RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Regulamin udostępniania informacji publicznej w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR  --->>Regulamin

Prawo do informacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic, takich jak: tajemnica skarbowa, postępowania administracyjnego, przedsiębiorstwa (handlowa), pomocy społecznej itd. Podstawą odmowy mogą być również postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe powinno zatem następować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi (np. poprzez ich wymazanie w udostępnianym odpisie).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może zostać udostępniona drogą elektroniczną poprzez usługę zamieszczoną na platformie ePUAP zarządzaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR (adres skrzynki: /PDCKU/SkrytkaESP)*. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza, bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

* ścieżka dostępu: Strona główna-->Lista spraw-->Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę Pismo ogólne do podmiotu publicznego (litera P, piąta pozycja - uszeregowanie alfabetyczne), następnie przejść do formularza i po wybraniu "Dodaj odbiorcę..." wyszukać Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR lub wpisać adres elektronicznej skrzynki podawczej.

Ponadto Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana pisemnie na WNIOSEK.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 07.07.2015
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 07.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 244