facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Opis modelu LOWE

Projekt „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu nr WND-POWR.02.14.00-00-1009/19, nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, działanie: 2.14 Rozwój narządzi do uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturowej osób dorosłych, niwelowanie luk kompetencyjnych i rozwijanie umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Projekt realizowany jest przez 4ES Non Profit Sp. z o.o., w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Gminą Gozdnica.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. (lider przedsięwzięcia) realizuje cele i zadania projektowe na podstawie partnerstwa na rzecz uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej zawartego w dniu 1 lipca 2020 roku z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR Szkołą Policealną w Działdowie (partner wiodący) – na bazie i z wykorzystaniem potencjału PDCKU DAR Szkoły Policealnej.