facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

O projekcie LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Działdowie został utworzony przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. (lidera) w partnerstwie z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR Szkołą Policealną (partner wiodący).

Dla społeczności lokalnej (Gmina Działdowo i Gmina Miasto Działdowo) LOWE ma docelowo stać się miejscem, w którym organizowana będzie edukacja formalna i pozaformalna dla osób dorosłych. Na bazie potencjału szkoły, jej zaplecza lokalowego, instytucjonalno – organizacyjnego, kapitału ludzkiego, zasobów, jak również poprzez budowanie partnerstw lokalnych i współpracy ponadlokalnej, w oparciu o diagnozę aktualnych potrzeb, umiejętności i luk kompetencyjnych tworzona będzie oferta szkoleniowa i prokulturalna.

Z założenia LOWE i jego oferta ma służyć zwiększeniu zaangażowania i aktywizacji osób dorosłych przede wszystkim tych dotychczas biernych, nieuczestniczących w żadnych formach edukacji oraz w życiu kulturalnym. Narzędziem dla osiągnięcia celu ma zaś być elastyczna oferta skrojona wedle potrzeb tej społeczności lub wychodząca im naprzeciw. Samo nauczanie ma natomiast być jak najmniej osadzone w ramach szkolnych i opierać się na działaniach praktycznych i doświadczaniu.

LOWE i jego korzyści dla społeczności lokalnej:

  • rozwój społeczny, zawodowy i kulturowy jego Uczestników,
  • wzrost kompetencji kluczowych, zasadnych m.in. na okoliczność poszukiwania pracy lub zmiany pracy na lepszą, przekonywania do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, samodzielności w podejmowaniu inicjatywy,
  • rozwój pasji i zainteresowań, jak również nawiązywanie nowych kontaktów społecznych, poprawianie relacji w sąsiedztwie, w rodzinie, a co za tym idzie otwieraniu nowych ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego,
  • integracja lokalnej społeczności,
  • łatwiejszy dostęp do ciekawych form aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturowej,
  • zaangażowanie szkoły do pełnienia nowej roli – organizatora działań dla środowiska i osób spoza słuchaczy (ich rodzin, przyjaciół etc.).
  • LOWE przy PDCKU DAR Szkole Policealnej w Działdowie – to oferta dla min. 200 osób – dorosłych mieszkańców Gminy Działdowo i Gminy Miasta Działdowo. Głównym miejscem realizacji zadań szkoleniowych będzie szkoła z siedzibą przy ul. Polnej 11a w Działdowie, ale również miejsca udostępnione w ramach współprac partnerskich – m.in. gminne świetlice i biblioteki.

    Przed organizacją każdego przedsięwzięcia uczestnicy będą dokładnie poinformowani o miejscu jego realizacji.