facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika

 • Bieżące informacje


  Zasady pisania prac podyplomowych

 • Zał. 1. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk technicznych, nauk medycznych
 • Zał. 2. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk humanistycznych i spoˆłecznych
 • Zał. 3. Szablony i przykˆady przypisów bibliograficznych
 • Zał. 4. Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach bibliograficznych
 • Zał. 5. Rodzaje przypisów
 • Zał. 6. Uwagi dotyczące zasad sporządzania przypisów bibliograficznych
 • Harmonogramy zajęć

  Studia licencjackie

 • Administracja i zarządzanie publiczne 1 rok
 • Administracja i zarządzanie publiczne 2 rok
 • Praktyki zawodowe

 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Regulamin praktyk zawodowych
 • Zaświadzcenie z zakładu pracy • Wellness i odnowa biologiczna


   Cele ksztacenia

  yjemy w czasach, w których zarówno wród starszych i modszych ludzi wystpuje coraz wiksze zapotrzebowanie na usugi zwizane z podtrzymywaniem zdrowia, tyzny fizycznej, korzystnego wygldu i dobrego samopoczucia. Równie w naszym kraju zaczto dostrzega potrzeb dbaoci o zdrowie i kondycj psycho-fizyczn polepszajc tym samym swoje samopoczucie i poziom ycia. Zwikszajcy si popyt na szeroko rozumiane usugi rekreacyjne, sportowe i o charakterze zdrowotnym determinuje wyranie wzrost rynkowego znaczenia usug rekreacyjnych i zdrowotnych.  Oznacza to równie potrzeb doskonalenia kadr i ksztacenia specjalistów przygotowanych do tego typu dziaalnoci.

  Wychodzc naprzeciw potrzebom rynku pracy w brany usug rekreacyjnych, sportowych, zdrowotnych, priorytetowym celem studiów w obszarze WELLNESS I TURYSTYKA UZDROWISKOWA jest wyksztacenie specjalistów z zakresu organizacji i obsugi rekreacji, sportu, turystyki zdrowotnej, w i odnowy biologicznej.

  Posiadajc dugoletnie i bardzo dobrze oceniane dowiadczenie na rynku edukacyjnym w zakresie turystyki i rekreacji (w 2013 r. III miejsce w Rankingu Wiadomoci Turystycznych, tj. najbardziej cenionego na rynku polskim  pisma branowego) naszym najwaniejszym priorytetem jest przekazywanie umiejtnoci praktycznych oraz ksztatowanie kreatywnego podejcia do pracy w zawodach i na stanowiskach zwizanych z ww. bran 

  Program studiów

  Studia w obszarze ,,Wellness i Turystyka Uzdrowiskowa” maj za zadanie ksztatowa oczekiwane przez bran umiejtnoci i kompetencje, w tym typowo zawodowe m.in.:
  •    opracowania i prezentowania oferty usug i produktów turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej cznie z kalkulacj kosztów i cen,
  •    stosowania metod promocji oferty produktów uzdrowiskowych, turystycznych i rekreacyjnych z wykorzystaniem technik informatycznych,
  •    umiejtno pracy z klientem, w tym sprawna obsuga kuracjuszy i turystów, stosowania metod zarzdzania strategicznego w praktyce funkcjonowania przedsibiorstw i podmiotów dziaajcych na rynku uzdrowiskowym, w tym podnoszenia jakoci oferowanych usug,
  •    stosowania nowoczesnych technik informatycznych w organizacji i zarzdzaniu przedsibiorstwem brany uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej ,
  •    wykorzystania wiedzy z rachunkowoci zarzdczej i finansowej w dziaalnociach gospodarczych,
  •    prowadzenia negocjacji handlowych z kontrahentami oraz przeprowadzania rozmów z klientami oraz podlegym personelem ze szczególnym uwzgldnieniem szybkiego rozwizywania pojawiajcych si problemów,
  •    stosowania zaawansowanych metod i narzdzi marketingu w celu skutecznego podnoszenia sprzeday danych usug i produktów,
  •    prowadzenia wasnej dziaalnoci usugowej na rynku turystyki uzdrowiskowej i odnowy biologicznej,
  •    nawizywania kontaktów i komunikowanie si w co najmniej w jednym jzyku obcym ze szczególnym uwzgldnieniem znajomoci obszaru jzyka branowego,
  •    ponadto absolwent bdzie móg* naby specjalistyczne umiejtnoci planowania i wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym rónorodnych form masau, wicze, fizykoterapii i innych, z uwzgldnieniem zwaszcza dziaa w obszarze odnowy biologicznej, wellness, spa oraz fizjoterapii sportowej (* w zalenoci od wyboru cieki edukacyjnej).

   

  Wiedza

  Specyfika brany uzdrowiskowej i rynku turystyki zdrowotnej wymaga, aby obszar studiów ,,turystyka zdrowotna i odnowa biologiczna” obejmowa zarówno interdyscyplinarn, jak i specjalistyczn i jednoczenie wyprofilowan wiedz z zakresu rónych nauk i dyscyplin naukowych, w tym np.: turystyki i rekreacji, kultury fizycznej, nauk o zdrowiu (np. fizjoterapii), fizjologii czowieka, ekonomii, organizacji i zarzdzania oraz marketingu. Podczas studiów student otrzyma wiedz nt. zasad organizacji i obsugi ruchu turystycznego, organizacji turystyki zdrowotnej, prawa medycznego, tworzenie strategii rozwoju przedsibiorstw, instytucji i organizacji zwizanych z turystyk uzdrowiskow i SPA, funkcjonowania uzdrowisk, trendów na rynku lecznictwa uzdrowiskowego, promocji zdrowia i odnowy biologicznej, organizacji i zarzdzania obiektami uzdrowiskowymi i centrami odnowy biologicznej, oczekiwanych standardów obsugi klienta (jakoci usug) oraz ywienia i dietetyki. Ponadto przyswoi wiedz o najnowszych wiatowych trendach i rozwizaniach dla obszarów usugowych wellness i spa, zabiegach pielgnacyjno-relaksacyjnych, zastosowaniu nowoczesnej aparatury zabiegowej, nabdzie równie wiedz i umiejtnoci stosowania metod marketingowych w usugach uzdrowiskowych i turystycznych

  Absolwenci tej specjalnoci bd przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w sektorze usug turystycznych, zwizanych z popraw zdrowia. Po ukoczeniu studiów absolwent zna przynajmniej jeden jzyk obcy na poziomie biegoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy i umie posugiwa si jzykiem specjalistycznym w stopniu niezbdnym do wykonywania zawodu.

  Umiejtnoci

  Zaoeniem programu studiów w obszarze ,,Turystyka zdrowotna i odnowa biologiczna” jest wyposaenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejtnoci praktycznych i kompetencji pozwalajcych na swobodne dopasowanie si do wymaga rynku pracy i oczekiwa pracodawców dziaajcych w brany uzdrowiskowo-turystycznej.

  Jzyki obce

  Program studiów obliguje studenta do poznania jzyka obcego na poziomie biegoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy i posugiwania si jzykiem specjalistycznym w stopniu niezbdnym do wykonywania zawodu.

  Umidzynarodowienie studiów

  W programie studiów przewiduje si realizacj zaj przez ekspertów midzynarodowych, wyjazdy studyjne, realizacj praktyk w orodkach zagranicznych, wyjazdy w ramach programu Erasmus.

  Wykaz przedmiotów

  Wybrane przedmioty:

  • Systematyka wicze leczniczych
  • Fizykoterapia
  • Odnowa biologiczna
  • Rehabilitacja
  • Masa klasyczny i leczniczy

  Przygotowanie praktyczne

  Zgodnie z profilem ksztacenia program wyszych studiów zawodowych kadzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: zajcia z nauczycielami z dowiadczeniem w danej brany, spotkania z ekspertami, organizacj wydarze branowych, moliwo certyfikowania okrelonych kompetencji, wiczenia projektowe i laboratoryjne (w salach bogato wyposaonych w profesjonaln aparatur) oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

  OPIEKA    
  Realizacj praktyk nadzoruj: Koordynator ds. ksztacenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawizaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga równie Biuro Ksztacenia Praktycznego.

  DOWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK
  Osoby pracujce lub prowadzce wasn dziaalno gospodarcz uzyskuj moliwo  zaliczenia efektów ksztacenia praktyk na podstawie dowiadczenia zawodowego.

  Student ma moliwo rozwoju umiejtnoci i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

  Praktyki i stae

  CEL
  Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdroenie studentów do przyszej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez dowiadcze w zakresie studiowanego obszaru ksztacenia ze szczególnym uwzgldnieniem integracji nabywanych umiejtnoci praktycznych z wiedz i kompetencjami spoecznymi.

  LICZBA PUNKTÓW ECTS
  Studenci w toku ksztacenia odbywaj Praktyki:
  - Praktyk „Kompetencje pracownicze”, realizowan do koca I roku studiów, uzyskujc min. 6 punktów ECTS;
  - Praktyk branow, realizowan w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskujc min. 12 punktów ECTS.
  Cz praktyk moe odbywa si w sposób zdalny lub projektowy.

  MIEJSCA
  Miejsca odbywania praktyk: podmioty dziaajce na rynku usug uzdrowiskowo-turystycznych, orodki odnowy biologicznej, wellness, spa i orodki sportowe.

  PRAKTYKI NADPROGRAMOWE
  Studenci maj take moliwo odbycia obligatoryjnych lub nadprogramowych midzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Woszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

  Zajcia eksperckie

  Zajcia o charakterze eksperckim (praktycznym) prowadzone s zarówno przez uznanych pracowników akademickich ze stopniami i tytuami naukowymi, ale równie przez praktyków brany turystycznej (podrónicy, menaderowie i waciciele biur podróy, przedstawiciele firm turoperatorskich, prezesi znanych hoteli, zaproszeni eksperci branowi w dziedzinie turystyki o randze krajowej).

  Ponadto w programie studiów przewidziano zajcia prowadzone w jzyku angielskim przez wykadowców z uczelni europejskich (np. w zakresie zarzdzania strategicznego turystyk, zarzdzania produktami turystycznymi w regionach itp.)

  Szkolenia i certyfikaty

  Kursy i szkolenia rozwijajce kompetencje

  • ABC Przedsibiorczoci
  • Akademia Animatorów
  • Bezpieczestwo i higiena pracy
  • Fizjoterapia w Spa i Kosmetologii
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Fitness - wiczenia siowe
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Golf
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Hipoterapia
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Jazda Konna
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Narciarstwo Zjazdowe
  • Instruktor Rekreacji Ruchowej specjalno Snowboard
  • Instruktor turystyki kajakowej
  • Instruktor Turystyki Kajakowej dla pilotów i przewodników
  • Kurs "Niepenosprawni bliej"- opieka nad osobami niepenosprawnymi
  • Kurs instruktora odnowy biologicznej
  • Kurs Instruktora Sportu
  • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalnoci samoobrona
  • Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalno gry zespoowe
  • Kurs instruktora rekreacji ruchowej specjalno kolarstwo
  • Kurs masau I stopnia
  • Kurs masau II stopnia
  • Metoda Weroniki Sherborne
  • Rehabilitacja

  Uzupeniajce kompetencje (fakultatywne) – dodatkowo z puli innych obszarów oferty WSG:

  • ABC Hotelarstwa
  • Akademia kreatywnoci
  • Akademia Menedera
  • Akademia Rezydentów
  • Akademia Psychologii w Biznesie i Zarzdzaniu 
  • Akademia Psychologii w Sporcie
  • Akademia Public Relations
  • Akademia technologii umysowych
  • Autoprezentacja
  • Budowanie zespoów pracowniczych w instytucjach i organizacjach
  • EBCL
  • Efektywne zarzdzanie logistyczne
  • Etyka i etykieta w biznesie
  • Kurs analizy finansowej przedsibiorstwa (przy wspópracy
  • Kurs barmaski
  • Kurs kadry i pace w firmie (przy wspópracy z PTE)
  • Kurs kelnerski
  • Kurs kompetencji biznesowych
  • Kurs podstaw rachunkowoci i ksigowoci firmy z wykorzystaniem komputera (przy wspópracy z PTE)
  • Kurs SOMMELIERSKI
  • Logistyka jako narzdzie poprawy konkurencyjnoci przedsibiorstwa
  • Negocjacje w biznesie
  • Nowoczesne techniki sprzeday
  • Podstawy rachunkowoci i ksigowoci firmy (przy wspópracy z PTE)
  • Pozyskiwanie rodków na zaoenie wasnej firmy
  • Projektowanie aplikacji internetowych - WebMaster
  • Projekty innowacyjne i ponadnarodowe
  • Transport i spedycja na rynku krajowym i midzynarodowy
  • Trening Asertywnoci
  • Twórcze mylenie drog do sukcesu i zadowolenia
  • Warsztaty Kulinarne – Sposoby przygotowywania nowoczesnych potraw przy uyciu ekologicznych produktów w niepowtarzalnych aranacjach
  • Wspópraca z trudnym klientem
  • Zarzdzanie czasem pracy
  • Zarzdzanie zasobami ludzkimi

  Kursy i szkolenia dajce uprawnienia zawodowe

  • Kurs pilotów turystycznych
  • Kurs kieronieków placówek wypoczynku dzieci i modziey
  • Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i modziey
  • Kurs przewodnika miejskiego

  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwenci studiów w obszarze ,,Wellness i Turystyka Uzdrowiskowa” bd przygotowani do pracy w sektorze usug uzdrowiskowych w tym m.in. do pracy w orodkach leczniczo-rehabilitacyjnych, spa oraz centrach odnowy biologicznej w miejscowociach turystycznych i uzdrowiskowych a take do prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej w zakresie turystyki zdrowotnej. Ponadto bd posiadali niezbdne umiejtnoci zawodowe do pracy organizatora ruchu turystycznego, organizowania i realizowania imprez turystycznych rónego typu; obsugiwania turystów na poszczególnych etapach podróy turystycznej na stanowiskach redniego szczebla w przedsibiorstwach i podmiotach turystycznych dziaajcych na rynku usug uzdrowiskowych oraz w ramach wasnej dziaalnoci gospodarczej zwizanej z usugami w zakresie turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej.

  Uprawnienia zawodowe

  np.  kurs masau, kurs ratownika medycznego

  Miejsca i stanowiska pracy

  W szczególnoci absolwenci mog podejmowa zatrudnienie:
  •    w zakadach lecznictwa uzdrowiskowego,
  •    w orodkach SPA & Wellness (centrach odnowy biologicznej)
  •    w hotelach i innych obiektach wiadczcych usugi noclegowe oraz uzupeniajce (w tym posiadajcych dziay odnowy biologicznej),
  •    w biurach turystycznych, firmach touroperatorskich i agencjach turystycznych,
  •    w centrach konferencyjno-kongresowych i targowych,
  •    w lokalnych i regionalnych organizacjach i stowarzyszenia promujcych rozwój turystyki
  •    w dziaach urzdów i jednostek samorzdu terytorialnego i administracji pastwowej zajmujcych si rozwojem i promocj turystyki zdrowotnej,
  •    prowadzc wasn dziaalno gospodarcza w brany turystyki zdrowotnej i odnowy biologicznej.

   

  Uzupenienie wyksztacenia

  Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupeniajce wiedz i umiejtnoci zdobyte w trakcie studiów w ramach systemu fakultatywnego:
  •    fizjoterapeuty,
  •    ratownika wodnego,
  •    przewodnika turystycznego,
  •    pilota wycieczek,
  •    instruktora rekreacji,
  •    rezydenta,
  •    w zakresie zarzdzanie jakoci (studium),
  •    public relations (studium).

   

  Rekomendowane specjalizacje

  • geografia turystyki i podrónictwo
  • zarzdzanie sanatorium
  • turystyka zdrowotna
  • geografia spoeczno-ekonomiczna