PROGRAM SZKOLENIA

ABC kadrowca, czyli od zatrudnienia do zwolnienia

 1. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy.
 2. Sposób wyboru przedstawiciela lub przedstawicielstwa pracowników.
 3. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę.
  • Treść ogłoszenia o pracę.
  • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady.
  • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.
 4. Nawiązanie stosunku pracy.
 5. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników.
  • Badania wstępne – czy można je wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy?
  • Uzyskanie oświadczeń od pracownika.
  • Poinformowanie komornika o zatrudnieniu pracownika.
  • Zapoznanie pracownika z aktami wewnątrzzakładowymi.
  • Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – szkolenia BHP, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalenty związane z BHP.
  • Informacja o warunkach zatrudnienia.
  • Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego.
 6. Umowa o pracę.
  • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
  • Rodzaje umów o pracę.
  • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy.
  • Dwie umowy o pracę z jednym pracownikiem.
  • Zmiany w umowach terminowych.
 7. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej.
 8. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę.
 9. Zatrudnienie emeryta, rencisty, niepełnosprawnych.
 10. Powierzenie innej pracy.
 11. Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.
  • Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
  • Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy.
  • Czas szkoleń w godzinach pracy i poza godzinami pracy.
  • Przerwy na posiłek.
  • Przerwy na załatwianie prywatnych spraw.
  • Przerwy na karmienie dziecka.
  • Przerwa na lunch.
  • Przestój.
  • Czas dojazdu do pracy.
  • Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy.
  • Normy i wymiar czasu pracy.
  • Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta.
  • Ruchomy czas pracy.
  • Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
  • Okres rozliczeniowy – jak okres rozliczeniowy wpływa na rozliczanie godzin nadliczbowych? Jak wprowadzić w życie nowe regulacje związane z wydłużeniem okresu rozliczeniowego?
  • Prawidłowe ustalenie harmonogramów czasu pracy – nowe regulacje.
  • Systemy czasu pracy – jak wybrać najkorzystniejszy system czasu pracy, jak system czasu pracy wpłynie na rozliczenia wynagrodzeń pracowniczych?
  • Indywidualny rozkład czasu pracy.
  • Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
  • Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy z praktycznymi przykładami.
  • Praca w godzinach nadliczbowych.
  • Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Limity pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  • Dodatek za godziny nadliczbowe.
  • Udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika i bez wniosku.
  • Ryczałt za godziny nadliczbowe.
  • Czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu a godziny nadliczbowe.
  • Odparowywanie prywatnych wyjść.
  • Praca w porze nocnej.
  • Dyżur.
  • Praca w niedziele i święta.
  • Limit godzin nadliczbowych.
  • Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy.
 12. Odpowiedzialność porządkowa – kary, nagany, upomnienia.
 13. Sprawdzanie trzeźwości pracownika.
 14. Urlop wypoczynkowy.
  • Nabycie prawa do urlopu.
  • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia.
  • Urlop proporcjonalny.
  • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
  • Urlop dla pracownika niepełnoetatowego.
  • Udzielanie urlopu na część dnia.
  • Urlop zaległy.
  • Urlop na żądanie.
  • Odwołanie pracownika z urlopu.
  • Okresy zaliczane do stażu urlopowego.
  • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
  • Urlopy okolicznościowe.
 15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
  • Płatne nieobecności.
  • Urlop szkoleniowy.
  • Inne uprawnienia związane z dokształcaniem.
  • Umowa szkoleniowa – co powinna zawierać?
  • Zwrot kosztów dokształcania przez pracownika.
 16. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
  • Ochrona pracownic w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego przed zwolnieniem z pracy oraz przed zmianą warunków pracy i płacy.
  • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu.
  • Urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski.
  • Urlop wychowawczy.
  • Łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
  • Przerwy na karmienie.
 17. Rozwiązanie stosunku pracy.
  • Ochrona stosunku pracy.
  • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę.
  • Okresy wypowiedzenia.
  • Dni na poszukiwanie pracy.
  • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
  • Wygaśnięcie umowy o pracę.
  • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę.
  • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy.
  • Świadectwo pracy.
 18. Pytania i dyskusja.