facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika

 • Bieżące informacje


  Zasady pisania prac podyplomowych

 • Zał. 1. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk technicznych, nauk medycznych
 • Zał. 2. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk humanistycznych i spoˆłecznych
 • Zał. 3. Szablony i przykˆady przypisów bibliograficznych
 • Zał. 4. Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach bibliograficznych
 • Zał. 5. Rodzaje przypisów
 • Zał. 6. Uwagi dotyczące zasad sporządzania przypisów bibliograficznych
 • Harmonogramy zajęć

  Studia licencjackie

 • Administracja i zarządzanie publiczne 1 rok
 • Administracja i zarządzanie publiczne 2 rok
 • Praktyki zawodowe

 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Regulamin praktyk zawodowych
 • Zaświadzcenie z zakładu pracy • Psychopedagogika z doradztwem zawodowym


   Cele kształcenia

  Celem kształcenia w ramach obszaru Psychopedagogika jest przygotowanie studentów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wykonywania pracy zawodowej w zmieniających się warunkach życia we współczesnym świecie. Z tego też względu studenci obszaru w trakcie trwania studiów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dziedzin pokrewnych, jak również udoskonalić swoje praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami przygotowanymi do angażowania się w działania zawodowe realizowane w środowisku szkolnym (z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami), jak i pozaszkolnym (z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym).

  Program studiów

  Praca z ludźmi w różnych fazach życia, wspieranie ich rozwoju, organizowanie procesów wychowania i nauczania wymaga nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również odpowiedniego przygotowania psychologicznego. Psychopedagogika to obszar studiów z zakresu pedagogiki, który łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Zorientowanie obszaru na rozwijanie u studentów zarówno szeroko pojętych kompetencji pedagogicznych, jak i psychologicznych, przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, uwrażliwia studentów na konieczność wieloaspektowego ujmowania sytuacji wychowawczych i uwzględniania ich kontekstu społecznego, jak również psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych. To wszystko może sprzyjać nabyciu przez przyszłych pedagogów umiejętności organizowania skutecznych działań o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i doradczym adresowanych zarówno do jednostki, jak i jej środowiska życia.

  Wiedza

  Program studiów w ramach obszaru Psychoprofilaktyka zorientowany jest na pogłębianie wiedzy pozwalającej absolwentowi odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

  Podczas studiów pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, społecznej, specjalnej), psychologii (ogólnej, rozwoju człowieka, społecznej, wychowawczej), socjologii (edukacji, rodziny), biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, psychoprofilaktyki (rodziny, uzależnień), diagnozy i terapii pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej.

  Umiejętności

  Program studiów w ramach obszaru Psychopedagogika zorientowany jest również na rozwijanie odpowiednich umiejętności zawodowych.

  Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • umiejętności diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
  • umiejętności diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
  • umiejętności projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
  • umiejętności planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
  • umiejętności prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
  • umiejętności prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
  • umiejętności prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

  Języki obce

  Absolwenci w trakcie studiów uzyskują także kompetencje w zakresie języków obcych. Nauka języka obcego odbywa się w oparciu o nowoczesne metody nauczania (laboratoria językowe, konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych). Znajomość języków obcych poszerza kompetencje zawodowe, stwarzając szanse do uczestnictwa w realizowanych już projektach międzynarodowych, tworzenia nowych przedsięwzięć, a także do podjęcia pracy za granicą.

  Umiędzynarodowienie studiów

  Uczelnia w ramach podpisanych umów i porozumień stwarza okazję do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych ze specjalistami z zagranicy (w języku angielskim). Są też możliwe wyjazdy w ramach programu Erasmus, a także udział w realizowanych projektach międzynarodowych.

   

  Wykaz przedmiotów

  • Diagnostyka pedagogiczna
  • Diagnoza i psychoprofilaktyka uzależnień
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika społeczna
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Psychologia rozwoju człowieka
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wychowawcza
  • Psychoprofilaktyka rodziny
  • Relacje społeczne
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Warsztaty kompetencji pedagogicznych
  • Współczesne koncepcje wychowania
  • Wprowadzenie do pedagogiki

  Przygotowanie praktyczne

  Zgodnie z profilem kształcenia program wyższych studiów zawodowych kładzie szczególny nacisk na przygotowanie praktyczne studentów do pracy zawodowej. Cel ten realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich z doświadczeniem w danej branży, spotkania z ekspertami, organizacją wydarzeń branżowych, możliwość certyfikowania określonych kompetencji, ćwiczenia i zajęcia warsztatowe, gry symulacyjne oraz obligatoryjne praktyki zawodowe.

  • OPIEKA    

  Realizację praktyk nadzorują: Koordynator ds. kształcenia praktycznego oraz opiekunowie praktyk w Instytucie. W nawiązaniu kontaktu z miejscem odbywania praktyk pomaga również Biuro Kształcenia Praktycznego.

  • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A ZALICZENIE PRAKTYK

  Osoby pracujące lub prowadzące własną działalność gospodarczą uzyskują możliwość  zaliczenia efektów kształcenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego.

  Student ma możliwość rozwoju umiejętności i nabywania kompetencji w ramach praktyk nadprogramowych (krajowych i zagranicznych).

  Praktyki i staże

  • CEL

  Podstawowym celem obligatoryjnych praktyk zawodowych jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich doświadczeń w zakresie studiowanego obszaru kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem integracji nabywanych umiejętności praktycznych z wiedzą i kompetencjami społecznymi.

  • LICZBA PUNKTÓW ECTS

  Studenci w toku kształcenia odbywają praktyki:
  - praktykę „Kompetencje pracownicze” realizowaną do końca I roku studiów, uzyskując min. 6 punktów ECTS;
  - praktykę branżową, realizowaną w kolejnych latach zgodnie z planem studiów, uzyskując min. 12 punktów ECTS.

  Część praktyk może odbywać się w sposób zdalny lub projektowy.

  • MIEJSCA

  Praktyka zawodowa może być zrealizowana w:

  1. placówkach edukacyjnych (gabinet pedagoga/psychologa szkolnego),
  2. placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. dom dziecka, internat, bursa),
  3. placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczne),
  4. poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  5. warsztatach terapii zajęciowej.
  • PRAKTYKI NADPROGRAMOWE

  Studenci mają także możliwość odbywać obligatoryjnych lub nadprogramowych międzynarodowych praktyk w ramach programu ERASMUS np. we Francji, Włoszech, Niemczech, Finlandii, Belgii, Grecji oraz Portugalii.

  Zajęcia eksperckie

  Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich z tytułami naukowymi, ale również przez praktyków – osoby posiadające głębokie doświadczenie zawodowe w proponowanym obszarze studiów.

  Szkolenia i certyfikaty

  Uczelnia, systematycznie poszerzając swoją ofertę edukacyjną, stwarza możliwość odbycia różnorodnych szkoleń specjalistycznych i uzyskania certyfikatów poświadczających w nich udział. Dla absolwentów przygotowana została także bogata oferta kwalifikacyjnych i kompetencyjnych studiów podyplomowych.

  Rekomendowane kursy:

  • Asystent rodziny,
  • Kurs dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • Mediacje rodzinne,
  • Poradnictwo socjalno-prawne,
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • Rozwiązywanie konfliktów,
  • Technika kontraktu socjalnego,
  • Szkolenie dla dziennego opiekuna dziecka do lat 3,
  • Wideotrening Komunikacji (VIT).

   

  Dodatkowe kompetencje

  Absolwenci tej specjalności nabywają kompetencje w zakresie diagnozowania u swoich podopiecznych czy w środowisku pracy obszarów wymagających działań korekcyjnych, czy wspomagających rozwój. Potrafią prowadzić interwencje kryzysowe, mediować i diagnozować potencjalne możliwości, indywidualne potrzeby ucznia oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych. Ponadto  dzięki uzyskanej w toku studiów wiedzy absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia interwencji kryzysowych, negocjacji i mediacji oraz diagnozowania potencjalnych możliwości, indywidualnych potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń szkolnych. Zdobywają umiejętności tworzenia programów, a następnie prowadzenia treningów twórczości oraz następujących form warsztatowych: rozwijających kompetencje wychowawcze, kształtujących inteligencję emocjonalną, rozwijających zdolności komunikacyjne i kreatywność. 

  Perspektywy zatrudnienia

  Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, ochotniczych hufcach pracy; w placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W domach dziecka, w domach samotnej matki, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie.

  Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży. 

  Uprawnienia zawodowe

  Ukończenie studiów, czyli uzyskanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu dyplomowego po wcześniejszym zdobyciu zaliczenia z wszystkich wymaganych przedmiotów, wiązać się będzie z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów ECTS, a tym samym z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku pedagogika, na obszarze psychopedagogika.

  Miejsca i stanowiska pracy

  Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjąć zatrudnienie m.in. jako: pedagog szkolny (m.in. w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym); pedagog czasu wolnego w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (internat, bursa); wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. świetlica środowiskowa lub terapeutyczna, pogotowie opiekuńcze); wychowawca-terapeuta (po zdobyciu określonych uprawnień) w ośrodkach wychowawczych, reedukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych. Oferta zatrudnienia absolwenta obszaru Psychopedagogika obejmuje także domy dziecka, domy samotnej matki, centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej. Ponadto absolwenci mogą również zakładać i prowadzić prywatne placówki w ww. dziedzinach, a także znajdować zatrudnienie w instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz dziecka i rodziny.

  Ścieżki kariery

  Absolwent po ukończeniu studiów ma możliwość podjęcia pracy w placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych, w obszarze edukacji pozaszkolnej, w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i rodzinie, w branży szkoleniowej i instytucjach o charakterze doradczym.