Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

PRAWO PRACY 2018 - 2019

 

 Program szkolenia:

 1.  Prowadzenie akt osobowych pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów:
  1. katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata  do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę,
  2. teczka z aktami osobowymi z podziałem na części : ABC,
  3.  rodzaje dokumentów obowiązkowo  przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania,
  4. aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika,
  5. katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę,
  6. przetwarzanie w 2017 r. danych osobowych w związku z prowadzeniem przez pracodawcę działalności socjalnej, w tym ZFŚS,
  7. dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp,
  8. dokumentacja związana z karami porządkowymi,
  9. inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych.
 2. Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich  zmianach:
  1. obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia,
  2. umowa na okres próbny po ostatnich zmianach,
  3. umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy,
  4. umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo,
  5. umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP.
 3. Rozwiązanie umowy o pracę – tryb postępowania. Wzory dokumentów:
  1. wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów  trwających w 2017 r., a zawartych przed 22.02.2016 r.,
  2. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu,
  3. obowiązujące od 2017 r. terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 4. Czas pracy 2017 r. oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie  w świetlne zmian, w tym:
  1. tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy,
  2. wymiar czasu pracy w 2017 r.,
  3. listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów,
  4. podróż służbowa – jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN,
  5. ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy,
  6. zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy,
  7. udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym,
  8. nowy współczynnik urlopowy do wyliczenia ekwiwalentów za urlop w 2018 r.
  9. wniosek o urlop wypoczynkowy,
  10. wnioskowanie o urlopy okolicznościowe,
  11. wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych.
 5. Sporządzanie świadectw pracy w praktyce po 01.01.2017 r. oraz po 01.06.2017:
  1. wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od czerwca 2017 r.,
  2. zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym  dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe,
  3. wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy  oraz nowe  zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich  do odbioru świadectwa pracy,
  4. zmieniony od 01.01.2017 r. krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmarłym pracowniku,
  5. dokumenty dotyczące zakończenia zatrudnienia, które od 2017 r. mogą  występować w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Zmiany 2013 r. – 2017 r. dotyczące dokumentów pracowniczych:
  1. nowe zasady prowadzenia dokumentacji w związku z ubieganiem się o świadczenia w związku z opieką nad dzieckiem,
  2. urlop macierzyński, w tym przepisy dotyczące rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego,
  3. urlop ojcowski po zmianach,
  4. zmiany w przepisach dot. opieki nad dzieckiem do 14 roku życia,
  5. zmiany w urlopach rodzicielskich, w tym dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części, terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego,
  6. nowe terminy składania wniosków o urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi, w tym w sprawie rezygnacji z urlopów,
  7. zmiany dot. okresu korzystania z urlopu wychowawczego i podział urlopu na części.
  8. terminy i zasady archiwizowania akt osobowych i dokumentacji płacowej
  9. od maja 2017 r. –przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią, a zmiany w regulaminie pracy,
  10. zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej od października 2017 r.,
  11. od 2018 zmiany dot. zwolnień lekarskich,
  12. wykroczenia przeciwko prawom pracownika w związku z niewłaściwym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 7. Zmiany przepisów od 01.01.2019 r. dotyczące dokumentacji pracowniczej:
  1. obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych,
  2. skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50  do  10 lat – których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych,
  3. dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019r. – zakres, zasady przekazywania,
  4. dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy  którą od 2019 r. będzie można prowadzić w formie elektronicznej
  5. od 01.01.2019r. bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę
  6. ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu
  7. nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy
  8. uprawnienia  pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane osób zajmujących się kadrami do księgowych, osób zarządzających w firmie/instytucji oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyka szkolenia.


Cel i metody szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz teczki akt osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  planowanych zmian związanych z nowymi zasadami przechowywania akt osobowych pracowników.

 

Termin szkolenia, cena:

27.04.2018 r. godz. 10:00 – 15:00 ,  300 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 260 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

 Dorota Wojciechowska - prawnik z wykształcenia, ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, współpracy z partnerami społecznymi, ZZL. Szkoleniowiec i trener prawa pracy od 1997r. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć (szkoleń , warsztatów) z zakresu prawa pracy, w tym na temat działalności socjalnej pracodawców,  współpracy ze związkami zawodowymi oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadziła zajęcia – między innymi - na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), była trenerem na studiach podyplomowych organizowanych dla pracowników instytucji rynku pracy, na kursach kadrowo-płacowych, warsztatach praktycznych, w tym dedykowanych.  Na zajęciach łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w służbach kadrowo- płacowo - socjalnych w  firmach komercyjnych oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. W latach 1997 r. – 2008 r.  związana z Państwową Inspekcją Pracy jako inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie ochrony pracy, w tym stosowania przepisów dot. działalności socjalnej w firmach komercyjnych i jednostkach sfery budżetowej. W latach 2008 r.– 2011 r. Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi ( podległe : dział socjalny oraz kadry i płace ) w podmiocie zatrudniającej ponad 1000 osób. Od 2013 r. właścicielka firmy  Dorota Wojciechowska ARGO HR Szkolenia.

Dorota Wojciechowska jest autorką artykułów dotyczących prawa pracy oraz HR, między innymi tym dla Wydawnictwa Verlag Dashofer, np. w publikacjach: „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” , „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej”. Autorka wydanej przez ODDK sp. z o.o. w Gdańsku książki „Związki zawodowe w firmie” jest  również autorką, wydanych w formie książkowej:

- „Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013r.”

- „Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”.