facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej PDCKU DAR
 • Regulamin rekrutacji do BS II
 • Regulamin rekrutacji do LOdD.doc
 • Regulamin rekrutacji do SP.doc
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO BS II
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LOdD
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO SP
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LO DAR
 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


  Harmonogram egzaminów

 • Harmonogram egzaminów klasy III
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych w klasach III LOdD
 • Harmonogram egzaminów semestralnych I, II , II A
 • Harmonogram egzaminów semestralnych klasa I BS II.pdf


 • Matura

 • Harmonogram matury


 • Egzamin zawodowy

 • Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Ochrona danych osobowych


  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl

 • Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
 • Prawa osób wynikające z RODO
 • Wnioski do pobrania


 • Satut szkoy


                           

  STATUT

  SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

   

   

   Podstawy prawne:

   

  1.       Akt założycielski – Decyzja Starosty Działdowskiego z dnia 20.07.2017 r.;

  2.       Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);

  3.       Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);

  4.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

  5.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

  6.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379);

  7.       Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;

  8.       Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498);

  9.       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);

  10.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

  11.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 r. poz. 1870);

  12.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);

   

   

   

  Rozdział I
  Informacje ogólne o Szkole

   

   

  .

  § 1. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna dla Dorosłych i mieści się w Działdowie przy ul. Polnej 11 a.

  2. Szkoła Policealna dla Dorosłych, zwana dalej „Szkołą”, jest szkołą policealną, umożliwiającą osobom posiadającym wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

  3. Organem prowadzącym Szkołę jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15.

  4. Szkoła wchodzi w skład Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie.

  5. W Szkole używane są pieczęcie urzędowe o treści:

  1) pieczęć urzędowa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Działdowie

  2) stempel prostokątny:

   Publiczne Działdowskie

   Centrum Kształcenia Ustawicznego

   DAR

   Szkoła Policealna dla Dorosłych

   13-200 Działdowo, ul. Polna 11a

   Regon 281465698

  6. Na budynku Szkoły, w okolicach głównego wejścia, umieszczona jest tablica urzędowa o treści:

   Szkoła Policealna dla Dorosłych

   ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo

   

  7. Szkoła realizuje zadania edukacyjne na rzecz dorosłych z terenu Powiatu Działdowskiego, a także z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

  8. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

  § 2. 1. Szkoła kształci w zawodach:

  1)      asystent osoby niepełnosprawnej;

  2)      asystentka stomatologiczna;

  3)      florysta;

  4)      higienistka stomatologiczna;

  5)      opiekun medyczny;

  6)      opiekunka dziecięca;

  7)      opiekun osoby starszej;

  8)      opiekun w domu pomocy społecznej;

  9)      opiekunka środowiskowa;

  10)   technik administracji;

  11)   technik archiwista;

  12)   technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

  13)   technik geodeta;

  14)   technik informatyk;

  15)   technik masażysta;

  16)   technik sterylizacji medycznej;

  17)   technik ochrony fizycznej osób i mienia;

  18)   technik rachunkowości;

  19)   technik teleinformatyk;

  20)   technik transportu drogowego;

  21)   technik turystyki wiejskiej;

  22)   technik usług kosmetycznych;

  23)   technik usług pocztowych i finansowych;

  24)   technik weterynarii;

  25)   terapeuta zajęciowy.

  2. Kształcenie w Szkole prowadzone jest w formie stacjonarnej i zaocznej.

  3. Okres nauczania w Szkole jest nie dłuższy niż 2,5 roku.

  4. O ile wynika to z potrzeb rynku pracy możliwe jest wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

   

   

   

  Rozdział II
  Misja szkoły, model absolwenta

   

  § 3. 1. Misja Szkoły.

  Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych słuchaczy, a wskaźnikiem tego jest satysfakcja i prestiż Szkoły w środowisku. Priorytetem Szkoły jest budowanie systemu jakości pracy, zapewniającego zaspokajanie potrzeb słuchaczy i nauczycieli we wszystkich obszarach działalności Szkoły na coraz wyższym poziomie.

  2. Wizja Szkoły.

  Szkoła, realizując misję, umożliwia rozwój edukacyjny osobom dorosłym poprzez uzyskanie, uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy. Realizując ideę kształcenia przez całe życie, oferuje drożne i elastyczne kształcenie, absolwenci liceum kontynuują naukę w szkole policealnej. Programy nauczania ukierunkowane są na rozwój słuchacza, jego osobowość i potrzeby.

  3. Model absolwenta Szkoły:

  1)      posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;

  2)      wykazuje się samodzielnością;

  3)      stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;

  4)      umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;

  5)      umie rozwiązywać problemy;

  6)      zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować;

  7)      umie dokonać samooceny;

  8)      łatwo nawiązuje kontakty;

  9)      umie współdziałać w grupie;

  10)   prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;

  11)   cechuje go uczciwość i prawdomówność;

  12)   zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;

  13)   jest wrażliwy na potrzeby innych;

  14)   selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.

   

   

  Rozdział III

                 Cele i zadania Szkoły

   

  § 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  2. Szkoła jest szkołą publiczną, która realizuje następujące cele:

  1)      umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

   w zawodzie;

  2)      umożliwia absolwentom dokonanie samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie;

  3)      umożliwia słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;

  4)      kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu

  gospodarczym;

  5)      dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

  6)      upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych;

  7)      kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej;

  8)      wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju słuchacza;

  9)      stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych słuchaczy;

  10)    utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki w czasie zajęć edukacyjnych,

  11)    zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

  12)   przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

  3. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb słuchaczy, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony

  zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych, a w szczególności:

  1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

  a)       realizacją podstawy programowej;

  b)      ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć;

  c)       pracę ze słuchaczem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  d)      realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania;

  2)      umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

   a) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;

   b) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne

   wspólnoty lokalnej;

  c)                    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury

   europejskiej;

  d) wskazywanie słuchaczom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów

   współczesnych;

  3)      sprawuje opiekę nad słuchaczami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:

   a) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

   b) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem;

   c) wyznaczenie nauczyciela - opiekuna dla każdego oddziału;

   4) zapewnia opiekę nad słuchaczami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów

   bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

   a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły;

   b) przeprowadza przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

   c) zwiększa poziom bezpieczeństwa słuchaczy poprzez zainstalowany system

   monitoringu w budynku i wokół niego;

   5) wspiera słuchaczy z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i

   wzroku poprzez:

   a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale;

   b) organizację warunków w innych pomieszczeniach szkolnych.

  § 5. 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu ze słuchaczami, z organami samorządu terytorialnego, z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska, w celu tworzenia efektywnej działalności dydaktycznej.

  2. Statutowe cele i zadania szkoły realizują:

  1)      kadra pedagogiczna;

  2)      słuchacze;

  3)      pracownicy administracji i obsługi.

   

   

  Rozdział IV
  Sposoby realizacji zadań w Szkole

   

  § 6. 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w zawodzie dla każdego zawodu.

  2. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w Szkole.

  1) Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

  a)       uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;

  b)      są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

  c)       wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

  2)      Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości słuchaczy, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania słuchaczy, lokalizację Szkoły, warunki środowiskowe i społeczne słuchaczy.

  3)      Program nauczania opracowuje się na cały cykl kształcenia.

  4)      Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.

  5)      Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zwany dalej "programem nauczania kształcenia w zawodzie" dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  § 7. Program nauczania zawiera:

  1)       szczegółowe cele kształcenia;

  2)       treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie;

  3)       sposoby osiągania celów kształcenia, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości słuchaczy oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

  4)       opis założonych osiągnięć słuchacza;

  5)       propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć słuchacza.

  § 8. 1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

  2. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w § 7 Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony.

  3. Opinia, o której mowa w ust. 2 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia w zawodzie i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych słuchacza.

  4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

  5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

  6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

  7. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

  § 9. 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

  1)      z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

  2)      bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

  2. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli uczących w danym zawodzie.

  3. W terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych, nauczyciele przedstawią Dyrektorowi Szkoły propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach na następny rok szkolny.

  4. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w danym zawodzie, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w danym zawodzie.

  § 10. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej opiekunem klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy opiekuńczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

  2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie opiekuna w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek słuchaczy danej klasy.

   § 11. Szkoła zapewnia słuchaczom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:

  1)       opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki;

  2)       przestrzeganie liczebności grup podczas zajęć lekcyjnych;

  3)       odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

  4)       oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

  5)       kontrolę budowlaną obiektu Szkoły;

  6)       umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

  7)       oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

   

   

   

   

  Rozdział V

         Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

   

  § 12. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego słuchacza i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

  § 13. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział słuchacza w zaplanowanych konsultacjach w ramach jej realizacji dobrowolny.

  § 14. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:

  1)      porad i konsultacji,

  2)      warsztatów i szkoleń.

  § 15. Nauczyciel, opiekun oraz specjalista zatrudniony w szkole prowadzi porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.

  § 16. 1. Nauczyciele, opiekunowie i specjaliści udzielający słuchaczom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

  2. W przypadku słuchaczy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  nauczyciele, opiekunowie i specjaliści udzielający słuchaczom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla słuchacza wnioski dotyczące dalszej pracy ze słuchaczem.

  § 17. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchaczy, wynikających z:

  1)      niepełnosprawności;

  2)      specyficznych trudności w uczeniu się;

  3)      zaburzeń komunikacji językowej;

  4)      choroby przewlekłej;

  5)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  § 18. 1. W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej słuchaczom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym Dyrektor Szkoły powołuje Zespół Wspierający.

  2. Zespół Wspierający tworzą opiekunowie klas, nauczyciele, pedagog szkolny i inni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  §19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1)      słuchacza;

  2)      Dyrektora Szkoły;

  3)      pedagoga szkolnego;

  4)      nauczyciela prowadzącego zajęcia ze słuchaczem;

  5)      poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującej na potrzebę takiego dostosowania na podstawie opinii.

  § 20. 1. Koordynatorem pracy Zespołu Wspierającego jest pedagog szkolny.

  2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  1)      ustalanie terminów spotkań Zespołu Wspierającego;

  2)      zawiadomienie o terminie spotkania członków Zespołu Wspierającego i Dyrektora Szkoły;

  3)      wspieranie nauczycieli, opiekunów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

  4)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla słuchaczy;

  5)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  § 21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  2)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

  3)      innymi szkołami i placówkami.

   

   

  Rozdział VI

  Organy Szkoły i ich kompetencje

   

  § 22. 1. Organami Szkoły są:

  1)      Dyrektor Szkoły;

  2)      Wicedyrektor Szkoły;

  3)      Rada Pedagogiczna;

  4)      Samorząd Słuchaczy.

  2. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw dydaktycznych, wicedyrektor z upoważnienia Dyrektora Szkoły, w celu realizacji zadań i celów określonych w Statucie, w szczególności odpowiada za bieżące funkcjonowanie kształcenia zawodowego i sprawuje nadzór pedagogiczny wobec nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

  3. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego Szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

  § 23. 1.Dyrektor Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest Dyrektorem Szkoły w rozumieniu Ustawy.

  2. Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością, a w szczególności:

   1) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

   2) stwarza warunki do realizacji planu dydaktycznego przyjętego w Szkole;

   3) stwarza warunki do realizacji procesu dydaktycznego w bezpiecznych i higienicznych

   warunkach;

   4) wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

   stanowiących;

   5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli

   w organizacji praktyk pedagogicznych;

   6) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu

   Słuchaczy, podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły,

   w przypadkach określonych w niniejszym statucie;

   7) zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli Szkoły;

   8) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy;

   9) opracowuje arkusz organizacji Szkoły;

   10) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

   ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

   informuje o działalności Szkoły;

   11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla słuchacza Szkoły;

   12) informuje pisemnie słuchacza o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno –

   pedagogiczną oraz o ustalonych dla niego formach, okresie i wymiarze godzin,

   w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

   13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

   specjalnego słuchacza.

  § 24. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia.

  2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

  4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowaniu

  słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania

  mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy

  przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo, co najmniej 1/3 członków Rady

  Pedagogicznej.

  5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

  zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

  6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,

  co najmniej połowy jej członków.

  7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są

  protokołowane przy użyciu komputera.

  8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady

  Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy lub ich rodziców, a także

  nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

  § 25. 1 .Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1)      uchwalanie zmian Statutu;

  2)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

  3)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

  4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

  5)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

  6)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

  7)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

  2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza semestralny rozkład zajęć edukacyjnych;

  2)      wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  3)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

  3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor
  Szkoły niezwłocznie zawiadamia Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Rozstrzygnięcie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie jest ostateczne.

  § 26. 1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy.

  2. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

  3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

  4. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

  5. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

  1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

  2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

  3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

  5)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy.

  6. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.

  § 27. 1.Wolontariat. Samorząd Słuchaczy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

  2. Samorząd Słuchaczy może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

  3. Cele i założenia Rady Wolontariatu to w szczególności:

  1) rozwijanie wśród słuchaczy postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

  2) zapoznawanie słuchaczy z ideą wolontariatu;

  3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

  4)umożliwianie słuchaczom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

  5) wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych, w tym kulturalnych, sportowych itp.

  6) promowanie życia bez uzależnień.

  4. W skład Rady Wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów.

  5. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu słuchaczy i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

  6. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, słuchacze i pracownicy Szkoły.

  7. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły.

  8. Rada Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

  9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

  § 28.1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.

  2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

  § 29. 1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą i rozwiązują sprawy sporne.

  2. W przypadku sporu pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły z wyjątkiem Dyrektora Szkoły, spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dyrektor Szkoły wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi słuchaczy.

  3. W przypadku nie załatwionego konfliktu pomiędzy organami Szkoły, albo konfliktu pomiędzy jednym z organów Szkoły a Dyrektorem Szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje organ prowadzący Szkołę.

   

   

   

  Rozdział VII

  Organizacja nauczania

   

  § 30. 1.Podstawą działalności Szkoły jest niniejszy Statut.

  2. Nauka w Szkole jest nieodpłatna.

  3. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia

  szkoły średniej.

  § 31. 1. Słuchacze uczą się w oddziałach.

  2. Ilość słuchaczy w oddziale w pierwszym semestrze ustalany jest corocznie przez organ prowadzący Szkołę.

  3. W oddziałach liczących powyżej 24 słuchaczy zajęcia z języków obcych są organizowane z podziałem na grupy.

  § 32. 1.Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na początku roku szkolnego.

  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowe przepisy o organizacji roku szkolnego.

  § 33.1. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły organowi prowadzącemu Szkołę,

  w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

  2. Organ prowadzący Szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  zatwierdza arkusz organizacji Szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

  3. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia

  otrzymania arkusza organizacji Szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

  4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1)      liczbę oddziałów poszczególnych klas;

  2)       liczbę słuchaczy w poszczególnych oddziałach;

  3)       dla poszczególnych oddziałów:

  a)       w przypadku zawodów kształcących w formie zaocznej – semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach;

  b)      w przypadku zawodów kształcacych w formie stacjonarnej – tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach;

  4)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

  5)       liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

  6)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych.

  5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

  6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją i promocją słuchaczy.

  7. Słuchacze Szkoły są klasyfikowani po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych określonych

  w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego semestru.

  8. Cykl kształcenia w Szkole jest dwu-, trzy-, cztero- pięciosemestralny i zależy od zawodu.

  § 34. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Szkoły są obowiązkowe zajęcia lekcyjne.

  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

  3. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach, co tydzień przez 2 dni.

  4. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.

  5. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

  § 35. 1.Treści kształcenia oraz zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają:

  1)      obowiązująca podstawa programowa kształcenia w zawodach,

  2)       programy nauczania w zawodach.

  2. Podstawową formą działalności Szkoły oprócz teoretycznych zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń jest praktyczna nauka zawodu.

  3. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk

  zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania praktycznej nauki zawodu, ze szkolnym planem nauczania, przepisami określającymi warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

  4. Praktyki zawodowe organizowane są dla słuchaczy w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych, naturalnych warunkach pracy.

  5. Zakres wiadomości i umiejętności nabytych przez słuchaczy na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa podstawa programowa dla danego zawodu.

  6. Praktyki zawodowe oraz inne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego odbywają się w miejscach określonych w podstawie programowej dla danego zawodu.

  7. Dyrektor Szkoły podpisuje umowę z podmiotami przyjmującymi słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

  8. Szkoła nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu i współpracuje z podmiotami przyjmującymi słuchaczy na praktykę.

  9. Odbycie i zaliczenie praktyki jest warunkiem otrzymania promocji na semestr programowo

  wyższy lub ukończenia Szkoły.

  10. Słuchacz zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniczku praktyk systematycznych notatek dotyczących zakresu wiedzy zdobytej w toku odbywania praktyki oraz wykonywanych czynności i prac.

  11. Po zakończeniu praktyki zawodowej słuchacz składa komplet dokumentów w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Nie złożenie dokumentów w terminie będzie podstawą do nieklasyfikowania słuchacza.

  12. Zaliczenie słuchaczom praktyk odbywa się na podstawie :

  1)      dzienniczka praktyk;

  2)      opinii o praktykancie złożonej w dzienniczku przez uprawnionego przedstawiciela zakładu pracy.

  13. Zaliczenia praktyk dokonuje wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel.

  14. Słuchacze mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyki zawodowej na podstawie zaświadczenia (umowy) z zakładu pracy, potwierdzającego zatrudnienie zgodne lub zbliżone z profilem Szkoły albo na podstawie świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe.

  § 36. 1. W zajęciach dydaktycznych organizowanych przez Szkołę mogą uczestniczyć osoby przygotowujące się do składania egzaminów eksternistycznych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru Dyrektorowi Szkoły.

  2. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela prowadzącego zajęcia, na które zamierza uczęszczać

  ekstern w celu ustalenia harmonogramu obecności.

  § 37. W celu realizacji zadań statutowych Szkoła dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami pozostającymi do dyspozycji Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie, które spełniają wymagania wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  § 38.1. Słuchacze Szkoły korzystają z biblioteki Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia

  Ustawicznego DAR w Działdowie.

  2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

  3. Biblioteka:

  1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

  2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

  3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

  4) rozwija kompetencje czytelnicze słuchaczy poprzez działalność „Dyskusyjnego Klubu Książki”;

  5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

  4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

  5. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał słuchaczom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

  6. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.

  7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

  8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

   

   

   

  Rozdział VIII

    Nauczyciele

   

  § 39.1.W Szkole zatrudniani są nauczyciele o właściwych kwalifikacjach merytorycznych
  i pedagogicznych.

  2.   Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy, a w szczególności Karta

  Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

  § 40. Obowiązki nauczycieli wynikają m.in. z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), którzy są obowiązani w szczególności:

  1)      w możliwie najlepszy sposób organizować proces dydaktyczny w zakresie nauczanych przedmiotów;

  2)      wspierać rozwój psychofizyczny słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowania;

  3)      bezstronnie oceniać osiągnięcia słuchaczy w nauce według przekazanych do ich wiadomości kryteriów;

  4)       udzielać pomocy słuchaczom w przezwyciężaniu przez nich trudności w nauce;

  5)      prowadzić obserwacje w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień słuchaczy;

  6)      zgłaszać zauważone specjalne potrzeby słuchaczy opiekunowi klasy;

  7)      doskonalić własne umiejętności zawodowe;

  8)      bezstronne, rzetelne i sprawiediwe oceniać bieżącą wiedzę i umiejętności słuchaczy, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

  uzasadniać wystawione oceny w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;

   10) zachowywać jawność ocen dla słuchacza;

   11) udostępniać pisemne prace słuchaczom zgodnie z Wewnatrszkolnymi Zasadami

   Oceniniania.

  § 41. 1. Zadaniem opiekuna klasy jest sprawowanie opieki nad słuchaczami, a w szczególności:

   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się;

   2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy.

  2.   Opiekun realizuje zadania poprzez bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, ich potrzeb i oczekiwań.

   

   

  Rozdział IX

                     Słuchacze Szkoły

   

  § 42. 1. Słuchacz Szkoły ma prawo do:

                    1)            informacji na temat treści programowych, zakresu wymagań oraz metod nauczania;

                    2)            dostępu do pełnej informacji na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów;

                    3)            rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

                    4)            poszanowania swojej godności;

                    5)            rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;

                    6)            swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;

                    7)            życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

                    8)            nietykalności osobistej;

                    9)            bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

                10)            korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

                11)            wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w Szkole.

  2.   Słuchacz Szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

                    1)            brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w trakcie ich trwania;

                    2)            dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju;

                    3)            korzystać na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych;

   4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

   5) wystrzegać się nałogów;

   6) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego;

   7) dbać o honor i tradycję Szkoły;

   8) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz

   pozostałych słuchaczy, okazywać szacunek nauczycielom, opiekunom i innym osobom;

   9) godnie reprezentować Szkołę.

  § 43.1.   Słuchacz Szkoły może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

                    1)            rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły;

                    2)            wzorową postawę;

                    3)            wybitne osiągnięcia;

                    4)            dzielność i odwagę.

  2.   Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy Szkoły:

                    1)            pochwała opiekuna;

                    2)            pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

                    3)            dyplom;

                    4)            nagrody rzeczowe.

  3.   Nagrody wymienione w ust. 2 pkt. 2-4 przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek opiekuna, Samorządu Słuchaczy lub Rady Pedagogicznej.

  § 44.1.   Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły słuchacz może być ukarany:

                    1)            upomnieniem ustnym opiekuna;

                    2)            upomnieniem ustnym Dyrektora Szkoły;

                    3)            upomnieniem ustnym Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej;

                    4)            skreśleniem z listy słuchaczy Szkoły.

  2. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy Szkoły w przypadku:

  1)      nieusprawiedliwionych nieobecności na 50% zajęć edukacyjnych w semestrze;

  2)      prawomocnego wyroku sądowego skazującego słuchacza za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;

  3)      stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych słuchaczy oraz pracowników Szkoły a w szczególności stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;

  4)      dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających oraz nakłaniania do ich zażywania;

  5)      spożywania alkoholu lub przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie (w Szkole lub w czasie innych zajęć szkolnych);

   6) agitacji do związków i grup nieformalnych zagrażających życiu i zdrowiu oraz

   ograniczających wolność jednostki;

   7) dopuszczenia się umyślnej dewastacji mienia szkolnego;

   8) wywierania demoralizującego wpływu na środowisko szkolne, w szczególności

   wulgarnego zachowania;

   9) kradzieży mienia szkolnego i mienia kolegów lub pracowników Szkoły, a także kradzieży

   w miejscu praktyki.

  3.   Decyzję administracyjną o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły podejmuje Dyrektor

  Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy i na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

  4.   W stosunku do słuchacza nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.

  5.   Dyrektor Szkoły powiadamia pisemnie słuchacza o skreśleniu z listy słuchaczy.

  6. Od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego

  Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty

  doręczenia decyzji.

   

  Rozdział X

                 Ocenianie wewnątrzszkolne

  § 45. 1.Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.

  2. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla danego zawodu, opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady przedmiotowego oceniania z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

  3 .Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

  § 46. 1.Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:

  1)      informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

  2)      udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

  3)      pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  4)      motywowanie słuchacza do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności;

  5)      rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej, wyrabianie umiejętności efektywnej samooceny;

  6)      dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz o specjalnych trudnościach i osiągnieciach słuchacza;

  7)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na:

  1)      systematycznym rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, efektów kształcenia i realizowanych w Szkole programów nauczania,

  2)      formułowaniu i dokumentowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualny możliwości percepcyjnych słuchaczy.

  § 47. 1. Słuchacz w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne: semestralne i końcowe.

  2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza oraz przekazywanie słuchaczowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

  3. W Szkole oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są w wyniku egzaminów semestralnych po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne uzyskane w wyniku egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia Szkoły.

  § 48. 1. Oceny bieżące i semestralne i końcowe wyrażane są według skali:

  1)      celujący (6);

  2)      bardzo dobry (5);

  3)      dobry (4);

  4)      dostateczny (3);

  5)      dopuszczający (2);

  6)      niedostateczny (1 ).

  2. Kryteria bieżącej oceny osiągnięć słuchacza:

  0% - 49%          - niedostateczny;

  50% - 60%        - dopuszczający;

  61% - 75%        - dostateczny;

  76% - 89%        - dobry;

  90% -97%         - bardzo dobry;

  98% -100%      - celujący.

  3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji szkolnej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

  4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

   1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności określone

   wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej, biegle posługuje się

   zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;

   2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który panował pełny zakres wiedzy

   i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz sprawnie posługuje się wiedzą;

   3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, którego wiedza opanowana w dużym stopniu, pozwala

   na poprawne stosowanie wiadomości, rozwiązywanie samodzielnie typowych zadań

   teoretycznych lub praktycznych;

   4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości i umiejętności

   na poziomie pozwalającym na rozwiązanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych

   o średnim stopniu trudności, określonym w podstawie programowej kształcenia;

   5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu wiadomości

   i umiejętności wynikających z podstawy programowej, rozwiązuje zadania typowe

   o małym stopniu trudności;

   6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności

   wynikających z podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach

   uniemożliwiają dalsze kontynuowanie kształcenia oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań

   o elementarnym stopniu trudności.

  5. Każda ocena powinna uwzględniać: stopień osiągnieć przez słuchacza wymagań edukacyjnych,

  systematyczność pracy słuchacza i możliwości psychofizyczne.

  6. Szczegółowe kryteria i warunki oceniania określają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

  Uwzględniają one specyfikę zajęć edukacyjnych, indywidualne potrzeby słuchaczy i są zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

  § 49. 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Szkole są egzaminy semestralne przeprowadzane

  z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

  2. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego

  semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

  3. Do egzaminu semestralnego w Szkole dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze, co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz otrzymał z tych zajęć oceny pozytywne.

  § 50. 1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

  2. Sposoby i częstotliwość kontroli osiągnięć słuchaczy z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel i zapisuje w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

  3. Oceny są jawne dla słuchacza.

  4. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

  5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne przedstawione są do wglądu słuchaczom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

  6. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał bieżącą ocenę negatywną, jest obowiązany ją poprawić

  w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

  § 51. 1. Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne słuchacz zdaje w formie ustnej.

  2. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

  3. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 6, dokonuje Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego i podaje do wiadomości słuchaczom na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.

  4. Słuchacz może zdawać w ciągu jednego dnia nie więcej niż trzy egzaminy semestralne.

  5. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

  6. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw.

  7. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie.

  8. Prace pisemne z egzaminów semestralnych przechowuje się w Szkole przez dwa lata.

  9. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danymi semestrze.

  10. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego nauczyciel egzaminujący sporządza protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, zadania i oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do protokołu dołącza się prace pisemne (w przypadku egzaminu w formie pisemnej), zestawy zadań (w przypadku egzaminu w formie ustnej) oraz wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją a wykonaniu zadań praktycznych (w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego). Protokół jest przechowywany zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

  11. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

  12. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

  § 52. 1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z dwóch egzaminów semestralnych.

  2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

  3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego - nie później niż do dnia 31 sierpnia.

  4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych, z których przewidziany jest egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się w formie pisemnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych w formie ustnej.

  5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

  6. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

  7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których byt przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko nauczyciela egzaminującego, termin egzaminu, imiona i nazwisko słuchacza, który przystąpił do egzaminu, zadania i oceny klasyfikacyjne. Do protokołu dołącza się prace pisemne (w przypadku egzaminu w formie pisemnej), lub informacje o ustnych odpowiedziach (w przypadku egzaminu w formie ustnej) i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego(w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

  8. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy Dyrektor Szkoły skreśla w drodze decyzji z listy słuchaczy.

  9. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru.

  10. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

  11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 słuchacz składa do Dyrektora Szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

  12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie później niż do końca sierpnia lub odpowiednio —do końca lutego.

  § 53.1.Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą by zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.

  2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

  3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

  4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza sic nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu uzgadnia się, ze słuchaczem.

  5. Egzamin sprawdzający jest komisyjny. W skład komisji wchodzi: Dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w Szkole, jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  6. Nauczyciel uczący może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną

  prośbę.

   

  7. Komisja sporządza protokół z egzaminu zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu, stanowiącego załącznik do arkusza ocen słuchacza, dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informacje o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego.

  8. Na podstawie protokołu opiekun dokonuje wpisu w arkuszu ocen.

  9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, a którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem.

  § 54.1.Egzamin klasyfikacyjny może zdawać słuchacz przyjmowany do szkoły na semestr programowo wyższy, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typu w szkoły do innych.

  2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

  3. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

  4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - jako przewodniczący komisji w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

  5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 4, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu, stanowiącego załącznik do arkusza ocen słuchacza, dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informacje o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego.

  6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

  § 55. Na pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły, złożony przez słuchacza, w sekretariacie szkoły

  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dokumentacja dotycząca egzaminu

  klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja

  dotycząca oceniania słuchacza będzie udostępniana do wglądu w szkole odpowiednio temu

  słuchaczowi wciągu 14 dni.

  § 56. 1. W Szkole oceny klasyfikacyjne ustala się w wyniku egzaminów semestralnych po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego Szkoły.

  2. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki zalicza, się zajęcia edukacyjne, z których poprzednio uzyskał oceny klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie.

  3. W przypadku, a którym mowa powyżej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu zgodnej z wynikiem uzyskanym przez słuchacza uprzednio.

   4. 0dpowiedzialnymi za prawidłową realizację ustaleń zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu w Szkole są:

  1)      Dyrekcja Szkoły;

  2)      Rada Pedagogiczna współpracująca z Samorządem Słuchaczy.

  § 57. 1. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala opiekun praktyk zawodowych.

  2. Dyrektor Szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on:

  1)uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;

  2)zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci;

  3)zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się

  kształci.

  3. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu w instytucji wskazanej w podstawie programowej dla danego zawodu.

  4. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony w całości

  z praktycznej nauki zawodu” lub „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

  § 58. 1. Słuchacz kończy Szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w wyniku egzaminów semestralnych w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  2. Po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, który jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

  3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:

  1)     słuchaczy szkół policealnych,

  2)     absolwentów szkół policealnych.

  4. Słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa pisemną

  deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie.

  5. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zawodowego określają odrębne przepisy.

  6. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje

  w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

   

   

  Rozdział XI

                   Zasady rekrutacji

   

  § 59.1.Rekrutacja słuchaczy do szkoły odbywa się według przepisów określonych w ustawie

  Prawo Oświatowe Dz.U.2017 poz. 59 art. 136. z pózn. zm.

  2. Słuchacz zobowiązany jest złożyć: wniosek, dwa zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły

  programowo niższej lub semestru (w przypadku przyjęcia na semestr programowo wyższy) oraz

  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

  praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badan lekarskich kandydatów

  do szkół.

  3. W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną

  w składzie:

   1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący,

   2) zastępca dyrektora lub inna osoba z grona pedagogicznego – zastępca przewodniczącego,

   3) nauczyciele wytypowani przez dyrektora – członkowie.

  4. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy:

   1) rozpatrywanie zgłoszonych podań i analizowane dokumentów kandydatów,

   2) kwalifikowanie kandydatów.

  5. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły w terminie określonym w zarządzeniu

  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

  6. Komisja ustala listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Odwołanie od decyzji Komisji mogą

  być zgłaszane Dyrektorowi Szkoły w terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata.

   

   

   

   

  Rozdział XII

                      Postanowienia końcowe

   

  § 60. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2.Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie

  mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

  3.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  4.Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  § 61.1. Zmiany w Statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

  1)      Dyrektora Szkoły, jako przewodniczącego rady pedagogicznej,

  2)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3)      organu prowadzącego szkołę,

  4)      oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

  2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Szkoły.

  § 62. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych

  w statucie.

   
                                   

   

   

  .