Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. w praktyce.  Podstawy prawne i zasady funkcjonowania.”

 

Program szkolenia:

 1. Działalność socjalna w firmie – podstawy prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie pracy 2016/2017r.
 2. Tworzenie ZFSŚ 2017 r.  – kryteria i wymogi ustawowe.
  • Pracodawcy, którzy mają obowiązek tworzenia ZFŚS oraz firmy dobrowolnie tworzące ZFŚS.
  • Przejęcie pracowników w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy, a obowiązki w zakresie ZFŚS.
  • Rola związków zawodowych / przedstawiciela pracowników  w tworzeniu ZFŚŚ oraz nadzorze nad działalnością socjalną pracodawcy.
  • Zasady tworzenia/ zmiany regulaminu ZFŚS : krok po roku.
  • Podstawy działania i rola Zakładowej Komisji Socjalnej.
  • Komisja Socjalna jako organ opiniodawcy i doradczy pracodawcy.
  • Powołanie Komisji.
  • Skład Komisji.
  • Szczegółowe uprawnienia i zakres działania Komisji Socjalnej.
  • Zdanie odrębne członka Komisji.
  • Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej ( przykłady, wzory dokumentów).
  • Zapisy w regulaminie ZFSS regulujące funkcjonowanie Komisji Socjalnej .
 3. Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach działalności finansowanej ze środków ZFŚS.
  • Formy wypoczynku krajowego i za granicą.
  • Działalność kulturalno – oświatowa.
  • Działalność sportowa.
  • Działalność rekreacyjna.
  • Pomoc mieszkaniowa:
   • zwrotna – pożyczki mieszkaniowe/ remontowe, w tym  zasady przyzwania, poręczenie, oprocentowanie, zwrot i umorzenie pożyczki,
   • bezzwrotna pomoc mieszkaniowa,
  • pomoc materialna:  rzeczowa i finansowa, w tym bezzwrotne zapomogi,
  • zakładowe przedszkola i żłobki ,kluby dziecięce.
 4. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.
  • Sytuacja rodzinna, życiowa i materialna jako okoliczności warunkujące przyznanie świadczeń z ZFSS w świetle aktualnych interpretacji Sądu Najwyższego i organów kontroli.
  • Kryterium dochodowe - możliwe warianty. Przykłady uregulowań.
  • Oświadczenie w sprawie dochodów członków rodziny ( dzieci, małżonka) celem uzyskania świadczeń z ZFŚS, a ochrona danych osobowych.
  • Stanowisko GIODO oraz wyrok Sądu Najwyższego w sprawie żądania zeznania rocznego PIT oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o przychodach małżonka oraz innych osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe z uprawnionym do doświadczeń z ZFŚS.
  • Imprezy integracyjne, spotkania świąteczne oraz okolicznościowe organizowane za środki z  ZFŚS - interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 5. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z  ZFŚS.
  • Pracownicy oraz rodziny pracowników – alternatywne definicje pojęcia „rodziny”.
  • Emeryci, renciści  i ich rodziny jako krąg uprawnionych do  świadczeń z ZFŚS w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego.
  • Inne osoby uprawnione doświadczeń wymienione w regulaminie ZFŚS ( osoby żyjące w związkach nieformalnych z uprawnionymi, zleceniobiorcy, dzieci i wdowy/wdowcy  po zmarłym pracowniku itp.).
 6. Zapisy regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc z funduszu.
  • Protokół z posiedzenia komisji socjalnej.
  • Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy.
  • Regulamin pożyczek mieszkaniowych.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia/ usługi z ZFŚS.
  • Oświadczenie pracownika o dochodach w rodzinie.
  • Decyzja pracodawcy o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
  • Odwołanie od decyzji o odmowie przyznania świadczenia z ZFŚS.
 7. Wypłata świadczeń  z ZFŚS Kryteria ustawowe, a zasady dotyczące wypłaty świadczeń urlopowych – ustawowe różnice.
  • Opodatkowanie świadczeń socjalnych.
  • Świadczenia socjalne , a składki ZUS.
  • Konsekwencje prawne naruszenia kryterium socjalnego podczas przyznawania świadczeń  z ZFŚS, w tym zobowiązanie pracodawcy przez ZUS do oskładkowania ww. świadczeń.
  • Kiedy pracodawca może zrezygnować  z działalności socjalnej.  Procedury obowiązujące pracodawców w 2017 r.
 8. Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców.
 9. Odpowiedzialność pracodawcy  z tytułu administrowania funduszem.
 10. Coroczne odpisy na fundusz socjalny .Postawa naliczenia odpisu w b.r.
  • Odpis podstawowy oraz jego zwiększenia, a korekta odpisu na za rok poprzedni.
  • Zasady obliczania przeciętnej liczby osób zatrudnionych celem dokonania odpisu na ZFŚS metodami:
   • uproszczoną, chronologiczną,  arytmetyczną.
  • Prowadzenie odrębnego konta ZFŚS.
  • Terminy przekazywania środków funduszu w ramach odpisu podstawowego, fakultatywnego i zwiększeń na rachunek ZFŚS.
  • Odpisy jako koszt działalności pracodawcy.
  • Korekta kosztów podatkowych z tytułu odpisów.
 11. Wydatki z ZFŚŚ , a podatek VAT w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.
 12. Świadczenia oraz  dofinansowanie z ZFŚS jako dochód pracownika lub emeryta, a zwolnienia podatkowe PIT w 2017 r.
  • Limity kwotowe zwolnienia od podatku dochodowego w zależności od rodzaju przyznanych świadczeń oraz źródeł ich finansowania.
  • Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 w świetle przepisów podatkowych oraz interpretacji Ministra Finansów.
  • Zapomogi z ZFŚS - kwota wolna od podatku.
  • Opodatkowanie bonów towarowych.
  • Opodatkowanie paczek świątecznych.
  • Opodatkowanie usług częściowo finansowanych z ZFŚS, a częściowo z innych źródeł , w tym środków obrotowych pracodawcy.
  • Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, a podatek dochodowy. Interpretacje.
  • Umorzenie pożyczki mieszkaniowej, a powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązki pożyczkobiorcy  oraz pracodawcy wobec urzędu skarbowego w świetle interpretacji organów podatkowych.
 13. Wypłata świadczeń i dofinansowania z ZFŚS – kiedy powstanie obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne. Interpretacje, orzecznictwo SN.
  • przykłady : kiedy ZUS może zobowiązać pracodawcę do naliczenia i odprowadzenia składek od wypłat z ZFŚS.
 14. Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚŚ. Procedury odwoławcze w przypadku decyzji pracodawcy o nieprzyznaniu świadczenia z ZFŚS.
 15. Potrącenia komornicze z ZFŚS. Interpretacje Ministerstwa Sprawiedliwości oraz resortu pracy w sprawie potrąceń komorniczych ze świadczeń przyznanych osobie uprawnionej  z ZFŚS.
 16. Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS : najczęściej spotykane nieprawidłowości. Konsekwencje karne.
 17. Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 18. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Termin szkolenia, cena:

Szkolenie planowane po zebraniu grupy. Cena szkolenia 285 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 235 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali
Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

 

Informacje o wykładowcy:

Dorota Wojciechowska - prawnik z wykształcenia, ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, współpracy z partnerami społecznymi, ZZL. Szkoleniowiec i trener prawa pracy od 1997r. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć ( szkoleń , warsztatów ) z zakresu prawa pracy, w tym na temat działalności socjalnej pracodawców,  współpracy ze związkami zawodowymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadziła zajęcia – między innymi - na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), była trenerem na studiach podyplomowych organizowanych dla pracowników instytucji rynku pracy, na kursach kadrowo-płacowych, warsztatach praktycznych, w tym dedykowanych.  Na zajęciach łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w służbach kadrowo- płacowo - socjalnych w  firmach komercyjnych oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. W latach 1997 r. – 2008 r.  związana z Państwową Inspekcją Pracy jako inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie ochrony pracy, w tym stosowania przepisów dot. działalności socjalnej w firmach komercyjnych i jednostkach sfery budżetowej. W latach 2008 r.– 2011 r. Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi (podległe : dział socjalny oraz kadry i płace ) w podmiocie zatrudniającej ponad 1000 osób. Od 2013 r. właścicielka firmy  Dorota Wojciechowska ARGO HR Szkolenia. Dorota Wojciechowska jest autorką artykułów dotyczących prawa pracy oraz HR, między innymi tym dla Wydawnictwa Verlag Dashofer, np. w publikacjach: „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” , „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej”. Autorka wydanej przez ODDK sp. z o.o. w Gdańsku książki „Związki zawodowe w firmie” jest  również autorką, wydanych w formie książkowej:
- „Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013r.”
- „Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”.