyrektora lub inna osoba z grona pedagogicznego- zastępca przewodniczącego;

  3)      nauczyciele wytypowani przez Dyrektora – członkowie.

  3. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

  4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1)      sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do danego typu szkoły lub na KKZ
  czy inny kurs, spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;

  2)      sporządzenie informacji o podjętych czynnościach;

  3)      sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych.

  5. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Prace
  są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub
  na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

  6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję Rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

  7. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
  8. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych, sporządzone przez komisję
  w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

  9. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Dyrektora oraz odpowiednich, wymaganych prawem dokumentów.

  10. Do szkół wchodzących w skład Centrum przyjmowani są kandydaci, którzy:

  1)      ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę;

  2)      najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończyli 16 lat, jeżeli osoby te mają opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową
  lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuację nauki w szkole
  dla młodzieży;

  3)      ukończyli 15 lat, jeżeli osoby te przebywają w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;

  4)      osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami”.

  11.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Centrum na semestr pierwszy składają dokumenty w terminie ustalonym przez Dyrektora. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc.

  12. Cudzoziemcy podejmują naukę w Centrum na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

   

  §52.1. Na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na dany KKZ
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Centrum nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany KKZ, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

   

  §53.1. Uczeń przechodzący z klasy I-III branżowej szkoły I stopnia może być przyjęty
  na semestr I lub II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych; z klasy II technikum może być przyjęty na semestr II lub III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;
  z klasy III technikum może być przyjęty na semestr III, IV lub V; z klasy IV technikum może być przyjęty na semestr V, VI lub VII; z klasy V technikum może być przyjęty na semestr VII lub VIII na podstawie szczegółowych dokumentów, w tym określających poziom zrealizowanej podstawy programowej.

  2. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowane w oddziale Centrum, do którego uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

  3. W przypadku słuchacza przechodzącego do Centrum ze szkoły innego typu, który
  w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale Centrum, do którego przechodzi, Dyrektor zapewnia warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć do końca danego etapu edukacyjnego. A jeśli to niemożliwe, dla tego słuchacza przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.

  4. Jeżeli słuchacz, który w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język nowożytny nauczany
  w Centrum, słuchacz jest obowiązany uczyć się języka obcego nowożytnego obowiązującego w Centrum, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego.

   

  §54.1. Słuchaczem jest każdy, kto został przyjęty do Centrum.

  2. Słuchacz szkoły otrzymuje legitymację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Po zakończeniu nauki w Centrum traci się status słuchacza.

   

  Rozdział X

  Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania słuchaczom

   

  §55.1. Słuchacz może otrzymać nagrodę za:

  1)      bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,70), po ukończeniu danej szkoły;

  2)      wysoką frekwencję na zajęciach;

  3)      szczególną działalność na rzecz grupy semestralnej, za pracę
  w Samorządzie Słuchaczy i podejmowanie działań na rzecz wolontariatu
  i Centrum.

  2. Słuchacz za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, może otrzymać jedną z nagród:

  1)      pochwałę ustną;

  2)      list gratulacyjny;

  3)      nagrodę rzeczową.

  3. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku opiekuna podejmuje decyzję
  o przyznaniu nagrody, jej rodzaju i okolicznościach wręczenia nagrody słuchaczowi.

   

  Rozdział XI

  Rodzaje kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb ich przyznawania

   

  §56.1. Słuchacz może być ukarany po uprzednim udowodnieniu mu winy za:

  1)      nieprzestrzeganie zapisów statutu;

  2)      nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach;

  3)      niszczenie mienia placówki;

  4)      posiadanie, używanie bądź rozprowadzanie środków odurzających;

  5)      fałszowanie wpisów w dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć, indeks);

  6)      popełnienie przestępstwa.

  2. Za czyny określone w ust. 1 słuchaczowi może być wymierzona kara w postaci:

  1)      upomnienia opiekuna semestru;

  2)      upomnienia Dyrektora;

  3)      zawiadomienia przełożonego w zakładzie pracy;

  4)      skreślenia z listy słuchaczy Centrum przez Dyrektora na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Rady Słuchaczy.

  3. Przy nakładaniu kary na słuchacza należy brać pod uwagę rodzaj popełnionego czynu, jego skutki, dotychczasowe postępowanie słuchacza, intencje jego działania, poziom rozwoju psychofizycznego. Słuchacz ma prawo do odwołania się od kary do Dyrektora(jeśli wymierzył ja nauczyciel) lub do kuratora oświaty (jeśli wymierzył ją Dyrektor).

  4. Słuchacze nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani innych elektronicznych urządzeń na zajęciach, chyba że w uzasadnionych przypadkach wyrazi na to zgodę nauczyciel. Osoby dorosłe niestosujące się do tego zakazu będą wypraszane z zajęć.
  W przypadku osób niepełnoletnich o niestosowaniu się do zakazu informowani będą rodzice, a w razie dalszego łamania zakazu decyzję w sprawie kary podejmuje Dyrektor.

   

  §57.1. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadku łamania zakazów, o których mowa w § 56 ust1.,
  a ponadto, gdy słuchacz:

  1)      zrezygnował z nauki w szkole lub na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
  na podstawie pisemnego oświadczenia;

  2)      nie otrzymał promocji na semestr wyższy i nie ma możliwości powtarzania danego semestru ze względów organizacyjnych;

  3)      w przypadku opuszczenia przez niego więcej niż 50% czasu przeznaczonego na każdą z konsultacji przewidzianą w szkolnym planie nauczania.

  2. Skreślenia słuchacza dokonuje Dyrektor na podstawie Uchwały Rady Pedagogiczne
  i po zasięgnięciu opinii Rady Słuchaczy.

  3. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy Centrum – słuchaczowi przysługuje odwołanie do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora.

   

  Rozdział XII

  Prawa słuchaczy oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchaczy

   

  §58.1. Słuchacz ma prawo do:

  1)      zapoznania się z programem nauczania i zasadami oceniania;

  2)      pełnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, jawnej informacji
  o klasyfikowaniu;

  3)      swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one dobra innych osób;

  4)      poszanowania jego godności, życzliwego, podmiotowego traktowania
  w procesie kształcenia;

  5)      należytych warunków pobytu w budynku zapewniających bezpieczeństwo
  oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy;

  6)      korzystania ze środków pierwszej pomocy w razie nagłego wypadku, choroby;

  7)      otrzymania duplikatu świadectwa w przypadku utraty oryginału świadectwa.

  2. W przypadku naruszenia praw słuchacza, o których mowa w ust. 1, słuchacz
  ma prawo do zgłoszenia skargi (ustnej lub pisemnej) do opiekuna oddziału.
  W przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez opiekuna, słuchacz może skierować skargę do Dyrektora. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia sprawy.

   

  Rozdział XIII

  Obowiązki słuchaczy

   

  §59.1. Słuchacz ma obowiązek:

  1)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie, regulaminach oraz decyzjach wydawanych przez Dyrektora;

  2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w konsultacjach zbiorowych wynikających z programu nauczania właściwego dla danego typu szkoły
  i kierunku kształcenia;

  3)      godnego zachowania się w placówce i poza nią;

  4)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w placówce.

  2. Słuchaczowi zabrania się:

  1)      przebywania w placówce pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

  2)      wnoszenia na teren placówki alkoholu, narkotyków i innych środków oraz substancji zagrażających życiu i zdrowiu;

  3)      rejestrowania przebiegu zajęć przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez zgody nauczycieli;

  4)      palenia papierosów w miejscach do tego niewyznaczonych;

  5)      godzenia w dobre imię Centrum.

   

  Rozdział XIV

                      Postanowienia końcowe

   

  §60.1. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów
  i zadań, nie
  mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi określonymi prawem.

  3. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  4. Za działalność Centrum odpowiada organ prowadzący, a w szczególności zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną i kadrową, obsługę finansową i materiałową oraz obsługę organizacyjną i prowadzi dokumentację z tym związaną, zgodnie
  z odrębnymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

   

  §61.1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

  1)   Dyrektora, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

  2)   organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3)   organu prowadzącego szkołę,

  4)   oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  2.Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Centrum.

   

  §62.Dyrektor ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie.