Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

Czas pracy 2018 – w świetle najnowszych zmian

 

Program szkolenia:

 1. Źródła prawa pracy o czasie pracy w 2018r., podstawowe pojęcia:
  1. kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze,
  2. obligatoryjne  zapisy dot. czasu pracy w regulaminie pracy,
  3. porozumienia : z przedstawicielem załogi / lub ze związkami zawodowymi / nt. rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych według najnowszych przepisów,
  4. zapisy dot. czasu pracy w umowach o pracę oraz w indywidualnej  informacji o warunkach zatrudnienia.
 2. Systemy czasu pracy – korzyści i mankamenty z punktu widzenia pracodawcy oraz  uprawnienia wynikające dla pracownika przy zastosowaniu systemów:
  1. podstawowy,
  2. równoważny,
  3. zadaniowy,
  4. skrócony czas pracy oraz praca weekendowa,
  5. praca w systemach i rozkładach czasu pracy : zmianowe , czterobrygadowe,
  6. normy: dobowa i tygodniowa czasu pracy i zasada średnio pięciodniowego tygodnia pracy,
  7. okresy rozliczeniowe czasu pracy obowiązujące w 2018. (w tym możliwość wprowadzenia 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy), doba robocza , a praca w warunkach jej przekroczenie w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy,
  8. ruchomy czas pracy w praktyce.
 3. Minimalny odpoczynek od pracy w różnych systemach czasu pracy:
  1. minimalny obowiązkowy, nieprzerwany odpoczynek pracownika:  11- godzinny dobowy i 35 –godzinny tygodniowy,
  2. dopuszczalne prawem odstępstwa w zakresie minimalnego wypoczynku dobowego,
  3. sytuacje, w których można stosować krótszy niż 35 godzinny wypoczynek  tygodniowy,
  4. wymiar czasu pracy, system, rozkład czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe: jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązania uwzględniając specyfikę firmy?
 4. Wymiar czasu pracy w 2018 r.:
  1. harmonogramy i indywidualne grafiki czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych (prezentacja  zasad tworzenia prawidłowego harmonogramu),
  2. plan pracy, a rozliczenie czasu faktycznie przepracowanego,
  3. wpływ zwolnienia lekarskiego na rozliczenie czasu pracy,
  4. urlop wypoczynkowy, a zmiana grafiku/harmonogramu czasu pracy,
  5. rozliczenia czasu pracy w przypadku nieprzepracowania przez pracownika pełnego okresu rozliczeniowego.
 5. Praca w godzinach nadliczbowych:
  1. dodatki 50%,
  2. dodatki 100% za godziny nadliczbowe,
  3. udzielania czasu wolnego za nadgodziny : na wniosek pracownika,
  4. udzielania czasu wolnego za nadgodziny : bez wniosku pracownika,
  5. dyżur domowy pracownika i dyżur na terenie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania,
  6. przerwy w pracy: odpłatne , w tym w związku z zagrożenia w środowisku pracy (przykłady).
 6. Praca w dniu wolnym,  niedziele i święta – w tym odmienne  zasady rekompensowania dla poszczególnych grup pracowniczych., w tym  osób na stanowiskach kierowniczych.
 7. Praca w nocy a, praca w porze nocnej – różne zakresy pojęć, zastosowanie i rozliczanie.
 8. Rozliczanie przepracowanych godzin nadliczbowych oraz udzielanie wolnego od pracy:
  1. kiedy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a kiedy przysługuje czas wolny – praca na przykładach,
  2. ryczałt za godziny nadliczbowe,
  3. rozliczenie godzin nadliczbowych z tytułu pracy w dniu wyznaczonym jako wolny celem zachowania średnio pięciodniowego tygodnia pracy,
  4. czas wolny za nadgodziny udzielany na wniosek pracownika,
  5. czas wolny za godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika tj. z inicjatywy pracodawcy,
  6. wolne na załatwianie spraw osobistych,
  7. wolne celem opieki nad dzieckiem na podst. art. 188 kp.. w dniach lub godzinach.
 9. Dokumentowanie czasu pracy:
  1. listy obecności i elektroniczna rejestracja pobytu na terenie zakładu pracy, a ewidencja  czasu pracy,
  2. zasady i forma prowadzenia ewidencji czasu pracy wg. kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  3. czas pracy w trakcie podróży służbowej, w tym:
   • odmienne zasady rozliczania czasu pracy osób zarządzających firmą.
 10. Czas pracy kadry kierowniczej : kierowników jednostek organizacyjnych, kierownika zespołu/ dowódcy zmiany,  brygadzistów – różnice wynikające z Kodeksu pracy . Aktualne  interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy.
 11. Konsekwencje naruszania przepisów o czasie pracy dla pracownika i dla pracodawcy:
  1. kary porządkowe wymierzane przez pracodawcę dla pracowników nieprzestrzegających przepisów o czasie pracy,
  2. obowiązki  oraz zakres odpowiedzialności : pracodawcy ,  kierowników/dowódców zmiany/ brygadzistów z tytułu niewłaściwej organizacji i rozliczenia czasu pracy podległych pracowników (odpowiedzialność porządkowa, odpowiedzialność karna),
  3. najczęściej popełniane błędy w zakresie planowani i rozliczania czasu pracy, jak ich uniknąć.

Szkolenie adresowane do:

 Szkolenie skierowane do pracodawcy, pracownicy działów personalnych/ działów kadr, kadra kierownicza.

Cel i metody szkolenia:

Zaznajomienie z aktualnie obowiązującymi przepisami  prawnymi, aktualizacja i utrwalenie  wiedzy na temat planowania i rozliczania czasu pracy w firmie. Szkolenie obejmuje warsztaty, zajęcia teoretyczne połączone z pracą na przykładach, ćwiczenia, w tym dokonywanie rozliczenia czasu pracy, obliczanie godzin nadliczbowych, tworzenie harmonogramów czasu pracy, wypełnianie druków, tworzenie dokumentów itp.-dyskusja w grupie – wspólne rozwiązywanie problemów.

Termin szkolenia, cena:

05.06.2018 r. godz. 09:00 – 15:00 ,  340 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 306 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

Informacje o wykładowcy:

Dorota Wojciechowska – trener prawa pracy od 1997 r. - ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Z wykształcenia  prawnik, specjalizuje się od kilkunastu lat w zagadnieniach prawa pracy, współpracy z partnerami społecznymi, ZZL. Na zajęciach łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w firmach komercyjnych oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. W latach 1997 r. – 2008 r.  związana z Państwową Inspekcją Pracy jako inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie ochrony pracy, w tym stosowania przepisów o czasie pracy w firmach produkcyjnych i usługowych. W latach 2008 r.– 2011 r. Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie produkcyjnej zatrudniającej ponad 1000 osób,  w tym posiadającej (wewnętrzne służby ochrony osób i mienia oraz zakładową straż pożarną),  następnie menedżer HR w firmie doradczej. Od 2013r. właścicielka firmy Dorota Wojciechowska ARGO HR Szkolenia. Jest autorką artykułów dotyczących prawa pracy oraz HR, w tym dla Wydawnictwa Verlag Dashofer, np. w publikacjach: „Kadry i Płace”, „Pomoc społeczna w praktyce” „Prawo w Działalności Związkowej” oraz wydanego na płycie CD „Czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej” Autorka wydanej przez ODDK sp. z o.o. w Gdańsku książki „Związki zawodowe w firmie”. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń z zakresu prawa pracy i spraw socjalnych, w tym również na kursach kadrowo-płacowych, warsztatach praktycznych. Prowadziła do 2008 r. zajęcia na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), była również  trenerem na studiach podyplomowych organizowanych dla pracowników instytucji rynku pracy.

Pani Dorota jest  również autorką, wydanych w czerwcu 2013r. przez Wydawnictwo ODDK sp. z o.o. sp. k.  książkowych publikacji „Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013r.” oraz  „Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”.