facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej PDCKU DAR
 • Regulamin rekrutacji do BS II
 • Regulamin rekrutacji do LOdD.doc
 • Regulamin rekrutacji do SP.doc
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO BS II
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LOdD
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO SP
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LO DAR
 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


  Harmonogram egzaminów

 • Harmonogram egzaminów klasy III
 • Harmonogram egzaminów poprawkowych w klasach III LOdD
 • Harmonogram egzaminów semestralnych I, II , II A
 • Harmonogram egzaminów semestralnych klasa I BS II.pdf


 • Matura

 • Harmonogram matury


 • Egzamin zawodowy

 • Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Ochrona danych osobowych


  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl

 • Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
 • Prawa osób wynikające z RODO
 • Wnioski do pobrania


 • Satut szkoły


  Załącznik do uchwały nr xx/2003

   

                           

                          STATUT

  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

   

  Rozdział I

                 Nazwa i rodzaj Szkoły

   

  § 1.1. Szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i mieści się w Działdowie przy ul. Polnej 11 a.

  2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zwane dalej „Szkołą”, jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla absolwentów gimnazjów, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

  3. Organem prowadzącym Szkołę jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie przy ul. Władysława Jagiełły 15.

  4.  Szkoła wchodzi w skład Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie.

  4a. W Szkole używane są pieczęcie urzędowe o treści:

  1) pieczęć urzędowa – „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Działdowie”

  2) stempel prostokątny:

   Publiczne Działdowskie

   Centrum Kształcenia Ustawicznego

   DAR

   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

   13-200 Działdowo, ul. Polna 11a

   Regon 281498947

  4b. Na budynku Szkoły, w okolicach głównego wejścia, umieszczona jest tablica urzędowa o treści:

  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo

  5. Szkoła realizuje zadania edukacyjne na rzecz dorosłych z terenu Powiatu Działdowskiego, a także z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

  6.   Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

  § 2.1. Okres nauczania w Szkole wynosi 3 lata.

  2.   Szkoła prowadzi kształcenie w formie zaocznej.

  3.   Szkoła kształci w formach szkolnych na podstawie ramowych planów nauczania dopuszczonych do realizowania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

   

         Rozdział Ia
  Misja szkoły, model absolwenta

   

   § 2a.1. Misja Szkoły.

   Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych słuchaczy, a wskaźnikiem tego jest satysfakcja i prestiż Szkoły w środowisku. Priorytetem Szkoły jest budowanie systemu, jakości pracy, zapewniającego zaspokajanie potrzeb słuchaczy i nauczycieli we wszystkich obszarach działalności Szkoły na coraz wyższym poziomie.

   2. Wizja Szkoły.

   Szkoła, realizując misję, umożliwia rozwój edukacyjny osobom dorosłym poprzez uzyskanie, uzupełnienie i podniesienie wykształcenia. Realizując ideę kształcenia przez całe życie, oferuje drożne i elastyczne kształcenie, absolwenci liceum kontynuują naukę w szkole policealnej. Programy nauczania ukierunkowane są na rozwój słuchacza, jego osobowość i potrzeby.

   3. Model absolwenta Szkoły:

  1)      posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;

  2)      wykazuje się samodzielnością;

  3)      stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;

  4)      umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;

  5)      umie rozwiązywać problemy;

  6)      zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować;

  7)      umie dokonać samooceny;

  8)      łatwo nawiązuje kontakty;

  9)      umie współdziałać w grupie;

  10)   prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;

  11)   cechuje go uczciwość i prawdomówność;

  12)   zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;

  13)   jest wrażliwy na potrzeby innych;

  14)   selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu.

  § 3. uchylony

  § 4. uchylony

  § 5. uchylony

  § 6. Uchylony

   

  Rozdział II

                 Cele i zadania Szkoły

   

  § 6a. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

  2. Szkoła jest szkołą publiczną, która realizuje następujące cele:

  1)      umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz zdania egzaminu maturalnego;

  2)      umożliwia słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;

  3)      kształtuje postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

  4)      upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych;

  5)      kształtuje postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej;

  6)      wdraża do samokształcenia i samodoskonalenia, stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju słuchacza;

  7)      stwarza warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych słuchaczy; utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki w czasie zajęć edukacyjnych; zapewnia poszanowanie godności osobistej słuchacza, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

  8)      przeciwdziała wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

  3. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb słuchaczy, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych, a w szczególności:

  1)       umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

   ukończenia szkoły poprzez:

  a)       realizacją podstawy programowej;

  b)      ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć;

  c)       pracę ze słuchaczem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

  d)      realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania;

  2)       umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

   poprzez:

   a) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;

   b) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne

   wspólnoty lokalnej;

  c)                    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie

   kultury europejskiej;

  d) wskazywanie słuchaczom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów

   współczesnych;

  3)       sprawuje opiekę nad słuchaczami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:

   a) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

   b) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem;

   c) wyznaczenie nauczyciela - opiekuna dla każdego oddziału;

   4) zapewnia opiekę nad słuchaczami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów

   bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

   a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły;

   b) przeprowadza przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

   c) zwiększa poziom bezpieczeństwa słuchaczy poprzez zainstalowany system

   monitoringu w budynku i wokół niego;

   5) wspiera słuchaczy z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i wzroku poprzez:

   a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale;

   b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkolnych.

  § 6b. 1. Szkoła realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu ze słuchaczami, z organami samorządu terytorialnego, z instytucjami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi lokalnego środowiska, w celu tworzenia efektywnej działalności dydaktycznej.

  2. Statutowe cele i zadania szkoły realizują:

  1)      kadra pedagogiczna;

  2)      słuchacze;

  3)      pracownicy administracji i obsługi.

         Rozdział II a
  Sposoby realizacji zadań w Szkole

   

  § 6c. 1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego.

  2. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

  1) Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

  a)       uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,

  b)      są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

  c)       wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

  2)      Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości słuchaczy, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania słuchaczy, lokalizację Szkoły, warunki środowiskowe i społeczne słuchaczy.

  3)      Program nauczania opracowuje się na cały cykl kształcenia.

  4)      Nauczyciel może zaproponować program nauczania dla danych zajęć edukacyjnych opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.

  5)      Program nauczania dla zajęć edukacyjnych, zwany dalej "programem nauczania" dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  § 6d. Program nauczania zawiera:

  1)       szczegółowe cele kształcenia;

  2)       treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

  3)       sposoby osiągania celów kształcenia, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości słuchaczy oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

  4)       opis założonych osiągnięć słuchacza;

  5)       propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć słuchacza.

  § 6e. 1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

  2. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w § 7 Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony.

  3. Opinia, o której mowa w ust. 2 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia w zawodzie i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych słuchacza.

  4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.

  5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.

  6. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów oddziałowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

  Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  § 6f. 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

  1)      z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

  2)      bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

  2. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.

  3. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

  4. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w danym oddziale, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w danym oddziale.

  § 6g. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej opiekunem klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy opiekuńczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

  2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie opiekuna w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek słuchaczy danej klasy.

   § 6h. Szkoła zapewnia słuchaczom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:

  1)       opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki;

  2)       przestrzeganie liczebności grup podczas zajęć lekcyjnych;

  3)       odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

  4)       oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

  5)       kontrolę budowlaną obiektu szkoły;

  6)       umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

  7)       oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

   

  Rozdział III

                 Ocenianie wewnątrzszkolne

   

  § 7. 1.W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

  2. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zachowania nie ocenia się.

  3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

  4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1)  informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

   zakresie;

  2) monitorowanie bieżącej pracy słuchacza;

  3) pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;

  5) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji

   o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

  6) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz

   specjalnych uzdolnieniach słuchacza;

  7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

   wychowawczej.

  5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

   poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych;

  2) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

  3) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych

   ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

  § 7a. 1. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły.

  2. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

  3. Oceny bieżące i klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach wg następującej skali:

  1)  stopień celujący               –              6;

  2) stopień bardzo dobry - 5;

  3) stopień dobry   –              4;

  4) stopień dostateczny –      3;

  5) stopień dopuszczający – 2;

  6) stopień niedostateczny –                 1.

  4. Kryteria bieżącej oceny osiągnięć słuchacza:

  0% -34%

  - niedostateczny

  35% - 49%

  - dopuszczający

  50% - 74%

  - dostateczny

  75% - 89%

  - dobry

  90% -95%

  - bardzo dobry

  96% -100%

  - celujący

  5. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji szkolnej w postaci cyfrowej, stopnie

  klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

  6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

   1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności określone wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych;

   2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz sprawnie posługuje się wiedzą;

   3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, którego wiedza opanowana w dużym stopniu, pozwala na poprawne stosowanie wiadomości, rozwiązywanie samodzielnie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych;

   4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie pozwalającym na rozwiązanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności, określonym w podstawie programowej kształcenia;

   5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, rozwiązuje zadania typowe o małym stopniu trudności;

   6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który nie opanował wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze kontynuowanie kształcenia oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

   7. Szczegółowe kryteria i warunki oceniania określają nauczyciele zajęć edukacyjnych. Uwzględniają one specyfikę zajęć edukacyjnych, indywidualne potrzeby słuchaczy i są zawarte
  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

  § 7b.1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:

  1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza semestralnych

  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;

  3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny

  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

  4) terminach egzaminów semestralnych.

  2. Nauczyciele na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego informują słuchacza a w przypadku słuchacza niepełnoletniego, również jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

  3.Kontrola osiągnięć słuchaczy odbywa się w formie:

  1) pisemnej;

  2) ustnej.

   4. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:

  1) bieżące;

  2) klasyfikacyjne:

   a) semestralne,

   b) końcowe.

  5. Oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego, również dla jego rodziców.

  6. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności słuchaczy przedstawione są do wglądu słuchaczom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

  7. Rodzice słuchacza niepełnoletniego mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia.

  8. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

  9. Oceny uzasadnia nauczyciel ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie zajęć słuchacz ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym.

  10. Sposoby i częstotliwość kontroli osiągnięć słuchaczy z zajęć edukacyjnych ustala na dany semestr nauczyciel i zapisuje w Przedmiotowych Zasadach Oceniania

  11. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał bieżącą ocenę negatywną, jest obowiązany ją poprawić

   w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

  § 7c.1.Słuchacz podlega klasyfikacji:

   1) semestralnej;

   2) końcowej.

  2.Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.

  3. Na klasyfikację końcową składają się:

  1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz

  2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu.

  4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.

  § 7d. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

  2. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się pisemnie.

  3. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba zestawów

  zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.

  4. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał, co najmniej ocenę bardzo dobrą. Zwolnienie to jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

  5. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze, co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny pozytywne.

  6. Egzamin semestralny przeprowadza się na ostatnich zajęciach edukacyjnych w semestrze. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

  7. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

  8.Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych

  zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §7f i 7j.

  § 7e.1.Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

  2. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7j

  3. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji

  na semestr programowo wyższy.

  § 7f.1.Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, oraz egzamin poprawkowy przeprowadza się odpowiednio:

   1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca

   lutego;

   2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia

   31 sierpnia.

  § 7g.1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

  2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;

  3) termin egzaminu;

  4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;

  5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

  2. Do protokołu dołącza się prace egzaminacyjne słuchaczy.

  § 7h.1.Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.

  2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, Dyrektor Szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

  3. Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy powtarza

  ten semestr.

  4. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, Dyrektor Szkoły, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

  5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do Dyrektora Szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

  6. Słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.

  7. Słuchacz kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

  § 7i. Dyrektor może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr, z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.

  § 7j.1.Słuchacz lub rodzice słuchacza niepełnoletniego mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

  2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczny.

  3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  4. Sprawdzian, o którym jest mowa w ust. 3 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.

  5. W skład komisji wchodzą:

  1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako

  przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

  3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania sprawdzające;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

  8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.

  9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

  10. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

  11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem.

  § 7k.Na pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły, złożony przez słuchacza, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego jego rodziców, w sekretariacie szkoły lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza będzie udostępniana do wglądu w szkole odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom w ciągu 14dni.

   

   

   

   Rozdział IV

  Organy Szkoły

   

  § 8.Organami Szkoły są:

  1)      Dyrektor Szkoły;

  2)      Wicedyrektor Szkoły;

  3)      Rada Pedagogiczna;

  4)      Samorząd Słuchaczy.

  § 9.1.Dyrektor Publicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie jest Dyrektorem Szkoły w rozumieniu Ustawy.

  2.   Dyrektor Szkoły kieruje jej działalnością, a w szczególności:

  1)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;

  2)      stwarza warunki do realizacji planu dydaktycznego przyjętego w Szkole;

  3)      stwarza warunki do realizacji procesu dydaktycznego w bezpiecznych i higienicznych warunkach;

  4)      wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

  5)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

  6)      może, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy, podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły,
  w przypadkach określonych w niniejszym statucie;

  7)      zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli Szkoły;

  8)      współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy;

  9)      opracowuje arkusz organizacji Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku;

  10)   przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje
  o działalności Szkoły;

  11)   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla słuchaczy szkoły;

  12)   informuje pisemnie słuchacza o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz o ustalonych dla niego formach, okresie i wymiarze godzin,
  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

  13)   odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego słuchacza.

  3.   W celu realizacji zadań i celów określonych w statucie w Szkole może być utworzone stanowisko Wicedyrektora, który w szczególności odpowiada za bieżące funkcjonowanie kształcenia i sprawuje nadzór pedagogiczny wobec nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

  4.   Powierzenia tego stanowiska dokonuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

  5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor.

  § 10.1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

  3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

  4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

  5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

  6. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

  co najmniej połowy jej członków.

  7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli Szkoły.

  § 11.1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

  2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

  3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

  4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

  5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

  6)      ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

  2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  2)      projekt planu finansowego Szkoły;

  3)      wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Rozstrzygnięcie Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie jest ostateczne.

  § 12.1.W Szkole działa Samorząd Słuchaczy.

  2. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Szkoły.

  3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Słuchaczy określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu słuchaczy są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

  4. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

  5. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

  1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

  2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce

  6. Samorząd Słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej Szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.

  § 12 a.1.Wolontariat. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

  2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

  3. Cele i założenia Rady Wolontariatu to w szczególności:

  1) rozwijanie wśród słuchaczy postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

  2) zapoznawanie słuchaczy z ideą wolontariatu;

  3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;

  4) umożliwianie słuchaczom podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

  5) wspieranie ciekawych inicjatyw społecznych, w tym kulturalnych, sportowych itp.

  6) promowanie życia bez uzależnień;

  4. W skład rady wolontariatu wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych poziomów oddziałów.

  5. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu słuchaczy i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

  6. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, słuchacze i pracownicy Szkoły.

  7. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

  8. Rada Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

  9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

  § 13. 1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą i rozwiązują sprawy sporne.

  2. W przypadku sporu pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły z wyjątkiem Dyrektora, spór rozstrzyga Dyrektor z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi słuchaczy.

  3. W przypadku niezałatwionego konfliktu pomiędzy organami Szkoły, albo konfliktu pomiędzy jednym z organów Szkoły a Dyrektorem rozstrzygnięcia dokonuje organ prowadzący Szkołę.

  § 14. uchylony

  § 15. uchylony

  § 16. uchylony

  § 17. uchylony

  § 18. uchylony

   

  Rozdział V a

  Organizacja nauczania

   

  § 18a. 1.Podstawą działalności szkoły jest niniejszy Statut.

  2. Nauka w szkole jest nieodpłatna.

  3. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia

  gimnazjum.

  § 18b. 1. Słuchacze uczą się w oddziałach.

  2. Ilość słuchaczy w oddziale w pierwszym semestrze ustalany jest corocznie przez organ prowadzący Szkołę.

  3. W oddziałach liczących powyżej 24 słuchaczy zajęcia z języków obcych i informatyki są organizowane z podziałem na grupy.

  § 18c. 1.Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na początku roku szkolnego.

  2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii

  zimowych i letnich określają szczegółowe przepisy o organizacji roku szkolnego.

  § 18d. 1. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły organowi prowadzącemu Szkołę, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

  2. Organ prowadzący Szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

  3. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji Szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.

  4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

  1)      liczbę oddziałów poszczególnych klas,

  2)       liczbę słuchaczy w poszczególnych oddziałach,

  3)       dla poszczególnych oddziałów semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

  4)      liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  5)       liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
  z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

  6)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych.

  5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

  6. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją i promocją słuchaczy.

  7. Słuchacze szkoły są klasyfikowani po każdym semestrze z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego semestru.

  8. Cykl kształcenia w szkole jest sześciosemestralny.

  § 18e. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej szkoły są obowiązkowe zajęcia lekcyjne.

  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

  3. Konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach, co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach, co tydzień przez 2 dni.

  4. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze.

  5. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.

  § 18f. 1. Treści kształcenia oraz zakres materiału nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych określają:

  1)      obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego,

  2)       programy nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych

  § 18g. 1. W zajęciach dydaktycznych organizowanych przez Szkołę mogą uczestniczyć osoby przygotowujące się do składania egzaminów eksternistycznych po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru Dyrektorowi Szkoły.

  2. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela prowadzącego zajęcia, na które zamierza uczęszczać ekstern w celu ustalenia harmonogramu obecności.

  § 18h. W celu realizacji zadań statutowych Szkoła dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami pozostającymi do dyspozycji Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie, które spełniają wymagania wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  § 18i.1. Słuchacze Szkoły korzystają z biblioteki Publicznego Działdowskiego Centrum

  Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie.

  2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

  3. Biblioteka:

  1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracji,

  2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

  3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

  4) rozwija kompetencje czytelnicze słuchaczy poprzez działalność „Dyskusyjnego Klubu Książki”.

  5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

  4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

  5. Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
  z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał słuchaczom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

  6. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.

  7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

  8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

   

  Rozdział VI

  Nauczyciele

  § 19.1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele o właściwych kwalifikacjach merytorycznych
  i pedagogicznych.

  2.   Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy, w szczególności ustawa – Karta

  Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, Kodeks cywilny i Kodeks pracy.

  § 20. Obowiązki nauczycieli wynikają m.in. z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.), którzy są obowiązani w szczególności:

  1)      w możliwie najlepszy sposób organizować proces dydaktyczny w zakresie nauczanych przedmiotów;

  2)      wspierać rozwój psychofizyczny słuchaczy, ich zdolności oraz zainteresowania;

  3)      bezstronnie oceniać osiągnięcia słuchaczy w nauce według przekazanych do ich wiadomości kryteriów;

  4)      udzielać pomocy słuchaczom w przezwyciężaniu przez nich trudności w nauce;

  5)      prowadzić obserwacje w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień słuchaczy;

  6)      zgłaszać zauważone specjalne potrzeby słuchaczy opiekunowi klasy;

  7)      doskonalić własne umiejętności zawodowe.

  8)      bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe oceniać bieżącą wiedzę i umiejętności słuchaczy, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

  9)      uzasadniać wystawione oceny w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;

   10) zachowywać jawność ocen dla słuchacza,

   11) udostępniać pisemne prace słuchaczom zgodnie z wewnatrszkolnymi zasadami oceniniania.

  § 21.1. Zadaniem opiekuna klasy jest sprawowanie opieki nad słuchaczami, a w szczególności:

   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza, proces jego uczenia się;

   2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy;

  §22. Opiekun realizuje zadania poprzez bliższe poznanie słuchaczy, ich zdrowia, cech osobowościowych, ich potrzeb i oczekiwań.

   

  Rozdział VII

  Zasady rekrutacji

  § 23.1. O przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów oraz kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

  2. Szczegółowe zasady przyjmowania słuchaczy wynikają z obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  3.Terminy egzaminów lub, w przypadku mniejszej liczby ubiegających się o przyjęcie niż określony limit naboru, rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualne przyjęte dodatkowe kryteria określa każdego roku Dyrektor Szkoły, zgodnie z zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

  4.   W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, do

  zadań której należy w szczególności:

  1)      podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w statucie Szkoły;

  2)      przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli Szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza;

  3)      ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły;

  4)      prowadzenie dokumentacji swojej pracy w formie protokołów;

  5)      prowadzenie akcji rekrutacyjnej.

  § 24.1. W przypadku gdy liczba kandydatów do Szkoły jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje Szkoła, Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w § 23 ust. 4.

  2.   Ustala się następujące kryteria przyjęć słuchaczy:

  1)      pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;

  2)      suma punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia;

  3)      inne osiągnięcia absolwenta wpisane na świadectwie ukończenia szkoły lub udokumentowane w inny sposób.

  3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do Szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

  4. Na semestr programowo wyższy do Szkoły przyjmowani są słuchacze na podstawie zasad określonych przepisami właściwego rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

   

   Rozdział VIII

   Słuchacze Szkoły

   

  § 25.1. Słuchacz Szkoły ma prawo do:

                    1)            informacji na temat treści programowych, zakresu wymagań oraz metod nauczania;

                    2)            dostępu do pełnej informacji na temat kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów;

                    3)            rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

                    4)            poszanowania swojej godności;

                    5)            rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;

                    6)            swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;

                    7)            życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

                    8)            nietykalności osobistej;

                    9)            bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

                10)            korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
  i w myśl obowiązujących regulaminów;

                11)            wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w Szkole.

  2.   W przypadku naruszenia praw słuchacza ma on prawo złożenia skargi do Dyrektora Szkoły.

  3.   Skargi składane są w formie pisemnej.

  4.   Skargę rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor Szkoły, opiekun oddziału, przedstawiciel

  Samorządu Słuchaczy.

  5.   Słuchacz Szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
  a zwłaszcza:

                    1)            systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

                    2)            dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;

                    3)            wystrzegać się nałogów;

                    4)            przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego;

                    5)            dbać o honor i tradycję Szkoły;

                    6)            podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Słuchaczy;

                    7)            okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i ludziom starszym;

                    8)            godnie reprezentować Szkołę.

  § 26.1. Słuchacz Szkoły może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie za:

                    1)            rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły;

                    2)            wzorową postawę;

                    3)            wybitne osiągnięcia;

                    4)            dzielność i odwagę.

  2.   Ustala się następujące rodzaje nagród dla słuchaczy Szkoły:

                    1)            pochwała opiekuna;

                    2)            pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

                    3)            dyplom;

                    4)            nagrody rzeczowe.

  3.   Nagrody wymienione w pkt 2-4 przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek opiekuna, Samorządu

  Słuchaczy lub Rady Pedagogicznej.

  § 27.1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły słuchacz może być ukarany:

                    1)            upomnieniem ustnym opiekuna;

                    2)            upomnieniem ustnym Dyrektora Szkoły;

                    3)            upomnieniem ustnym Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej;

                    4)            skreśleniem z listy słuchaczy Szkoły.

  2.   Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy Szkoły w przypadku :

  1)             nieusprawiedliwionych nieobecności na 50% zajęć edukacyjnych w semestrze;

  2)             prawomocnego wyroku sądowego skazującego Słuchacza za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;

  3)             stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczniów oraz pracowników szkoły a w szczególności stosowania przemocy fizycznej i psychicznej;

  4)             dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających oraz nakłaniania do ich

   zażywania;

  5) spożywania alkoholu lub przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie

   (w szkole, na wycieczce lub w czasie innych zajęć szkolnych);

   6) agitacji do związków i grup nieformalnych zagrażających życiu i zdrowiu oraz

   ograniczających wolność jednostki;

   7) dopuszczenia się umyślnej dewastacji mienia szkolnego;

   8) wywierania demoralizującego wpływu na środowisko szkolne, w szczególności

   wulgarnego zachowania;

                    9)            kradzieży mienia szkolnego i mienia kolegów lub pracowników Szkoły.

  3. Decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

  4.   W stosunku do słuchacza nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.

  5.   Dyrektor powiadamia pisemnie słuchacza o skreśleniu z listy słuchaczy.

  6. Od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

   

  Rozdział IX

                     Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

                      

  § 28. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest słuchaczom i nauczycielom. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział słuchacza w zaplanowanych konsultacjach w ramach jej realizacji dobrowolny.

  § 29. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:

  1)      porad i konsultacji;

  2)      warsztatów i szkoleń.

  § 30. Nauczyciel, opiekun oraz specjalista zatrudniony w Szkole prowadzi porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia.

  § 31.1. Nauczyciele, opiekunowie i specjaliści udzielający słuchaczom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

  2. W przypadku słuchaczy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, opiekunowie i specjaliści udzielający słuchaczom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla słuchacza wnioski dotyczące dalszej pracy ze słuchaczem.

  § 32. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchaczy, wynikających ze:

  1)      szczególnych uzdolnień;

  2)      niepełnosprawności;

  3)      specyficznych trudności w uczeniu się;

  4)      zaburzeń komunikacji językowej;

  5)      choroby przewlekłej;

  6)      trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

  § 33.1. W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej słuchaczom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym Dyrektor Szkoły powołuje Zespół Wspierający.

  2. Zespół Wspierający tworzą opiekunowie klas, nauczyciele, pedagog szkolny, doradca zawodowy i inni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  § 34. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1) słuchacza,

  2) dyrektora szkoły,

  3) pedagoga szkolnego,

  4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia
  z uczniem;

   5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującej na potrzebę takiego dostosowania na podstawie opinii.

  § 35.1. Koordynatorem pracy Zespołu Wspierającego jest pedagog szkolny.

  2. Do zadań pedagoga należy:

  1)      ustalanie terminów spotkań Zespołu;

  2)      zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu Wspierającego i Dyrektora Szkoły;

  3)      wspieranie nauczycieli, opiekunów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

  4)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla słuchaczy;

  5)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

  § 36. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1)            poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

  2)            placówkami doskonalenia nauczycieli;

  3)            innymi szkołami i placówkami.

  § 37. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  1)        systematyczne monitorowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  2)        gromadzenie, aktualizacja i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych;

  3)        współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego.

   

  Rozdział X

                     Postanowienia końcowe

   

  § 38.1 Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3.   Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

  § 39. Ewentualne zmiany statutu Szkoły wprowadzane będą uchwałami Rady Pedagogicznej.

  § 40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku , Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy prawa mające zastosowanie do działalności szkoły.