Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  Zmiany w podatku od towarów i usług 2017r.

 

Program szkolenia:

I. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia:

Roboty budowlane i budowlano - montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem. Katalog usług objętych nową regulacją -  załącznik nr 14 do ustawy i podatku od towarów i usług. Warunki rozliczenia ww. usług na zasadzie odwrotnego obciążenia. Kiedy rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach? Przepisy przejściowe. Usługi budowlane na przełomie roku. Sposób postępowania z zaliczkami otrzymanymi w 2016 r. na poczet usług wykonanych w 2017 r. Zmiany w zał. nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Przepisy przejściowe, sposób postępowania z zaliczkami otrzymanymi w 2016 r. na poczet dostaw towarów dokonanych w 2017r.

II. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem:

Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Zmiany odliczenia VAT przy imporcie usług i innych przypadkach odwrotnego obciążenia, np. zakup towarów z załącznika nr 11, zakup usług z nowego załącznika nr 14. Niekorzystne skutki w VAT w przypadku zbyt późnego rozliczenia VAT należnego od transakcji. Problem faktur otrzymywanych z opóźnieniem.

III. Zmiany w zakresie obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz płatniczych:

Modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych. Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej. Obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego. Obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru NIP kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej. Wpływ zmian na obowiązek przekazywania informacji JPK - VAT. Istotne ograniczenie możliwości kwartalnego składania deklaracji VAT. Dla kogo deklaracje kwartalne po zmianie przepisów? Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kto może skorzystać z okresu przejściowego? Wyłączenie możliwości składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne. Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących oraz korekt tych informacji, w tym informacji VAT- 27 wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Likwidacja zaliczek na podatek od towarów i usług.

IV. Dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT:

Sankcja podstawowa - 30 % kwoty zaniżonego VAT. Kiedy surowsza sankcja w wysokości 100 % kwoty niezasadnie odliczonego podatku naliczonego? Przypadki, w których sankcje nie będą stosowane. Wyłączenie stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w przypadku nałożenia ww. sankcji w VAT. Obszary ryzyka dla uczciwych podatników VAT.

V. Istotne zmiany w zakresie występowania o zwrot VAT:

Prawo organów podatkowych do jeszcze dłuższego niż dotychczas wydłużenia okresu weryfikacji zasadności zwrotu VAT przy zwrocie 60 - dniowym. Weryfikacja zasadności zwrotu nie tylko w ramach kontroli krzyżowej, ale i w stosunku do każdego innego podatnika biorącego udział w obrocie towarem (usługą) objętym rozliczeniem podatnika żądającego zwrotu VAT. Istotne zmiany ograniczające możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni, m. in.: wyłączenie możliwości uzyskania zwrotu VAT w przyśpieszonym terminie, gdy kwota VAT naliczonego przeniesiona z poprzedniej deklaracji przekracza 3.000 PLN, obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty w formie przelewu,  obowiązek spełnienia nowych warunków przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług podatnik dotyczących dwóch kolejnych lat poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym podatnik występuje o zwrot VAT.

VI. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT:

Rozszerzenie katalogu towarów z załącznika nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe warunki niezbędne do złożenia kaucji gwarancyjnej, w tym posiadanie koncesji wymaganej przepisami prawa przy dostawach paliwa. Nowe warunki niezbędne do uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności, w tym obowiązek dokonania zapłaty na rachunek bankowy dostawcy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Przepisy przejściowe.

VII. Nowe uprawnienie organów podatkowych przy rejestracji podatników na potrzeby podatku od towarów i usług oraz wykreślaniu podatników z rejestru VAT:

Wprowadzenie obligatoryjnej kaucji rejestracyjnej dla niektórych podatników VAT. Wprowadzenie fakultatywnej, zależnej od uznania naczelnika urzędu skarbowego kaucji rejestracyjnej. W jakich przypadkach organ podatkowy może zażądać kaucji rejestracyjnej? Kwoty, formy i zwrot kaucji rejestracyjnej. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne. Ułatwienia dla organów podatkowych przy wykreślaniu podatników z rejestru podatników VAT.

VIII. Pozostałe zmiany:

Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT do końca 2018 r. Likwidacja zwolnienia dla usług wspomagających świadczenie usług ubezpieczeniowych, np. usługi likwidacji szkód. Podniesienie limitu sprzedaży dla podatników zwolnionych podmiotowo do 200.000 PLN.

 

Termin szkolenia, cena:

23 lutego 2017r., godz. 10.00–15.00, cena: 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Ewa Stolarczyk - doradca podatkowy, praktyk, członek Zarządu ABAK S.A. - jednej z największych polskich firm outsourcingu księgowego. Od 16 lat trener i szkoleniowiec szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.